Sandvik logo

Flexibel genom affärscykeln

Att vara agil genom en affärscykel startar med att ha uthålliga intäkter, vilket åstadkoms av till exempel en högre andel reservdelar, tjänster och förbrukningsvaror eller ökade mjukvaruintäkter. Under 2023 visade vi prov på god prishantering och förmåga att motverka inflation med prisökningar.

Efter Covid-19 har vi valt att ha en högre andel flexibla kostnader. Vi har ökat andelen rörliga kostnader genom att till exempel öka andelen inhyrd personal och satellitproduktion eller outsourcad produktion. Att utveckla alternativa leveranskedjor och förvärva tillgångar, som Buffalo Tungsten och ett gjuteri i Indien, har också ökat den operativa flexibiliteten.

Vi arbetar aktivt med att etablera en effektiv kostnadsbas och förbättrar kontinuerligt den fasta kostnadsstrukturen. Under 2022 aviserade vi långsiktiga strukturåtgärder som kommer att generera årliga besparingar på cirka 785 miljoner kronor, med full effekt 2025. Åtgärderna omfattar konsolidering av anläggningar och optimering av organisationen, och vid årets slut hade vi levererat 48 procent av programmet vilket är enligt plan.

Det viktigaste måttet för framgång är vårt marginalmål om en justerad EBITA-marginal på 20 – 22 procent över en konjunkturcykel. EBITA-korridoren ska ses som en vägledning för när ytterligare korrigerande åtgärder kan vara nödvändiga eller vad som inte kan ses som långsiktigt hållbara marginaler.

Vår decentraliserade organisation gör att vi kan agera snabbt på marknadsinformation och alla affärsområden har väl förberedda åtgärdsplaner för olika scenarier.