Sandvik logo

Översikt

Sandvik Mining and Rock Solutions

Rekordnivåer för orderingång och intäkter bidrog till ett starkt år för Sandvik Mining and Rock Solutions. Tillväxten drevs av framsteg inom viktiga strategiska fokusområden som elektrifiering, gruvdrift ovan jord och automation, samt produktlanseringar inom kärnområden.

Sandvik Mining and Rock Solutions är en världsledande leverantör av utrustning och verktyg, reservdelar, tjänster, digitala lösningar och teknologier för ökad hållbarhet för gruv- och infrastrukturindustrierna. Vi tillhandahåller högpresterande produkter och tjänster som ökar våra kunders produktivitet och säkerhet, förlänger drifttiden samt minskar kostnader och miljöpåverkan. Vårt produktutbud omfattar utrustning för bergborrning, bergavverkning, lastning och transport, tunnel- drivning och stenbrytning.

Vi formar framtidens hållbara gruva genom att erbjuda helt elektriska och automatiserade gruvlösningar samt optimering av hela verksamheten via uppkopplade digitala tjänster, bland annat fjärrövervakningstjänster. Våra system för gruvautomation täcker alla aspekter av automation, från enskilda utrustningsdelar till total kontroll av maskinparken.

Marknadsöversikt

Den globala gruvindustrin var stabil på höga nivåer under hela 2023. Behovet av mer mineraler och metaller för den gröna omställningen och den globala BNP-tillväxten fortsatte att driva på en stark efterfrågan och höga råvarupriser. Inflationstryck och energikostnader påverkade inte den globala efterfrågan inom gruvindustrin. Marknaden fortsätter att visa stort intresse för de hållbara lösningar och den digitala teknik som krävs för framtidens gruvor. Efterfrågan på infrastruktur var svag, särskilt i Europa.

2023 i siffror

Råvaruexponering

S u s t a i n a b i l i t y S h i f t C u s t o m e r s 1 s t C h o i c e A g i l e t h r o u g h c y c l e E m p l o y e r o f C h o i c e D i g i t a l S h i f t S h i f t t o G r o w t h C u s t o m e r F o c u s P a s s i o n t o W i n I n n o v a t i o n 35%23% 12%9%3% 2%16% Guld K oppa r K ol Zink/Nic k el Järnmalm And r a basme t alle r Ö vrigt 1) 35%23% 12%9%3% 2%16% G old C op p e r C oal Zin c /Nic k el I r on o r e Othe r ba s e me t als Other 1)

Intäkter per marknadsområde

S u s t a i n a b i l i t y S h i f t C u s t o m e r s 1 s t C h o i c e A g i l e t h r o u g h c y c l e E m p l o y e r o f C h o i c e D i g i t a l S h i f t S h i f t t o G r o w t h C u s t o m e r F o c u s P a s s i o n t o W i n I n n o v a t i o n 24%21%20%15%10% 10% NordamerikaAustralien Afrika/ MellanösternAsienEuropaSydamerika
Översikt

 

2022

2023

Orderingång, MSEK

62 895

64 527

Intäkter, MSEK

56 843

65 690

Justerad EBITA2), MSEK

11 643

13 716

Justerad EBITA-marginal2), %

20,5

20,9

Avkastning på sysselsatt kapital, %

22,6

24,6

Antal medarbetare3)

16 206

17 019

Könsfördelning (män/kvinnor), %

82/18

81/19

Kvinnor i ledande befattning, %

18,7

20,1

Olycksfallsfrekvens (LTIFR)

0,9

0,9

Total olycksfallsfrekvens (TRIFR)

3,5

3,3

1)

Bland annat platina och diamanter.

2)

Justerat för jämförelsestörande poster om 67 MSEK (–1 264).

3)

Omräknat till heltidstjänster.

Produktportfölj

Utrustning för borrning, bultning, bergavverkning, lastning och transport. Förbrukningsvaror/verktyg för borrning, tjänster, reserv- och slitdelar. Ett brett utbud digitala lösningar för ökad effektivitet och processoptimering.

Marknadsbeskrivning
Gruvor

Konsoliderad kundbas med cirka 200 globala stora och mindre gruvföretag. Geografiskt avlägsna platser, försämrad malmkvalitet och djupare gruvor samt säkerhetskrav driver produktionsvolymer och behov av hel- och halvautomatiserade lösningar. En betydande verksamhet inom reservdelar, tjänster och förbrukningsvaror.

Infrastruktur

Sandvik är verksamt inom nischen bergavverkning. Kundbasen är fragmenterad med över 25 000 enskilda kunder. Lokala erbjudanden och lokal konkurrens.

Drivkrafter för efterfrågan
Gruvor
 • BNP-tillväxt och resursintensiv industriutveckling
 • En växande medelklass
 • Metall- och mineralpriser
 • Elektrifierin
 • Produktionsnivåer i befintliga gruvor och expansionsprojekt (orörd samt tidigare exploaterad mark)
 • Produktivitetsförbättringar och ny teknologi, till exempel automatisering och elektrifiering
 • Krav inom områdena miljö, hälsa och säkerhet
Infrastruktur
 • BNP-tillväxt/urbanisering
 • Infrastrukturinvesteringar och utgifter
 • Statliga stimulansprogram
 • Produktion av ballastmaterial
 • Cementförbrukning Infrastrukturinvesteringar och utgifter
Konkurrenssituation/större konkurrenter
Gruvor

Huvudsakligen globala konkurrenter som Epiroc, Caterpillar och Komatsu Mining.

Infrastruktur

Några globala konkurrenter förekommer i flera nischer: Epiroc, Caterpillar och Furukawa. Många lokala aktörer.

Modell för försäljningskanaler
Gruvor

Direktförsäljning cirka 95 procent med ett globalt servicenätverk.

Infrastruktur

Till följd av den fragmenterade kundbasen sker 50 procent av försäljningen via distributörer. Global försäljnings- och serviceorganisation.

Tillväxtstrategi

Öka försäljningen av reservdelar, tjänster och förbrukningsvaror till den befintliga kundbasen. Utöka marknadsandelar inom ovanjordsborrning. Nå högre servicenivåer genom datadriven produktivitet och avancerade tjänster. Automatisera, elektrifiera och utforska kompletterande teknologier och erbjudanden genom sammanslagningar och förvärv.

Strategisk riskhantering

Olika former av affärsmiljörisker med påverkan på gruv- och infrastrukturmarknaden i allmänhet, till exempel ökad konkurrens på marknaden genom ny teknisk utveckling och uppkomsten av nya konkurrenter, fluktuerande råvarupriser och risker relaterade till regelefterlevnad. Politisk instabilitet i vissa delar av världen.