Sandvik logo

K10 Finansnetto

 

2022

2023

Ränteintäkter

443

603

Utdelningar

2

14

Andra placeringar inklusive derivat

 

 

Netto värdeförändringar vid omvärdering av finansiella tillgångar/skulder

449

1

Vinst vid avyttring av finansiella tillgångar

3

10

Andra finansiella intäkter

41

180

Finansiella intäkter

936

808

Räntekostnader

–1 640

–2 622

Andra placeringar inklusive derivat

 

 

Netto värdeförändringar vid omvärdering av finansiella tillgångar/skulder

–84

–400

Valutakursförändringar

–1

–210

Andra finansiella kostnader

–66

–198

Finansiella kostnader

–1 790

–3 431

Finansnetto

–854

–2 623

Ränteintäkter och räntekostnader för de finansiella tillgångar och skulder som inte värderats till verkligt värde via resultaträkningen uppgår till –2 005 miljoner kronor (1 195). Ingen ineffektivitet I kassaflödessäkringarna har påverkat årets resultat (0). För vidare information om värderingsprinciper för finansiella instrument, se not K28.

§ Redovisningsprinciper

Finansiella kostnader består av räntekostnader på lån, ränteintäkter och räntekostnader på ränteswappar som nettoredovisas som räntekostnad. Kreditförluster på finansiella tillgångar redovisas i årets resultat, liksom valutakursvinster och valutakursförluster hänförliga till säkringsinstrument.