Sandvik logo

K31 Rörelseförvärv

Förvärv av verksamheter som genomfördes under 2022 och 2023 presenteras i nedan tabell. Årliga intäkter och antal medarbetare avser senast kända information vid tidpunkten för transaktionen.

2022

Affärsområde

Kassagenererande enhet

Företag

Land

Förvärvsdatum

Årliga intäkter

Antal med­arbetare

Sandvik Mining and Rock Solutions

Sandvik Mining and Rock Solutions

Deswik

Australien

1 april 2022

79 MAUD 12M K4 20 – K3 21

300

Sandvik Mining and Rock Solutions

Sandvik Mining and Rock Solutions

Akkurate

Finland

17 juni 2022

0,3 MEUR under 2021

12

Sandvik Manufacturing and Machining Solutions

Sandvik Coromant

Preziss

Spanien

1 juli 2022

10 MEUR under 2021

75

Sandvik Manufacturing and Machining Solutions

Walter

Peterson Tool Company

USA

14 juli 2022

9 MUSD under 2021

73

Sandvik Manufacturing and Machining Solutions

Walter

Balax

USA

1 augusti 2022

10 MUSD under 2021

66

Sandvik Manufacturing and Machining Solutions

Sandvik Coromant

Sphinx Tools

Schweiz

8 augusti 2022

292 MSEK under 2021

115

Sandvik Manufacturing and Machining Solutions

Walter

Frezite

Portugal

1 september 2022

450 MSEK under 2021

450

Sandvik Rock Processing Solutions

Sandvik Rock Processing Solutions

SP Mining

Australien

31 oktober 2022

200 MEUR under 2022

630

2023

Affärsområde

Kassagenererande enhet

Företag

Land

Förvärvsdatum

Årliga intäkter

Antal med­arbetare

Sandvik Manufacturing and Machining Solutions

Seco Tools

Premier Machine Tools1)

Irland

1 februari 2023

120 MSEK under 2022

14

Sandvik Mining and Rock Solutions

Sandvik Mining and Rock Solutions

Polymathian

Australien

1 februari 2023

100 MSEK 12M KV3 21-KV2 22

50

Sandvik Mining and Rock Solutions

Sandvik Mining and Rock Solutions

MCB Services and Minerals2)

Brasilien

1 april 2023

60 MSEK under 2022

53

Sandvik Mining and Rock Solutions

Sandvik Mining and Rock Solutions

Norgalv

Kanada

1 juni 2023

58 MSEK 12M MAR 22-FEB 23

42

Sandvik Manufacturing and Machining Solutions

Sandvik Manufacturing and Machining Solutions

Postability

Kanada

1 augusti 2023

30 MSEK under 2022

13

Sandvik Manufacturing and Machining Solutions

Sandvik Coromant

esco

Tyskland

2 november 2023

14 MSEK under 2022

17

Sandvik Manufacturing and Machining Solutions

Sandvik Manufacturing and Machining Solutions

Buffalo Tungsten

USA

1 december 2023

333 MSEK under 2022

48

1)

Förvärv av 95 procent av aktierna i Premier Machine Tools, med en köp/sälj-option att köpa resterande andel efter ett år.

2)

Förvärv av resterande 70 procent av aktierna i MCB Services and Minerals. Vid tidpunkten före förvärvet ägde Sandvik 30% procent av aktierna.

Förvärv

Samtliga förvärv under 2022 ovan genomfördes via köp av 100 procent av aktierna och rösterna förutom för MCB och Premier Machine Tools (PMT). Sandvik förvärvade 95 procent av aktierna i PMT och för MCB förvärvade Sandvik resterade 70 procent av aktierna och rösterna. Vid tidpunkten före förvärvet av MCB i april ägde Sandvik 30 procent av aktierna.

Sandvik fick bestämmande inflytande över verksamheterna vid förvärvstidpunkten. Inga egetkapitalinstrument har emitterats i samband med förvärven. Samtliga förvärv har redovisats genom tillämpning av förvärvsmetoden.

De belopp som redovisas i de följande tabellerna ger information om redovisade belopp sammantaget per affärsområde. De relativa beloppen för de enskilda förvärven bedöms inte vara betydande, förutom för Polymathian som redovisas separat. Sandvik analyserar för närvarande de slutliga värdena på vissa nyligen förvärvade rörelser. Inga väsentliga justeringar väntas.

