Sandvik logo

Finansiella mål och hållbarhetsmål

Finansiella mål

Sandvik har långsiktiga, finansiella mål med fokus på tillväxt, lönsamhet, finansiell ställning och utdelning.

Tillväxt

Mål

En tillväxt om minst 7 procent över en konjunkturcykel, organiskt och via förvärv.

Resultat: 9 %

En tillväxt (CAGR vs 2019) på 9 procent. År 2023 uppgick den totala tillväxten till 9 procent, i fasta valutakurser, där den organiska tillväxten stod för 6 procent. Omsättningen växte med 12 procent över en treårsperiod och med 7 procent över en femårsperiod.

3 år 1 år 5 år Actual Target 0 5 10 15 7% S u s t a i n a b i l i t y S h i f t C u s t o m e r s 1 s t C h o i c e A g i l e t h r o u g h c y c l e E m p l o y e r o f C h o i c e D i g i t a l S h i f t S h i f t t o G r o w t h C u s t o m e r F o c u s P a s s i o n t o W i n F a i r P l a y 0 5 10 15 % Mål 3 år 1 år 5 år Faktisk 7% 3 years 1 year 5 years Target Actual 7%

EBITA-marginal

Mål

En justerad EBITA-marginal inom intervallet 20–22 procent över en konjunkturcykel.

Resultat: 20,0 %

Den justerade EBITA-marginalen uppgick till 20,0 procent (20,0) vilket är i linje med målet.

S u s t a i n a b i l i t y S h i f t C u s t o m e r s 1 s t C h o i c e A g i l e t h r o u g h c y c l e E m p l o y e r o f C h o i c e D i g i t a l S h i f t S h i f t t o G r o w t h C u s t o m e r F o c u s P a s s i o n t o W i n F a i r P l a y % 16 18 20 22 24 Målintervall Faktisk 3 år 1 år 5 år Target corridor Actual 3 years 1 year 5 years

Skuldsättningsgrad

Mål

En skuldsättningsgrad (nettoskuld/EBITDA) understigande 1,5.

Resultat: 1,2

Målet uppnåddes eftersom skuldsättningsgraden uppgick till 1,2.

19 21 22 23 20 S u s t a i n a b i l i t y S h i f t A g i l e t h r o u g h c y c l e E m p l o y e r o f C h o i c e C u s t o m e r F o c u s 21 22 23 19 20 Nettoskuld-sättningsgrad(Rullande 12M) -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 Mål (tak) Net debt/ EBITDA (R12) -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 Target

Utdelningskvot1)

Mål

En utdelningskvot om 50 procent av vinst per aktie, justerad för jämförelsestörande poster och över en konjunkturcykel.

Resultat: 43 %

Ett gott resultat för 2023 resulterade i en föreslagen utdelning om 6,9 miljarder kronor (6,3), vilket motsvarar en utdelningskvot om 43 procent. Den genomsnittliga utdelningskvoten uppgick till 42 procent över en treårsperiod och 39 procent över en femårsperiod.

3 år 1 år 5 år 0 10 20 30 40 50 60 % S u s t a i n a b i l i t y S h i f t C u s t o m e r s 1 s t C h o i c e A g i l e t h r o u g h c y c l e E m p l o y e r o f C h o i c e D i g i t a l S h i f t S h i f t t o G r o w t h C u s t o m e r F o c u s P a s s i o n t o W i n F a i r P l a y % 0 10 20 30 40 50 60 Mål Faktisk 3 år 1 år 5 år Target Actual 3 years 1 year 5 years

Resultatet avser 2023. Alla siffror för föregående år, förutom finansiell nettoskuld/EBITDA, är exklusive Alleima och övrig verksamhet.

1) Utdelningskvoten är endast relaterad till kontantutdelning och tar inte hänsyn till utdelningen av Alleima till aktieägarna 2022. Kvoten baseras på justerad vinst per aktie efter utspädning för koncernen, med undantag för 2022 när vinsten från Alleima exkluderats.

Hållbarhetsmål

Vi har hållbarhetsmål inom utvalda områden och för att följa våra framsteg rapporterar vi ett antal nyckeltal för den egna verksamheten. Utöver vår egen verksamhet arbetar vi tillsammans med kunder och leverantörer för att uppfylla målen.

Nettonoll

Mål

Vårt mål är att minska utsläpp av växthusgaser (scope 1 och 2) med 50 procent till år 2030, jämfört med 2019.

Resultat: 141 kton

Våra utsläpp av växthusgaser ökade med 1 procent till 141 kiloton. Ökningen var främst en följd av minskade inköp av elektricitet kopplad till låga utsläpp, till exempel certifikat. Utsläppen från egen verksamhet (scope 1) minskade med 3 procent. Jämfört med basåret 2019 har utsläppen av växthusgaser minskat med 23 procent och vi ligger i linje med att uppnå 2030-målet.

0 250 0 50 100 150 200 250 0 50 100 150 200 250 21 22 23 19 20 Utsläpp avväxthusgaser kton GHG emissions ktons

Cirkularitet

Mål

Vårt mål är att öka vår avfallscirkularitet till 90 procent år 2030.

Resultat: 71 %

Vi uppnådde 71 procent (73) avfallscirkularitet. Minskningen beror främst på förvärvade företag och vi ligger fortfarande i linje med att uppnå 2030-målet. Det totala avfallet minskade 21 procent till 336 kton.

0 20 40 60 80 100 21 22 23 % Avfalls­- cirkularitet Waste circularity

Säkerhet

Mål

Vårt mål är att minska vår totala olycksfallsfrekvens (TRIFR) till 1,9 fram till år 2030, en minskning om 50 procent jämfört med basvärdet (genomsnitt för 2016–2018).

Resultat: 3,0

TRIFR uppgick till 3,0 (3,1). Jämfört med basvärdet (genomsnitt 2016–2018) har TRIFR minskat med 21 procent. Förvärv fortsätter att påverka både TRIFR- och LTIFR-trenden negativt. Tragiskt nog inträffade en dödsolycka under året.

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 21 22 23 16–18 20 TRIFR snitt avg