Sandvik logo

K4 Personaluppgifter samt ersättningar till företagsledning

Personaluppgifterna är baserade på hela koncernen.

Genomsnittligt antal medarbetare

 

2022

2023

 

Antal

kvinnor, %

Antal

kvinnor, %

Sverige

7 069

26

5 472

28

Övriga Europa

13 384

21

12 828

21

Europa totalt

20 452

23

18 300

23

Nordamerika

6 391

22

6 364

22

Sydamerika

2 335

17

2 633

19

Afrika, Mellanöstern

2 895

17

3 049

20

Asien

8 432

15

8 156

16

Australien

1 813

19

2 184

20

Totalt

42 318

20

40 686

21

Löner, ersättningar och sociala kostnader

 

2022

2023

Löner och ersättningar

–25 467

–26 323

Sociala kostnader

–3 782

–3 384

Pensionskostnader

–1 996

–1 975

Totalt

–31 245

–31 682

Av koncernens pensionskostnader avsåg 34 miljoner kronor (50) gruppen styrelser och verkställande direktörer. Koncernens pensionsskuld för denna grupp uppgick till 189 miljoner kronor (254).

Löner och ersättningar per marknadsområde

 

2022

2023

Sverige

–4 892

–4 041

Övriga Europa

–8 569

–9 521

Europa totalt

–13 461

–13 562

Nordamerika

–5 684

–5 694

Sydamerika

–780

–1 045

Afrika, Mellanöstern

–1 250

–1 351

Asien

–2 636

–2 461

Australien

–1 656

–2 211

Totalt

–25 467

–26 323

Varav till styrelser och verkställande direktörer

 

 

Löner och ersättningar

–1 306

–1 160

varav rörlig lön

–222

–171

Könsfördelningen i ledningsgruppen

Andel kvinnor

%

2022

2023

Styrelser och verkställande direktörer

15

20

Övriga ledande befattningshavare

23

26

Ersättning till styrelseledamöter

Till styrelsens ordförande och externa ledamöter utgår arvode enligt årsstämmans beslut. Verkställande direktör och arbetstagarrepresentanter erhåller inte styrelsearvode. Enligt beslut av årsstämman 2023 uppgår arvodet till de stämmovalda externa styrelseledamöterna till sammanlagt 7 495 000 kronor på årsbasis.

Industrivärden, som är en långsiktig kapitalförvaltare och Sandviks största aktieägare, ställde 2019 ut en miljon köpoptioner i Sandvik till styrelsens ordförande. Optionerna som löper i fem år har ett lösenpris på 177 kronor. Optionerna köptes av styrelseordföranden till marknadspris och löstes in under 2023.

 

2022

2023

SEK

Styrelse­arvode

Revisions­utskotts­arvode

Ersättnings-
utskott

Utskottet för förvärv och avyttringar

Totala arvoden för styrelse och utskott

Styrelse­arvode

Revisions­utskotts­arvode

Ersättnings-
utskott

Utskottet för förvärv och avyttringar

Totala arvoden för styrelse och utskott

Styrelseordförande (Johan Molin)

–2 750 000

–185 000

–155 000

–210 000

–3 300 000

–2 875 000

–192 000

–161 000

–218 000

–3 446 000

Jennifer Allerton

–740 000

–740 000

–770 000

–770 000

Claes Boustedt

–740 000

–325 000

–155 000

–1 220 000

–770 000

–338 000

–161 000

–1 269 000

Marika Fredriksson

–740 000

–740 000

–770 000

–770 000

Helena Stjernholm

–740 000

–185 000

–122 000

–155 000

–1 202 000

–770 000

–192 000

–127 000

–161 000

–1 250 000

Kai Wärn

–740 000

–122 000

–862 000

–770 000

–127 000

–897 000

Andreas Nordbrandt

–740 000

–740 000

–770 000

–770 000

Totalt

–7 190 000

–695 000

–399 000

–520 000

–8 804 000

–7 495 000

–722 000

–415 000

–540 000

–9 172 000

Verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare

Riktlinjer för ersättning

För information om de aktuella riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare, som antogs vid årsstämman 2020, se Koncernöversikt.

Verkställande direktör och koncernchef

Verkställande direktören och koncernchefen Stefan Widing hade en årlig fast lön på SEK 15 490 824 kronor samt förmånsvärde av tjänstebil. Till detta kommer årlig rörlig kontant lön som kan uppgå till maximalt 75 procent av den fasta lönen. Den årliga rörliga lönen för 2023 uppgick till 9 294 494 kronor, motsvarande 80 procent av det maximala beloppet.