Verkligt värde för tillgångar och skulder i förvärvade verksamheter genomförda under 2023

Det verkliga värdet på förvärvade tillgångar och övertagna skulder har preliminärt beräknats avseende alla förvärv gjorda under 2023. Endast mindre IFRS-justeringar har skett av förvärvade värden.

Verkligt värde redovisat i koncernen 2023

 

SMR

SMM

Totalt

Immateriella anläggningstillgångar

0

0

Materiella anläggningstillgångar

105

20

125

Övriga anläggningstillgångar

16

3

19

Varulager

11

127

138

Fordringar

37

70

107

Övriga omsättningstillgångar

32

32

Likvida medel

23

26

48

Räntebärande skulder

–144

–17

–161

Övriga skulder och avsättningar

–26

–63

–89

Uppskjutna skattefordringar/skulder, netto

–56

3

–53

Identifierbara nettotillgångar

–33

199

165

Goodwill

782

266

1 049

Andra övervärden

760

120

880

Extern skuld till minoritetsägare

–4

–4

Köpeskilling

–1 509

–580

–2 089

Uppskjuten köpeskilling

87

75

162

Likvida medel i förvärvade verksamheter

23

26

48

Erlagd likvid, netto

–1 399

–480

–1 879

Förvärv genomförda av Sandvik Mining and Rock Solutions

I februari förvärvade Sandvik Mining and Rock Solutions Polymathian Industrial Mathematics (Polymathian), en Australien-baserad leverantör av mjukvara och tjänster inom avancerad optimering för gruvindustrin. Genom förvärvet blev Polymathian en del av affärsenheten Deswik och rapporteras inom divisionen Digital Mining Technologies.

Polymathians lösningar automatiserar beslutsfattande och optimerar processer inom gruvdrift vilket kompletterar Deswiks erbjudande. Produkterbjudandet inkluderar mjukvara för optimering och simulering av gruvdrift, inom områden såsom effektivisering av utvinning, lastning och transport av råvaror samt energi- och bränslekonsumtion och underhåll. Polymathian har flera av världens största gruvbolag som kunder.

Polymathian, med huvudkontor i Brisbane i Australien, grundades 2013 och har 50 anställda. Bolagets intäkter uppgick till cirka 100 miljoner kronor på årsbasis per juni, 2022. EBITA-marginalen uppgick till cirka 40 procent och påverkan på Sandviks vinst per aktie (exkluderat PPA) är positiv. Sandvik Mining and Rock Solutions förvärvsrelaterade kostnader relaterade till Polymathian uppgick under 2023 till 3 miljoner kronor.

Utöver Polymathian slutförde Sandvik Mining and Rock Solutions förvärven av MCB Services and Minerals och Norgalv under 2023.

Verkligt värde redovisat 2023, Sandvik Mining and Rock Solutions

 

SMR totalt

Varav Polymathian

Immateriella anläggningstillgångar

0

Materiella anläggningstillgångar

105

0

Övriga anläggningstillgångar

16

Varulager

11

Fordringar

37

22

Övriga omsättningstillgångar

Likvida medel

23

12

Räntebärande skulder

–144

Övriga skulder och avsättningar

–26

–14

Uppskjutna skattefordringar/skulder, netto

–56

–22

Identifierbara nettotillgångar

–33

–2

Goodwill

782

533

Andra övervärden

760

646

Köpeskilling

–1 509

–1 177

Uppskjuten köpeskilling

87

60

Likvida medel i förvärvade verksamheter

23

12

Erlagd likvid, netto

–1 399

–1 105

Förvärv genomförda av Sandvik Manufacturing and Machining Solutions

Under 2023 har Sandvik Manufacturing and Machining Solutions slutfört förvärven av Premier Machine Tools, Postability, esco och Buffalo Tungsten. De relativa beloppen för de enskilda förvärven bedöms inte vara betydande.

