Sandvik logo

Uppförandekoden

Sandvik anser att etisk och hållbar affärspraxis är en viktig grund för ett framgångsrikt företag.

Sandvik har en lång historia av att agera i enlighet med tillämpbara lagar och internationellt erkända principer, samt i partnerskap med våra lokala samhällen. Vår uppförandekod bygger på våra interna kärnvärden och externa principer, såsom International Bill of Human Rights, Internationella arbetsorganisationens deklaration om grundläggande principer och rättigheter på arbetet, Rio-deklarationen om miljö och utveckling samt FN:s konvention mot korruption, som beskrivs i de tio principerna i FN:s Global Compact.

Vi har också åtagit oss att följa OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

Uppförandekoden är en viktig del av The Sandvik Way, vårt ramverk för styrning. Den visar oss hur vi ska agera som enskilda medarbetare och som företag och vilka etiska principer vi ska följa i vårt dagliga arbete, och detta är en viktig del i arbetet mot våra hållbarhetsmål för 2030.

Speak Up

Anställda och externa parter som bevittnar ett brott mot uppförandekoden, lagstiftning eller våra policyer kan rapportera det, anonymt, genom det globala visselblåsarverktyget Speak Up. Alla rapporter tilldelas en utredare från det relevanta affärsområdet som genomför utredningen med hänsyn till principen om oberoende och opartisk utredning. Ethics Office överser effektiviteten i Speak Up-processen. Rapporter, utredningar och åtgärder registreras, kontrolleras och inkluderas i rapporteringen till revisionsutskottet.

Ingen vedergällning får vidtas mot en anställd eller affärspartner som i god tro uttrycker sina farhågor, i enlighet med vad som anges i Speak Up-policyn.

Vårt rapporteringsverktyg, Speak Up, är offentligt och finns tillgängligt för alla intressenter. De kan ta upp farhågor om organisationens negativa påverkan på dem, inklusive frågor om mänskliga rättigheter, och processen gör det möjligt att identifiera och ta itu med klagomål. Dessutom har vissa länder lokala system och andra mekanismer för att stödja anställda utöver lagkraven, till exempel stiftelser som tillhandahåller rehabilitering och ekonomiskt stöd i samband med hälsa och välbefinnande. The European Works Council och relevanta lokala fackföreningar har varit involverade i inrättandet av lokala visselblåsarkanaler och utnämningen av utredare.