Sandvik logo

IF11 EU-taxonomi

I EU:s taxonomi identifieras specifika verksamheter inom vissa sektorer som i hög grad bidrar till minst ett av EU:s klimat- och miljömål. Dessa verksamheter måste också undvika att orsaka betydande skada för något av de andra målen och följa sociala minimiskyddsåtgärder (taxonomiförenliga). Sandvik har utvärderat sin verksamhet för att fastställa vilka verksamheter som omfattas av taxonomin, i enlighet med kriterierna i EU:s delegerade akter och stödjande information om NACE-koden. Med tillämpning av försiktighetsprincipen har all verksamhet som inte är tydligt definierad i EU:s taxonomi utelämnats. Eftersom gruvsektorn faller utanför EU:s taxonomi är vår verksamhet för gruvutrustning undantagen från rapporteringskraven. Tillverkningen av Sandvik Machining Solutions omfattas inte heller av EU:s taxonomi.

Under året har vi granskat de fyra nya miljömålen för att identifiera eventuella verksamheter som omfattas av taxonomin samt tillägg till de befintliga målen. För de nyligen tillagda målen visar den initiala bedömningen att vi har aktiviteter kopplade till övergången till en cirkulär ekonomi inom Sortering och materialåtervinning av icke-farligt avfall samt Reparation, renovering och återtillverkning. För dessa verksamheter rapporteras endast huruvida aktiviteten omfattas av taxonomin för räkenskapsåret 2023. När det gäller rapportering om begränsning av och anpassning till klimatförändringar är det bara ett fåtal av koncernens aktiviteter som kvalificerar sig. Delar av affärsområdet Sandvik Rock Processing ingår som Ståltillverkning, men merparten av koncernens verksamheter som omfattas av taxonomin är relaterade till ägda och hyrda anläggningar (fastigheter). Energieffektivitet och solpaneler betraktas som separata verksamheter med anknytning till fastigheter, eftersom verksamheter som omfattas av taxonomin är inriktade på att begränsa klimatförändringarna. Vissa begränsningar i utvärderingen härrör från den icke-globala tillämpningen av europeiska rapporteringsstandarder, vilket påverkar den fullständiga granskningen av ägda anläggningar och energieffektivitetsaktiviteter. I sådana fall anses verksamheterna omfattas av taxonomin men inte är helt taxonominförenlig.

Bedömningen av förenlig verksamhet, inklusive omsättning, kapitalutgifter (CapEx) och driftsutgifter (OpEx), har fastställts genom en översyn av EU:s kriterier för betydande bidrag. Valideringen har utförts genom relevanta dokument såsom certifikat, produktspecifikationer och annat stödmaterial. Förändringar i förenliga aktiviteter från föregående rapporteringsår inkluderar tillägg av aktivitet 7.5 för CapEx. Varje verksamhet som omfattas av taxonomin och uppfyller kriterierna för väsentligt bidrag har varit föremål för en översyn av tillämpliga kriterier för att inte orsaka betydande skada, i enlighet med EU:s krav. Validering i detta avseende har stötts av dokumentation som klimatscenarioanalys, livscykelanalys och miljödokumentation.

Sandvik har använt Plattformen för hållbar finansierings slutrapport om minimiskyddsåtgärder för att bedöma efterlevnaden av de minimiskyddsåtgärder som fastställs i artikel 18 i förordning (EU) 2020/852. Det finns processer på plats för att säkerställa minimiskyddsåtgärder för antikorruption, rättvis konkurrens och beskattning samt för att följa OECD:s 6 steg för tillbörlig aktsamhet när det gäller mänskliga rättigheter. För mer information se Hållbarhetsstyrning och noter IF3, IF4, IF5. Det har inte förekommit några fällande domar mot Sandvik i något av dessa områden.

Kärnenergi och fossilrelaterade verksamheter

Rad

Kärnenergirelaterade verksamheter

 

1.

Företaget utför, finansierar eller är exponerat mot forskning, utveckling, demonstration och utbyggnad av innovativa elproduktionsanläggningar som producerar energi från kärnenergiprocesser med minimalt avfall från bränslecykeln.

NEJ

2.

Företaget utför, finansierar eller är exponerat mot uppförande och säker drift av nya kärntekniska anläggningar för produktion av el eller processvärme, inbegripet för fjärrvärme eller industriella processer, såsom vätgasproduktion, samt för säkerhetsuppgraderingar av dessa, med hjälp av bästa tillgängliga teknik.

NEJ

3.

