Sandvik logo

Översikt

En värdeskapande strategi

Vår strategi syftar till att skapa fördelar för alla våra intressenter, kunder, medarbetare och samhälle, vilket i slutändan leder till ökat aktieägarvärde. Den vilar på våra kärnvärden, tydliga målsättningar och ett decentraliserat arbetssätt.

Våra kärnvärden Customer focus, Innovation, Fair play och Passion to win utgör kärnan i Sandvik-kulturen. Tillsammans med syftet “Vi möjliggör skiften – ingenjörskap som förbättrar världen” och uppförandekoden vägleder de oss i våra dagliga affärsbeslut och utgör en stabil plattform för vår strategi.

Strategin omfattar sex strategiska områden för vilka vi har definierat 2025-mål och KPI:er. Vi har en stark plattform att bygga vidare på med marknadsledande positioner och starka varumärken, och vi är nummer 1 eller 2 inom de marknadssegment där vi är verksamma. Vår affärsmodell bygger på att göra våra kunder mer produktiva, effektiva och hållbara, med innovation som kärnan i vår kultur. Vi är finansiellt starka med en stark balansräkning och ett gynnsamt kassaflöde i kombination med en marginal som är motståndskraftig över en konjunkturcykel.

Strategin bygger på ett antal koncerngemensamma styrkor: att vara nära kunden med ett decentraliserat arbetssätt och ledande varumärken, digitalisering och automatisering, en stark prestationskultur och ett modernt ledarskap som fokuserar på att säkerställa ett högt engagemang bland medarbetarna.

Skifte mot tillväxt

Mål för 2025
 • Total tillväxt på 7 procent (CAGR) i fasta växelkurser över en konjunkturcykel
 • Nyförsäljningskvot (NSR) på 30–35 procent, definierat som andel av försäljningen som avser produkter yngre än 5 år
Resultat för 2023
 • Den totala tillväxten var 9 procent (CAGR jämfört med 2019) i fasta växelkurser
 • Nyförsäljningskvot på 25 procent

Digitalt skifte

Mål för 2025
 • Försäljning av programvara och digitala tjänster (rullande 12M) på 6,5 miljarder kronor
 • 70 procent av våra anläggningar ska ha moderna ERP-plattformar (Enterprise Resource Planning) implementerade för att möjliggöra ett sömlöst flöde
Resultat för 2023
 • Försäljningen av programvara och digitala tjänster uppgick till 4,9 miljarder kronor (4,0)
 • 45 procent (45) av våra webbplatser hade implementerat moderna sömlösa flödesplattformar

Skifte mot hållbarhet

Mål för 2025
 • Minska utsläppen av växthusgaser med 25 procent
 • 80 procent avfallscirkularitet
Resultat för 2023
 • Utsläppen av växthusgaser ökade med 1 procent under 2023. Jämfört med bas­linjen (2019) har de minskat med 23 procent
 • Avfallscirkulariteten uppgick till 71 procent (73)

Flexibilitet genom affärscykeln

Mål för 2025
 • Justerad EBITA-marginal (rullande 12M) inom intervallet 20–22 procent över en konjunkturcykel
Resultat för 2023
 • Justerad EBITA-marginal uppgick till 20,0 procent (20,0)

Kundens förstaval

Mål för 2025
 • 100 procent av våra divisioner mäter kundnöjdhet och visar verifierade förbättringar
Resultat för 2023
 • Alla divisioner har etablerat metoder för att mäta kundnöjdhet

En attraktiv arbetsgivare

Mål för 2025
 • 25 procent kvinnliga chefer
 • Medarbetarengagemang över 80 procent
 • En total registrerbar olycksfallsfrekvens (TRIFR) på 2,7
Resultat för 2023
 • Vid årets slut var 20,5 procent (19,6) av våra chefer kvinnor
 • Engagemanget bland medarbetarna var 78 procent (78)
 • Den registrerbara olycksfallsfrekvensen var 3,0 (3,1). Jämfört med basvärdet (genomsnitt 2016–2018) har den minskat med 21 procent.

Vårt syfte: Vi möjliggör skiften – ingenjörskap som förbättrar världen

Vårt syfte fångar ambitionen att våra innovativa lösningar ska göra skillnad inom områden som digitalisering och hållbarhet och skapa värde för medarbetare, kunder och samhälle, vilket i slutändan leder till aktieägarvärde.

Våra kärnvärden Customer focus, Innovation, Fair play och Passion to win utgör grunden i vår företagskultur och vägleder oss i våra handlingar och dagliga affärsbeslut.

Customer Focus: Vi strävar ständigt efter att överträffa våra kunders förväntningar och bidra till deras framgång. Vi är decentraliserade och besluten fattas nära kunderna.

Innovation: Vi strävar alltid efter tekniskt ledarskap och framgångsrika partnerskap. Vi arbetar för dagliga framsteg och innovativa förändringar.

Fair Play: Vi sätter hälsa och säkerhet i första rummet. Vi är etiska, följer lagar och regler och har höga krav på hur vi ska bedriva affärer.

Passion to Win: Vi stärker vårt marknadsledarskap genom stark resultatstyrning, ständiga förbättringar och engagerade medarbetare. Vi brinner för att göra vårt företag till nummer ett.

Till illustrationen