Stefan Widing har rätt att gå i pension vid 65 års ålder. Varje år avsätts en pensionspremie på 37,5 procent av hans fasta årslön.

Vid eventuell uppsägning från företagets sida har Stefan Widing en uppsägningstid om 12 månader och 12 månaders avgångsvederlag.

Övriga ledande befattningshavare

Majoriteten av ledamöterna i koncernledningen omfattas av en svensk pensionsplan (ITP1 eller ITP2), med undantag för en ledamot som omfattas av en schweizisk pensionsplan och en medlem av ett pensionslönetillägg enligt gällande lagstiftning i England. Den lägsta pensionsåldern är 62 år.

För medlemmar i koncernledningen som tillhör ITP1-planen (avgiftsbestämd plan) utgår en komplettering om 5 procent för lönedelar överstigande 7,5 inkomstbasbelopp.

För medlemmar i koncernledningen som tillhör ITP2-planen (förmånsbestämd plan) gör företaget avsättningar till en avgiftsbestämd tilläggsplan med 25 – 33 procent (beroende på ålder och anställningsstart i koncernledningen) av de delar av den fasta lönen som överstiger 20 prisbasbelopp. Inom den schweiziska pensionsplanen betalas 21 procent av den fasta lönen, av dessa betalas 75 procent av företaget och 25 procent av den anställde.

Pensionslönetillägget i England uppgår till 12 procent av den fasta lönen. Avgångsvederlag utgår vid eventuell uppsägning från företagets sida. Vederlaget motsvarar fast lön i 6 – 12 månader utöver uppsägningstiden, vilken är 6 – 12 månader. Eventuella andra inkomster av tjänst kan dras av från avgångsvederlaget. Extern lönemarknadsdata används som referens. Ingen rekryteringsbonus eller annan typ av extra bonus har betalats ut under 2023 till nya medlemmar i koncernledningen.

Ersättningar och övriga förmåner, hänförliga till 2022 kostnadsförda under 2022, i kronor

Befattning

Fast lön

Rörlig årslön1)

Övriga förmåner2)

Långsiktig rörlig lön3)

Pensions­kostnader4)

Verkställande direktör och koncernchef

–15 048 2235)

–2 212 974

–104 595

–7 089 976

–5 344 644

Övriga ledande befattningshavare6)

–50 793 6027)

–2 158 167

–1 164 623

–11 263 444

–13 085 810

Totalt

–65 841 825

–4 371 141

–1 269 218

–18 353 420

–18 430 454

1)

Belopp hänförligt till 2022 och som enligt plan betalas ut 2023. Belopp hänförliga till Göran Björkman har kostnadsförts och utbetalats av Alleima.

2)

Avser huvudsakligen löneförmåner och tjänstebil.

3)

Beloppet avser förändringar i avsättningar för 2021 och 2022 års LTI-program.

4)

Belopp som avser inbetalningar till pensionsplaner från företaget till verkställande direktör och koncernchef samt för övriga ledande befattningshavare. Belopp hänförliga till Göran Björkman har kostnadsförts och utbetalats av Alleima.

5)

Stefan Widings fasta lön under 2022 uppgick till 14 453 160 kronor. Övriga belopp avser semesterersättning m.m.

6)

Avser följande personer under 2022: Johan Kerstell, Jessica Alm, Åsa Thunman, Nadine Crauwels, Christophe Sut, Cecilia Felton (feb – dec) , Richard Harris (okt – dec), Mats Eriksson (okt – dec), Göran Björkman (jan – sept), Henrik Ager (jan – jun), Anders Svensson (jan – sept), Tomas Eliasson (jan).

7)

Fasta löner hänförliga till 2022 och avgångsvederlag kostnadsförda 2022, beräknade att utbetalas 2023.

Ersättningar och övriga förmåner, hänförliga till 2023, kostnadsförda under året, i kronor

Befattning

Fast lön

Rörlig årslön1)

Övriga förmåner2)

Långsiktig rörlig lön3)

Pensions­kostnader4)

Verkställande direktör och koncernchef

–15 800 6415)

–9 294 494

–125 462

–8 922 783

–5 344 644

Övriga ledande befattningshavare6)

–43 634 9057)

–12 926 478

–1 417 873

–14 002 256

–12 145 441

Totalt

–59 435 546

–22 220 972

–1 543 335

–22 925 040

–17 490 085

1)

Belopp hänförligt till 2023 och som enligt plan betalas ut 2024.

