Sandvik logo

Ägarstruktur och årsstämma

Ägarstruktur

Per den 31 december 2023 uppgick Sandviks aktiekapital till 1 505 263 107,60 kronor och antalet aktier till 1 254 385 923. Vid årets slut hade Sandvik cirka 138 000 aktieägare och AB Industrivärden var största ägare med cirka 14,1 procent av aktiekapitalet. Av det totala aktiekapitalet vid årets slut ägdes cirka 40 procent av investerare utanför Sverige.

Tio största aktieägarna

31 december 2023, %

 

AB Industrivärden

14,1

Alecta Tjänstepension

4,5

Swedbank Robur Fonder

4,3

Vanguard

3,2

Lundbergföretagen AB

2,9

BlackRock

2,9

Handelsbanken Fonder

2,4

SEB Fonder

1,9

Norges Bank

1,7

Fidelity International (FIL)

1,4

Källa: Monitor, Modular Finance AB

Bolagsstämma

Bolagsstämman är det högsta beslutande organet. På årsstämman ges aktieägarna möjlighet att utöva sin rösträtt avseende bland annat årsredovisningen, utdelning, val av styrelse och revisor, samt andra frågor i enlighet med aktiebolagslagen, bolagsordningen och, i förekommande fall, Koden.

Alla aktieägare som är upptagna i aktie­boken och som till bolaget har anmält sitt deltagande inom den tid som föreskrivs i kallelsen till stämman har rätt att delta i stämman och rösta för sina aktier. Aktie­ägare kan även företrädas av ombud vid stämman. Enligt bolagsordningen har styrelsen också möjlighet att besluta om att låta aktieägarna utöva sin rösträtt genom poströstning före stämman.

Alla aktier i Sandvik har samma rösträtt med en röst per aktie.

Årsstämma 2023

Sandviks årsstämma 2023 (foto)
Årsstämman 2023 hölls på Göransson Arena i Sandviken.

Vid årsstämman den 27 april 2023 deltog aktieägare som representerade 60,1 procent av aktiekapitalet och rösterna. Stämman beslutade bland annat om följande:

  • Utdelning om 5,00 kronor per aktie
  • Omval av styrelseledamöterna Jennifer Allerton, Claes Boustedt, Marika Fredriksson, Johan Molin, Andreas Nordbrandt, Helena Stjernholm, Stefan Widing och Kai Wärn samt omval av Johan Molin som styrelsens ordförande
  • Omval av PricewaterhouseCoopers AB som revisor
  • Godkännande av styrelsens ersättningsrapport
  • Antagande av ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett prestationsbaserat aktiesparprogram för cirka 350 ledande befattningshavare och nyckelpersoner i koncernen
  • Bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier upp till högst 10 procent av samtliga aktier i bolaget

För ytterligare information om årsstämman, inklusive protokoll, se home.sandvik.

Årsstämma 2024

Nästa årsstämma kommer att hållas i Sandviken den 29 april 2024. Mer information finns i kallelsen till stämman och på home.sandvik.