Sandvik logo

K25 Övriga skulder

 

2022

2023

Övriga långfristiga skulder

 

 

Derivat som innehas för säkring

1 024

422

Övrigt

510

809

Totalt

1 534

1 231

Övriga kortfristiga skulder

 

 

Derivat som innehas för säkring

222

1 467

Växelskulder

121

83

Kontraktsskulder

4 615

4 054

Övrigt

3 102

3 037

Totalt

8 060

8 641

I övriga långfristiga skulder ingår uppskjuten köpeskilling på förvärvade verksamheter och skulder till innehav utan bestämmande inflytande, se not K31.

§ Redovisningsprinciper

Övriga skulder

Övriga skulder exklusive derivat klassificeras och redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Derivat

Derivat klassificeras och redovisas till verkligt värde via resultaträkningen förutom dem som identifieras som säkringsinstrument i en kassaflödessäkring.

Kontraktsskuld

En kontraktsskuld redovisas då betalnings erhålls innan prestationsåtagande blivit uppfyllt.