2)

Avser huvudsakligen löneförmåner och tjänstebil.

3)

Beloppet avser förändringar i avsättningar för 2021, 2022 och 2023 års LTI-program.

4)

Belopp som avser inbetalningar till pensionsplaner från företaget till verkställande direktör och koncernchef samt för övriga ledande befattningshavare. Pensionsinbetalningar för verkställande direktören och koncernchefen grundar sig på 2022 års lönenivå.

5)

Stefan Widings fasta lön under 2023 uppgick till 15 490 824 kronor. Övriga belopp avser semesterersättning m.m.

6)

Avser följande personer under 2023: Cecilia Felton, Åsa Thunman, Johan Kerstell, Nadine Crauwels, Richard Harris, Mats Eriksson, Sofia Sirvell (mar – dec), Björn Roodzant (maj – dec), Mattias Nilsson (maj – dec), Christophe Sut (jan – apr) och Jessica Alm (jan – apr).

7)

Fasta löner för övriga ledande befattningshavare hänförliga till 2023.

Långsiktigt incitamentsprogram (LTI)

Aktiebaserat incitamentsprogram 2020 – 2023

Årsstämmorna 2020 – 2023 beslutade på styrelsens förslag att för respektive år införa ett prestationsaktieprogram för högst 350 ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Sandvik-koncernen, uppdelat på fyra kategorier. För att delta krävs det, i varje enskilt program, en egen investering och programmen omfattar vid utdelningen totalt som mest 4 101 757 aktier.

Samtliga deltagare i programmet har investerat i Sandvik-aktier (”investeringsaktier”), upp till motsvarande 10 procent av den fasta årslönen före skatt vid tidpunkten för investeringen.

Prestationsaktier

I de långsiktiga incitamentsprogrammen för 2020 – 2023 kan Sandvik-aktierna (”prestationsaktier”) tilldelas, förutsatt att vissa prestationsmål har uppnåtts. Maximalt antal prestationsaktier som kan tilldelas för varje förvärvad investeringsaktie är beroende av vilken kategori deltagaren tillhör.

Det slutliga antalet prestationsaktier som tilldelas deltagaren för varje förvärvad investeringsaktie är beroende av utvecklingen av det LTI justerade resultatet per aktie för Sandvik-koncernen under det räkenskapsår som investeringsaktierna förvärvades, jämfört med justerat resultat per aktie för föregående års räkenskapsår.

I januari fastställer styrelsen vilka nivåer för justerat resultat per aktie för innevarande intjänandeår som måste uppnås för tilldelningen av ett visst antal prestationsaktier.

Prestationsresultat 2020 – 2023

LTI 2020: Inga prestationsaktier kommer tilldelas under LTI 2020 då prestationsmålen som fastställts av styrelsen inte uppfylldes. Det LTI justerade resultatet per aktie för räkenskapsåret 2020 uppgick till 8,74 kronor.

LTI 2021: Prestationsaktier kommer tilldelas eftersom prestationsmålen som fastställts av styrelsen uppfylldes. Det LTI justerade resultatet per aktie för räkenskapsåret 2021 uppgick till 11,07 kronor.

LTI 2022: Prestationsaktier kommer att tilldelas eftersom prestationsmålen som fastställts av styrelsen uppfylldes. Det LTI justerade resultatet per aktie för räkenskapsåret 2022 uppgick till 12,89 kronor.

LTI 2023: Prestationsaktier kommer delvis att tilldelas eftersom prestationsmålen som fastställts av styrelsen uppfylldes till viss del. Det LTI justerade resultatet per aktie för räkenskapsåret 2023 uppgick till 14,04 kronor.

För verkställande direktören och övriga medlemmar i koncernledningen per den 31 december 2023 motsvarar antalet tilldelade prestationsaktier i 2020 – 2023 års LTI-program antalet utestående prestationsaktier vid årets slut.

Tilldelningen av prestationsaktier för pågående program förutsätter en fortlöpande anställning samt att samtliga investeringsaktier behålls under tre års tid räknat fr ån förvärvet av investeringsaktierna.

Kostnader för programmen

Under året har följande IFRS2-avsättningar gjorts:

För 2021 års LTI sattes 35,1 miljoner kronor (exklusive sociala avgifter) av, varav 7,9 miljoner kronor till verkställande direktör och koncernchef och andra ledande befattningshavare.

