Sandvik logo

Styrelse

Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsen ska fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation.

Styrelsen ska se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsen antar också koncernstrategin och övervakar resultatet och efterlevnaden av relevanta regler och strategiska planer.

Verkställande direktören utses av styrelsen och ansvarar för den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören fastställs i styrelsens arbetsordning vilken granskas och fastställs årligen. Granskningen baseras bland annat på den utvärdering av det individuella och kollektiva arbetet som styrelsen utför.

Vid styrelsens sammanträden avhandlas, förutom den finansiella rapporteringen och uppföljningen av den löpande affärsverksamheten och lönsamhetsutvecklingen, även mål och strategi för affärsverksamheten, väsentliga förvärv och investeringar samt ärenden gällande kapitalstrukturen. Ledande befattningshavare redogör löpande för affärsplaner och strategiska frågeställningar.

Sammansättning

Sandviks styrelse bestod den 31 december 2023 av åtta årsstämmovalda ledamöter. Valberedningen meddelade inför årsstämman 2023 att valberedningen hade tillämpat Kodens regel 4.1 som mångfaldspolicy. Den nuvarande styrelsesammansättningen är ett resultat av valberedningens arbete inför den bolagsstämman. Styrelsen består av ledamöter med erfarenhet från olika geografiska områden och olika branscher. Om man bortser från verkställande direktören, är 43 procent av de stämmovalda styrelseledamöterna kvinnor. Ingen styrelseledamot representerar någon underrepresenterad social grupp.

De fackliga organisationerna har, i enlighet med svensk lag, rätt till styrelserepresentation och de har utsett två ledamöter och två suppleanter.

Styrelseledamöterna presenteras i Styrelse.

Oberoende

Marika Fredriksson och Helena Stjernholm är inte att anses som oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare och Stefan Widing är inte att anses som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Övriga fem ledamöter valda av stämman är samtliga oberoende i förhållande till Sandvik, bolagsledningen och bolagets större aktieägare. Styrelsens sammansättning uppfyller därmed Kodens krav på oberoende. Verkställande direktören är den enda verkställande ledamoten i styrelsen.

Styrelsens arbete under 2023

Under året sammanträdde styrelsen 14 gånger. Styrelsen behandlade ärenden relaterade till koncernstrategin, det nya Sandvik-varumärket, finansiella mål och cash management, hållbarhetsredovisning, successionsplanering och talanghantering, investeringar och operationella omstruktureringar samt uppföljning av tidigare gjorda investeringar.

Cheferna för samtliga affärsområden presenterade mål och strategier och styrelsen granskade också strategier och resultat för ett antal divisioner. Vidare behandlade styrelsen frågor rörande förvärven av Buffalo Tungsten, Inc, MCB Services and Minerals, Premier Machine Tools Ltd och Norgalv Ltd.

Ersättnings- och revisionsutskotten och utskottet för förvärv och avyttringar rapporterade från sina respektive möten. Med avseende på revisionsutskottet rapporterades frågor såsom redovisningsprinciper, ekonomiskt utfall, riskhantering, regelefterlevnad, Speak Up och uppförandekoden, intern kontroll och intern revision samt resultatet av den externa revisionen. Utskotten förelade också styrelsen ärenden för beslut, och protokoll och rapporter från dessa möten gjordes tillgängliga för styrelsens ledamöter.

Under hösten 2023 reste styrelsen till Kanada för att besöka Sandviks verksamheter i Winnipeg och en kundgruva där Sandviks batterielektriska fordon används.

Ersättning till styrelsen

Enligt beslut av årsstämman 2023 utgick arvode med 2 875 000 kronor till styrelsens ordförande och med 770 000 kronor till var och en av de övriga stämmovalda styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget.

Därutöver utgick till ordföranden i revisionsutskottet 338 000 kronor och till var och en av övriga ledamöter i utskottet 192 000 kronor, sammanlagt 722 000 kronor. Till ordföranden i ersättningsutskottet utgick 161 000 kronor och till var och en av övriga ledamöter i utskottet 127 000 kronor, sammanlagt 415 000 kronor. Till ordföranden i utskottet för förvärv och avyttringar utgick 218 000 kronor och till var och en av övriga ledamöter i utskottet 161 000 kronor, sammanlagt 540 000 kronor.

För närmare upplysningar om ersättningar till styrelsens ledamöter hänvisas till not K4.

Utvärdering av styrelsens arbete

För att säkerställa kvaliteten på styrelsens arbete och optimera arbetsprocesserna samt klarlägga eventuellt behov av ytterligare kompetens och erfarenhet genomförs årligen en utvärdering av styrelsens arbete och dess ledamöter. Under 2023 leddes utvärderingarna av styrelsens ordförande, utan inblandning av en oberoende tredje part, och skedde genom att varje styrelseledamot anonymt fyllde i en webbaserad enkät. Ordföranden höll också enskilda utvärderingsdiskussioner med samtliga styrelseledamöter. De sammanställda resultaten av utvärderingarna analyserades och presenterades därefter för styrelsen och för valberedningen.

Närvaro vid styrelse- och utskottsmöten under 2023

Ledamot

Styrelse

Revisions-
utskottet

Ersättnings-
utskottet

Utskottet för förvärv och avyttringar

Totalt antal möten

14

5

3

1

Jennifer Allerton

14

 

 

 

Thomas Andersson

14

 

 

 

Claes Boustedt

14

5

 

1

Marika Fredriksson

13

 

 

 

Fredrik Håf

14

 

 

 

Erik Knebel

14

 

 

 

Thomas Lilja

13

 

 

 

Johan Molin

14

5

3

1

Andreas Nordbrandt

14

 

 

 

Helena Stjernholm

14

5

3

1

Stefan Widing

14

 

 

 

Kai Wärn

14

 

3

 

Styrelsens sammansättning, 31 december 2023

Namn

Funktion

Oberoende enligt Koden

Aktieinnehav, antal1) 2023-12-31

Invald

Revisions-
utskottet

Ersättnings-
utskottet

Utskottet för förvärv och avyttringar

Jennifer Allerton

Ledamot

Ja

10 000

2015

 

 

 

Thomas Andersson

Ledamot2)

 

0

2012

 

 

 

Claes Boustedt

Ledamot

Ja

50 000

2015

Ordförande

 

Ledamot

Marika Fredriksson

Ledamot

Nej3)

2 500

2017

 

 

 

Fredrik Håf

Suppleant2)

 

2

2022

 

 

 

Erik Knebel

Suppleant2)

 

1

2021

 

 

 

Thomas Lilja

Ledamot2)

 

4 840

2016

 

 

 

Johan Molin

Ordförande

Ja

950 000

2015

Ledamot

Ordförande

Ordförande

Andreas Nordbrandt

Ledamot

Ja

0

2021

 

 

 

Helena Stjernholm

Ledamot

Nej3)

5 000

2016

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Stefan Widing

Ledamot

Nej3)

65 464

2020

 

 

 

Kai Wärn

Ledamot

Ja

12 000

2020

 

Ledamot

 

1)

Avser eget och närståendes aktieinnehav i Sandvik AB.

2)

Arbetstagarrepresentanter (både ledamöter och suppleanter deltar i styrelsemötena). Thomas Lilja (ledamot) och Erik Knebel (suppleant) representerar Unionen/Ledarna/Sveriges Ingenjörer. Thomas Andersson (ledamot) och Fredrik Håf (suppleant) representerar IF Metall.

3)

Marika Fredriksson och Helena Stjernholm är inte att anses som oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare och Stefan Widing är inte att anses som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.