Verkligt värde redovisat 2023, Sandvik Manufacturing and Machining Solutions

 

SMM totalt

Immateriella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

20

Övriga anläggningstillgångar

3

Varulager

127

Fordringar

70

Övriga omsättningstillgångar

32

Likvida medel

26

Räntebärande skulder

–17

Övriga skulder och avsättningar

–63

Uppskjutna skattefordringar/skulder, netto

3

Identifierbara nettotillgångar

199

Goodwill

266

Andra övervärden

120

Extern skuld till minoritetsägare

–4

Köpeskilling

–580

Uppskjuten köpeskilling

75

Likvida medel i förvärvade verksamheter

26

Erlagd likvid, netto

–480

Bidrag från företag förvärvade under 2023 per affärsområde

 

SMR

SMM

Totalt

Bidrag från tidpunkten då bestämmande inflytande förelåg

 

 

 

Intäkter

140

187

326

Årets vinst/förlust

9

23

32

Bidrag om förvärvsdatum hade varit 1 januari innevarande år

 

 

 

Intäkter

193

567

760

Årets vinst/förlust

1

36

37

Förändring i totalt verkligt värde i koncernen 2023 från förvärvade verksamheter under 2022

 

SMR

SRP

SMM

Totalt

 

2022

2023

För­ändring

2022

2023

För­ändring

2022

2023

För­ändring

2022

2023

För­ändring

Immateriella anläggningstillgångar

53

43

–10

36

36

4

4

57

83

26

Materiella anläggningstillgångar

15

15

0

129

122

–7

368

390

22

512

527

15

Övriga anläggningstillgångar

84

122

38

160

157

–3

99

110

11

343

388

45

Varulager

4

4

0

273

268

–5

219

233

14

496

505

9

Fordringar

126

296

170

884

887

3

315

315

1

1 325

1 498

173

Övriga omsättningstillgångar

270

270

32

32

302

302

Likvida medel

192

193

0

184

184

147

128

–19

523

504

–19

Räntebärande skulder

–77

–77

0

–191

–189

2

–218

–218

–487

–485

2

Övriga skulder och avsättningar

–450

–663

–214

–1 196

–1 201

–5

–265

–271

–6

–1 911

–2 135

–224

Uppskjutna skattefordringar/skulder, netto

–218

–218

0

–645

–648

–3

–108

–110

–2

–971

–976

–5

Identifierbara nettotillgångar

–270

–286

–16

–133

–115

18

592

613

21

189

212

23

Goodwill

4 729

4 676

–54

4 475

4 425

–51

1 349

1 118

–231

10 553

10 218

–334

Andra övervärden

1 753

1 753

1

2 490

2 499

10

493

700

207

4 735

4 953

217

Köpeskilling

–6 212

–6 143

69

–6 832

–6 809

23

–2 433

–2 431

2

–15 477

–15 384

93

Uppskjuten köpeskilling

5

–5

71

35

–36

76

35

–41

Likvida medel i förvärvade verksamheter

192

193

0

184

184

147

128

–19

523

504

–19

Erlagd likvid, netto

–6 015

–5 951

64

–6 648

–6 626

23

–2 215

–2 268

–53

–14 878

–14 844

34

Verkligt värde från gjorda förvärv under 2022 har förändrats för att slutlig förvärvsanalys har etablerats under 2023.

§ Redovisningsprinciper

Koncernredovisningen upprättas i enlighet med förvärvsmetoden. Vid samgåenden identifieras och klassificeras de förvärvade tillgångarna och de övertagna skulderna, och värderas till verkligt värde på förvärvsdagen (kallas också förvärvsprisallokering).

Transaktionskostnader som uppkommer i samband med förvärv redovisas direkt i årets resultat under övriga rörelsekostnader.

Villkorade köpeskillingar redovisas som finansiella skulder till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Villkorade köpeskillingar omvärderas vid varje rapporttidpunkt och förändringen redovisas i årets resultat.

Vid stegvisa förvärv, när Sandvik förvärvar ett bestämmande inflytande, omvärderas eventuella tidigare förvärvade nettotillgångar till verkligt värde och resultatet från omvärderingen redovisas i årets resultat. Om det bestämmande inflytandet går förlorat vid en avyttring, redovisas nettoresultatet i årets resultat. Verkligt värde av ett eventuellt resterande innehav i den avyttrade verksamheten beräknas vid tidpunkten för avyttringen, och effekten av detta redovisas i årets resultat.

! Väsentliga uppskattningar och bedömningar

Affärsområdena använder uppskattningar och bedömningar avseende allokering av goodwill och andra övervärden vid företagsförvärv.