För 2022 års LTI sattes 66,8 miljoner kronor (exklusive sociala avgifter) av, varav 9,7 miljoner kronor till verkställande direktör och koncernchef och andra ledande befattningshavare.

För 2023 års LTI sattes 86,5 miljoner kronor (exklusive sociala avgifter) av, varav 5,3 miljoner kronor till verkställande direktör och koncernchef och andra ledande befattningshavare.

Berednings- och beslutsprocess

Frågor om ersättning till koncernledningen bereds av styrelsens ersättningsutskott. Utskottet har sammanträtt vid tre tillfällen under året. Frågor som har avhandlats är fördelningen mellan fast och rörlig lön, omfattningen av eventuella löneökningar och så väl det kortsiktiga som det långsiktiga rörliga incitamentsprogrammet.

Styrelsen diskuterade ersättningsutskottets förslag och har fattat beslut med ledning av utskottets förslag. Baserat på ersättningsutskottets förslag beslutade styrelsen om koncernchefens ersättning för 2023. Ersättningar till andra ledande befattningshavare har beslutats av koncernchefen efter samråd med ersättningsutskottet. Ersättningsutskottets arbete har utförts med stöd av expertis i fråga om ersättningsnivåer och strukturer. För upplysning om ersättningsutskottets sammansättning se bolagsstyrningsrapporten.

Antaganden för fastställande av värdet, 2020 – 2023 års LTI-program

Antaganden

LTI 2020 (per utfärdandedatum)

LTI 2021 (per utfärdandedatum)

LTI 2022 (per utfärdandedatum)

LTI 2023 (per utfärdandedatum)

Aktiekurs, kronor

142,25

219,40

201,60

198,35

Aktuellt värde för prognostiserade framtida utdelningar, kronor1)

15,75

16,70

17,32

16,77

Riskfri ränta, %

–0,31

–0,22

0,40

3,23

1)

Baserat på analytikers sammantagna förväntningar avseende treårsperiod.

Antal prestationsaktier, koncern (inklusive moderbolaget), 2020 – 2023 års LTI-program

 

2020

2021

2022

2023

Utestående vid årets början

831 242

1 184 120

Tilldelade under perioden

40 908

51 823

1 211 073

Utfallna under året

–5 798

–1 546

–328

Förverkade under året

–81 902

–98 412

–606 843

Överförda under året

Utestående vid årets slut

784 450

1 135 985

603 901

Teoretiskt värde vid tilldelning, kronor

126,40

202,70

184,28

181,58

Antal prestationsaktier, moderbolaget, 2020 – 2023 års LTI-program

 

2020

2021

2022

2023

Utestående vid årets början

146 709

214 014

Tilldelade under perioden

196 726

Utfallna under året

Förverkade under året

–7 891

–10 435

–100 155

Överförda under året

14 813

9 211

Utestående vid årets slut

153 631

212 791

96 571

Teoretiskt värde vid tilldelning, kronor

126,40

202,70

184,28

181,58

§ Redovisningsprinciper

Aktierelaterade ersättningar

Aktierelaterade ersättningar avser ersättningar till anställda i enlighet med aktiesparprogrammen.

Kostnaderna för prestationsaktier för personal kostnadsförs som en personalkostnad (exklusive sociala avgifter) över intjänandeperioden och redovisas direkt mot eget kapital. Det redovisade beloppet justeras löpande under varje programs intjänandeperiod. Sociala avgifter kostnadsförs under varje programs intjänandeperiod baserat på värdeförändringen för medarbetarnas prestationsaktier.

Aktieprogrammen ger prestationsrätter till aktier under samma förutsättningar och om vissa mål för rörelsens lönsamhet uppnås.

Det belopp som redovisas som en kostnad justeras för att återspegla det verkliga antalet intjänanderätter.

För att fullgöra Sandviks åtaganden i enlighet med aktiesparprogrammet, har företaget ingått ett aktieswap-avtal med en finansiell institution. Enligt avtalet åtar sig den finansiella institutionen att till deltagare i programmet leverera Sandvik-aktier när leveranstidpunkten infaller enligt villkoren för programmet.

Det verkliga värdet på Sandvik-aktien vid ingåendet av swapavtalet redovisas som en finansiell skuld och som en minskning av eget kapital i enlighet med IAS 32. Sociala avgifter för aktierelaterade ersättningar åt medarbetare regleras under de redovisningsperioder då tjänsterna tillhandahålls. Avgifterna baseras på verkligt värde för optionerna på balansdagen. Verkligt värde beräknas på samma sätt som när optionerna tilldelades.