Sandvik logo

Översikt

Hållbarhetsstyrning

Koncernens hållbarhetsstyrning är grundad i vår affärsstrategi, affärsmodell och internationella ramverk. Vi sätter relevanta mål för att adressera väsentliga områden och för att effektivt hantera relaterad påverkan, risker och möjligheter. Policyer och ledningssystem har fastställts för att säkerställa finansiell, miljömässig och social regelefterlevnad.

Struktur för styrning

Styrelsen har det primära ansvaret för översynen av koncernens hållbarhet och revisionsutskottet övervakar hållbarhetsrapporteringen. Implementeringen är delegerad till koncernchef och vd.

Koncernledningen har det övergripande ansvaret för vår hållbarhetsstrategi och agenda. Implementering och uppföljning är dock koncernfunktionernas, affärsområdenas och divisionernas ansvar. Affärsområdena har dessutom till uppgift att bedöma och hantera hållbarhetsrisker i sin verksamhet. Samordningen inom koncernen sköts av koncernfunktionen Kommunikation och Hållbarhet. Nyckeltal (Key performance indicators, KPI:er) konsolideras och rapporteras för att följa upp målen på både koncern- och affärsområdesnivå. Varje år utvärderar vi våra resultat, sätter upp mål och beskriver fokusåtgärder för det kommande året.

Hållbarhetsrådet (Sustainability Council) fungerar som ett forum för samarbete och utbyte av goda exempel inom Sandvik, med representation från både affärsområden och koncernfunktioner. Hållbarhetsfunktionen samordnar hållbarhetsagendan tillsammans med affärsområdena och koncernfunktionerna.

Styrelsens hållbarhetskompetens

Styrelsen består av ledamöter med erfarenhet från olika geografiska områden och olika branscher. Samtliga styrelseledamöter har lång erfarenhet från ledande befattningar inom globala industriföretag inom olika funktioner, vilket inkluderar de områden som generellt omfattas av hållbarhet. Många av styrelseledamöterna har tidigare varit företagsledare eller högre chefer för andra globala industriföretag och har därmed en bred erfarenhet av att hantera miljömässiga, sociala och styrningsrelaterade effekter av verksamheten i alla delar av värdekedjan.

Styrelsens roll i översynen av hanteringen av hållbarhetspåverkan

Styrelsen övervakar due diligence och andra processer som syftar till att hantera koncernens påverkan på ekonomi, miljö och människor. Dessa processer följer riktlinjerna och procedurerna som fastställts i styrelsens arbetsordning samt inom ramen för The Sandvik Way. De normala styrelseprocesserna omfattar regelbundna rapporter till styrelsen och dess utskott om riskhantering, personalhantering, hållbar leverantörshantering, efterlevnad och miljö-, hälso- och säkerhetsrapportering. Viktiga nyckeltal inom områdena följs upp och rapporteras till styrelsen kvartalsvis, både genom delårsrapporterna och i uppföljningen av de viktigaste målen. Revisionutskottet stödjer styrelsen i granskningen av resultatet inom dessa områden.

Intressenternas engagemang hanteras genom den operativa strukturen. Detta inkluderar investerarmöten med viktiga aktieägare, dialoger med fackliga representanter i styrelsen samt beaktande av externa analytikers och aktieägares rapporter.

Styrelsen använder denna information i den strategiska planeringen för koncernen och uppdaterar vägledningen till ledningen på lämpligt sätt, med beaktande av den övergripande balansen mellan de olika intressena. Till exempel har ersättningsutskottet, efter synpunkter från intressenter, bett ledningen att undersöka potentiella miljömässiga, sociala och styrningsmässiga (ESG) mål för ett eller flera av de befintliga incitamentsprogrammen under 2024.

Utvärdering och rapportering

Effektiviteten i de processer som beskrivs ovan utvärderas bland annat med hjälp av ramverket för internkontroll, interna och externa revisioner i olika delar av värdekedjan (inklusive revisioner av leverantörer), samt återkoppling från Speak Up-systemet och undersökningar som genomförts som en del av den processen.

Hållbarhet är en integrerad del av de rapporter som lämnas till revisionsutskottet och hållbarhetsrapporter görs också tillgängliga för styrelsen minst en gång i kvartalet. Dessa rapporter omfattar intressenternas engagemang och resultaten av utvärderingen av processernas effektivitet.

Under 2023 fick styrelsen också uppdateringar om den nya hållbarhetsstrategin och projektet rörande EU:s direktiv om företagens hållbarhetsrapportering (CSRD). Koncernfunktionen Kommunikation och Hållbarhet informerade revisionsutskottet om relevanta hållbarhetsfrågor och informerade om pågående framsteg under hela året. Både revisionsutskottet och styrelsen sökte proaktivt efter information och deltog i diskussioner om relaterade ämnen, inklusive CSRD.