Sandvik logo

Medarbetare

Sandvik strävar efter att erbjuda en mångsidig, möjliggörande och inkluderande arbetsplats, med rättvisa ersättningar och arbetsvillkor som tar hänsyn till individuella behov. Vår People-policy understryker vårt engagemang för medarbetarna och beskriver vår strategi för att attrahera, utveckla och behålla personal och, vid behov, hantera deras utträde ur verksamheten.

Ledarskapsutveckling

Våra chefer spelar en avgörande roll för att få team att växa och leverera resultat. Vår ledarskapsmodell och våra globala ledarskapsprogram sätter tydliga förväntningar på såväl ledarförmåga som beteende.

Unga talanger

Genom vårt Global Graduate-program attraherar och utbildar vi unga professionella inom olika delar av Sandvik. Ett av huvudsyftena med programmet är att utveckla och förbereda kandidater för framtida nyckelpositioner, och efter programmet återfinns de i olika roller inom vår verksamhet.

Mångfald, lika möjligheter och inkludering

Mångfald, lika möjligheter och inkludering är viktiga aspekter av vår personalstrategi, en integrerad del av hållbarhetsmålen för 2030 och fastställs i vår uppförandekod och kärnvärde Fair play.

Verksamheten ansvarar för att implementera och kommunicera målen för 2030, säkerställa resursallokering och vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa måluppfyllelse. Sandvik har inrättat ett forum för mångfald, lika möjligheter och inkludering med representanter från affärsområdena och koncernen. Forumet samarbetar för att skapa en organisation med mångfald, en rättvis arbetsplats och en inkluderande kultur. Gemensamma initiativ, goda exempel och erfarenheter delas mellan forumets medlemmar.