Företaget utför, finansierar eller är exponerat mot säker drift av befintliga kärntekniska anläggningar som producerar el eller processvärme, inbegripet för fjärrvärme eller industriella processer, såsom vätgasproduktion från kärnenergi, samt säkerhetsuppgraderingar av dessa.

NEJ

 

Fossilgasrelaterade verksamheter

 

4.

Företaget utför, finansierar eller är exponerat mot uppförande eller drift av elproduktionsanläggningar som producerar el med hjälp av fossila gasformiga bränslen.

NEJ

5.

Företaget utför, finansierar eller är exponerat mot uppförande, renovering och drift av anläggningar för kombinerad produktion av värme/kyla med hjälp av fossila gasformiga bränslen.

NEJ

6.

Företaget utför, finansierar eller är exponerat mot uppförande, renovering och drift av värmeproduktionsanläggningar som producerar värme/kyla med hjälp av fossila gasformiga bränslen.

NEJ

§ Redovisningsprinciper

Total omsättning inkluderad i nämnaren definieras som externt rapporterad omsättning (intäkter). Allokeringen av aktiviteter som omfattas av taxonomin har gjorts baserat på produktkonton. Aktiviteter som bedöms taxonomiförenlig är hänförliga till tillverkning av stål.

Total CapEx inkluderade i nämnaren definieras som anskaffningar genom investeringar och förvärv för materiella anläggningstillgångar (K14), immateriella anläggningstillgångar (K13) samt nyttjanderättstillgångar (K15). Allokeringen av aktiviteter som omfattas av taxonomin har gjorts baserat på kostnadsställen. Aktiviteter som bedöms taxonomiförenliga är hänförliga till byggnader.

Total OpEx i nämnaren inkluderar F&U-kostnader, kortfristiga leasar, underhåll och reparationskostnader samt övriga direkta kostnader kopplade till fastighetsunderhåll. Allokeringen av aktiviteter som omfattas av taxonomin har gjorts baserat på kostnadsställen. Aktiviteter som bedöms taxonomiförenliga är hänförliga underhåll av byggnader och maskiner.

Andel av taxonomiförenliga aktiviteter

Andel av omsättningen från produkter eller tjänster som är förknippade med ekonomiska verksamheter som är förenliga med taxonomikraven

Räkenskapsår 2023

År

Kriterier för väsentligt bidrag

Kriterier avseende att inte orsaka betydande skada

 

 

 

 

Ekonomiska verksamheter

Kod

Om­sätt­ning

Andel av om­sätt­ningen, år 2023

Be­gräns­ning av klimat­förändr­ingar

An­pass­ning till klimat­förändr­ingar

Vatten

För­oren­ingar

Cirkulär eko­nomi

Bio­logisk mång­fald

Be­gräns­ning av klimat­förändr­ingar

An­pass­ning till klimat­förändr­ingar

Vatten

För­oren­ingar

Cirkukär eko­nomi

Bio­logisk mång­fald

Minimi­skydds­åt­gärder

Andel förenlig med taxo­nomi­kraven (A.1.) eller som omfattas av taxo­nomi­kraven (A.2.) omsätt­ning, år 2022

Kate­gori möjlig­görande verk­samhet

Kate­gori omställ­nings­verk­samhet

 

 

MSEK

%

J; N; N/EL

J; N; N/EL

J; N; N/EL

J; N; N/EL

J; N; N/EL

J; N; N/EL

J/N

J/N

J/N

J/N

J/N

J/N

J/N

%

E

T

A. VERKSAMHETER SOM OMFATTAS AV TAXONOMIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.1. Miljömässigt hållbara (taxonomiförenliga) verksamheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillverkning av järn och stål

CCM 3.9

510

0 %

J

N/EL

N/EL

N/EL

N/EL

N/EL

J

J

J

J

J

J

0 %

T

De miljömässigt hållbara (taxonomiförenliga) verksamheternas omsättning (A.1)

 

510

0 %

0 %

J

J

J

J

J

J

0 %

 

 

Varav möjliggörande verksamheter

 

 

 

 

J

J

J

J

J

J

E

 

Varav omställningsverksamheter

 

510

0 %

0 %

 

 

 

 

 

J

J

J

J

J

J

0 %

 

T

A.2 Verksamheter som omfattas av taxonomin men som inte är miljömässigt hållbara (ej taxonomiförenliga)

 

 

 

 

 

 

 

EL; N/EL

EL; N/EL

EL; N/EL

EL; N/EL

EL; N/EL

EL; N/EL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förvärv och ägande av byggnader

CCM 7.7

1

0 %

EL

N/EL

N/EL

N/EL

N/EL

N/EL

 

 

 

 

 

 

