Sandvik logo

M18 Långfristiga räntebärande skulder

Långfristiga räntebärande skulder förfaller enligt följande:

 

2022

2023

 

Inom ett till fem år

Senare än fem år

Totalt

Inom ett till fem år

Senare än fem år

Totalt

Skulder till koncernföretag

1

1

1

1

Övriga skulder1)

17 104

13 127

30 231

18 583

8 065

26 648

Totalt

17 104

13 128

30 232

18 583

8 066

26 649

1)

Övriga skulder utgörs i huvudsak av obligationslån.