 

0 %

 

 

Sortering och materialåtervinning av icke-farligt avfall

CE 2.7

210

0 %

N/EL

N/EL

N/EL

N/EL

EL

N/EL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reparation, renovering och återtillverkning

CE 5.1

14 753

12 %

N/EL

N/EL

N/EL

N/EL

EL

N/EL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningen hos de verksamheter som omfattas av taxonomin men som inte är miljömässigt hållbara (ej taxonomiförenliga) (A.2)

 

14 964

12 %

0%

12 %

 

 

 

 

 

 

 

0 %

 

 

A. Omsättning för verksamheter som omfattas av taxonomin (A.1+A.2)

 

15 474

12 %

0

12 %

 

 

 

 

 

 

 

0 %

 

 

B. VERKSAMHETER SOM INTE OMFATTAS AV TAXONOMIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningen hos verksamheter som inte omfattas av taxonomin

 

111 029

88 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

126 503

100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andel av capex (årets investeringar) hänförliga till produkter eller tjänster som är förknippade med ekonomiska verksamheter som är förenliga med taxonomikraven

Räkenskapsår 2023

År

Kriterier för väsentligt bidrag

Kriterier avseende att inte orsaka betydande skada

 

 

 

 

Ekonomiska verksamheter

Kod

Kapital­utgif­terna

Andel av kapital­utgif­terna, år 2023

Be­gräns­ning av klimat­förändr­ingar

An­pass­ning till klimat­förändr­ingar

Vatten

För­oren­ingar

Cirkulär eko­nomi

Bio­logisk mång­fald

Be­gräns­ning av klimat­förändr­ingar

An­pass­ning till klimat­förändr­ingar

Vatten

För­oren­ingar

Cirkukär eko­nomi

Bio­logisk mång­fald

Minimi­skydds­åt­gärder

Andel fören­liga med taxo­nomi­kraven (A.1.) eller som omfattas av taxo­nomi­kraven (A.2.) kapital­utgifter, år 2022

Kate­gori möjlig­görande verk­samhet

Kate­gori omställ­nings­verk­samhet

 

 

MSEK

%

J; N; N/EL

J; N; N/EL

J; N; N/EL

J; N; N/EL

J; N; N/EL

J; N; N/EL

J/N

J/N

J/N

J/N

J/N

J/N

J/N

%

E

T

A. VERKSAMHETER SOM OMFATTAS AV TAXONOMIN

 

 

 

A.1. Miljömässigt hållbara (taxonomiförenliga) verksamheter

 

 

 

Tillverkning av järn och stål

CCM 3.9

37

0 %

J

N/EL

N/EL

N/EL

N/EL

N/EL

J

J

J

J

J

J

0 %

T

Installation, underhåll och reparation av energieffektiv utrustning

CCM 7.3

22

0 %

J

N/EL

N/EL

N/EL

N/EL

N/EL

J

J

J

J

J

J

0 %

E

Installation, underhåll och reparation av laddstationer för elfordon i byggnader

CCM 7.4

3

0 %

J

N/EL

N/EL

N/EL

N/EL

N/EL

J

J

J

J

J

J

0 %

E

Installation, underhåll och reparation av instrument och anordningar för mätning, reglering och kontroll av byggnaders energiprestanda

CCM 7.5

3

0 %

J

N/EL

N/EL

N/EL

N/EL

N/EL

J

J

J

J

J

J

E

Installation, underhåll och reparation av tekniker för förnybar energi

CCM 7.6

23

0 %

J

N/EL

N/EL

N/EL

N/EL

N/EL

J

J

J

J

J

J

0 %

E

Kapitalutgifter för de miljömässigt hållbara (taxonomiförenliga) verksamheterna (A.1)

 

88

1 %

1 %

J

J

J

J

J

J

0 %

 

 

Varav möjliggörande verksamheter

 

51

1 %

1 %

J

J

J

J

J

J

0 %

E

 

Varav omställningsverksamheter

 

37

0 %

0 %

 

 

 

 

 

J

J

J

J

J

J

0 %

 

T

A.2 Verksamheter som omfattas av taxonomin men som inte är miljömässigt hållbara (ej taxonomiförenliga)

 

 

 

 

 

 

 

EL; N/EL

EL; N/EL

EL; N/EL

EL; N/EL

EL; N/EL

EL; N/EL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Installation, underhåll och reparation av energieffektiv utrustning

CCM 7.3

2

0 %

EL

N/EL

N/EL

N/EL

N/EL

N/EL

 

 

 

 

 

 

 

0 %

 

 

Förvärv och ägarskap av byggnader

CCM 7.7

1 187

14 %

EL

N/EL

N/EL

N/EL

N/EL

N/EL

 

 

 

 

 

 

 

13 %

 

 

Reparation, renovering och återtillverkning

CE 5.1

46

1 %

N/EL

N/EL

N/EL

N/EL

EL

N/EL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitalutgifter för verksamheter som omfattas av taxonomin men inte är miljömässigt hållbara (ej taxonomiförenliga) (A.2)

 

1 235

15 %

14 %

1 %

 

 

 

 

 

 

 

13 %

 

 

A. Kapitalutgifter för verksamheter som omfattas av taxonomin (A.1+A.2)

 

1 323

16 %

15 %

1 %

 

 

 

 

 

 

 

13 %

 

 

B. VERKSAMHETER SOM INTE OMFATTAS AV TAXONOMIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitalutgifter hos verksamheter som inte omfattas av taxonomin

 

7 240

84 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

8 563

100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andel av opex (årets omkostnader) hänförliga till produkter eller tjänster som är förknippade med ekonomiska verksamheter som är förenliga med taxonomikraven

Räkenskapsår 2023

År

Kriterier för väsentligt bidrag

Kriterier avseende att inte orsaka betydande skada

 

 

 

 

Ekonomiska verksamheter

Kod

Drifts­utgifter

Andel av drifts­utgif­terna, år 2023

Be­gräns­ning av klimat­förändr­ingar

An­pass­ning till klimat­förändr­ingar

Vatten

För­oren­ingar

Cirkulär eko­nomi

Bio­logisk mång­fald

Be­gräns­ning av klimat­förändr­ingar

An­pass­ning till klimat­förändr­ingar

Vatten

För­oren­ingar

Cirkukär eko­nomi

Bio­logisk mång­fald

Minimi­skydds­åt­gärder

Andel fören­liga med taxo­nomi­kraven (A.1.) eller som omfattas av taxo­nomi­kraven (A.2.) drift­s­utgifter, år 2022

Kate­gori möjlig­görande verk­samhet

Kate­gori omställ­nings­verk­samhet

 

 

MSEK

%

J; N; N/EL

J; N; N/EL

J; N; N/EL

J; N; N/EL

J; N; N/EL

J; N; N/EL

J/N

J/N

J/N

J/N

J/N

J/N

J/N

%

E

T

A. VERKSAMHETER SOM OMFATTAS AV TAXONOMIN

 

 

 

A.1. Miljömässigt hållbara (taxonomiförenliga) verksamheter

 

 

 

Tillverkning av järn och stål

CCM 3.9

141

1 %

J

N/EL

N/EL

N/EL

N/EL

N/EL

J

J

J

J

J

J

2 %

T

Förvärv och ägarskap av byggnader

CCM 7.7

160

2 %

J

N/EL

N/EL

N/EL

N/EL

N/EL

J

J

J

J

J

J

2 %

Driftsutgifter för de miljömässigt hållbara (taxonomiförenliga) verksamheterna (A.1)

 

301

3 %

3 %

J

J

J

J

J

J

4 %

 

 

Varav möjliggörande verksamheter

 

 

 

 

J

J

J

J

J

J

0 %

E

 

Varav omställningsverksamheter

 

141

1 %

1 %

 

 

 

 

 

J

J

J

J

J

J

2 %

 

T

A.2 Verksamheter som omfattas av taxonomin men som inte är miljömässigt hållbara (ej taxonomiförenliga)

 

 

 

 

 

 

 

EL; N/EL

EL; N/EL

EL; N/EL

EL; N/EL

EL; N/EL

EL; N/EL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förvärv och ägarskap av byggnader

CCM 7.7

366

4 %

EL

N/EL

N/EL

N/EL

N/EL

N/EL

 

 

 

 

 

 

 

4 %

 

 

Reparation, renovering och återtillverkning

CE 5.1

196

2 %

N/EL

N/EL

N/EL

N/EL

EL

N/EL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftsutgifter för verksamheter som omfattas av taxonomin men som inte är miljömässigt hållbara (ej taxonomiförenliga) (A.2)

 

562

6 %

4 %

2 %

 

 

 

 

 

 

 

4 %

 

 

A. Driftsutgifter för verksamheter som omfattas av taxonomin (A.1+A.2)

 

863

9 %

7 %

2 %

 

 

 

 

 

 

 

7 %

 

 

B. VERKSAMHETER SOM INTE OMFATTAS AV TAXONOMIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftsutgifter hos verksamheter som inte omfattas av taxonomin

 

8 828

91 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

9 691

100 %