Sandvik logo

Översikt

Sandvik Manufacturing and Machining Solutions

Sandvik Manufacturing och Machining Solutions uppnådde ett solitt resultat och en stärkt marknadsposition, tack vare ett antal fokuserade aktiviteter under året. Förvärv, innovationer och integration av mjukvarulösningar inom affärsområdet bidrog till en positiv utveckling av orderingång och växande intäkter.

Sandvik Manufacturing and Machining Solutions erbjuder världsledande verktyg och verktygssystem för avancerad komponenttillverkning samt lösningar för digital tillverkning, additiv tillverkning och mätteknik. Vår unika kombination av hård- och mjukvarulösningar integreras för att ytterligare öka våra kunders produktivitet och effektivitet och vi siktar mot tillverkning i ett sömlöst flöde, så kallad closed loop manufacturing.

Affärsområdet består av två affärsområdessegment: Sandvik Machining Solutions och Sandvik Manufacturing Solutions. Sandvik Machining Solutions tillhandahåller verktyg, verktygssystem, mjukvara och tjänster som optimerar bearbetningsoperationer som svarvning, fräsning och borrning samt lösningar för verktygshantering. Vi vänder oss till marknaden för komponenttillverkning genom våra marknadsledande varumärken Sandvik Coromant, Walter, Seco och Dormer Pramet, som är verksamma som självständiga varumärken för att optimera marknadsmöjligheterna. Vi erbjuder metallpulver, till exempel högkvalitativ volframkarbid, och ett flertal pulver för additiv tillverkning.

Sandvik Manufacturing Solutions erbjuder digital tillverkning och mjukvarulösningar för design- och planeringsautomation samt industriell mätteknik. Genom vårt heltäckande varumärkesoberoende, digitala erbjudande automatiserar och kopplar vi samman värdekedjan för komponenttillverkning, från design och planering till förberedelser, produktion och verifiering.

Marknadsöversikt

Flygindustrin stod för en stark tillväxt under hela året och efterfrågan från fordonsindustrin var solid, driven av stora eftersläpningar i orderstocken och att hinder i leveranskedjan undanröjts. Europa och Nordamerika uppvisade en stabil utveckling. Dessa faktorer motverkade att återhämtningen varit långsammare än väntat i Kina och i Asien överlag, samt en svag efterfrågan från verkstadsindustrin.

Den avstannande globaliseringen är en av viktiga trender som påverkar vår kundbas. Detta innebär att tillverkningen blir mer lokal och en åldrande arbetsstyrka leder till mindre rörlighet bland talangerna och därmed kompetensbrist, vilket leder till ett behov av nya lösningar. Ökad material- och komponentkomplexitet innebär att våra kunder kräver mer avancerade och kundanpassade verktygslösningar. Hållbarhet och digitalisering fortsätter att vara viktiga drivkrafter på marknaden.

2023 i siffror

Intäkter per kundsegment

S u s t a i n a b i l i t y S h i f t C u s t o m e r s 1 s t C h o i c e A g i l e t h r o u g h c y c l e E m p l o y e r o f C h o i c e D i g i t a l S h i f t S h i f t t o G r o w t h C u s t o m e r F o c u s P a s s i o n t o W i n F a i r P l a y I n n o v a t i o n 51%17%10%3%1% 18% V erk st ad F o r don Fl y g Ene r gi Gru v o r Ö vrigt 1) 51%17%10%3%1% 18% Engineering A u t om o ti v e A e r ospa c e Ene r g y Mining Other 1)

Intäkter per marknadsområde

S u s t a i n a b i l i t y S h i f t C u s t o m e r s 1 s t C h o i c e A g i l e t h r o u g h c y c l e E m p l o y e r o f C h o i c e D i g i t a l S h i f t S h i f t t o G r o w t h C u s t o m e r F o c u s P a s s i o n t o W i n F a i r P l a y I n n o v a t i o n 50%28%18%2%1% 1% Europa Nordamerika Asien S y dameri k a A fri k a/Mellanö s t ern Australien 50%28%18%2%1% 1% Europe North America Asia S outh America A frica/Middle East Australia
Översikt

 

2022

2023

Orderingång, MSEK

46 428

49 247

Intäkter, MSEK

45 901

49 340

Justerad EBITA2), MSEK, %

10 023

10 597

Justerad EBITA-marginal2)

21,8

21,5

Avkastning på sysselsatt kapital, %

13,8

13,7

Antal medarbetare3)

20 802

20 326

Könsfördelning (män/kvinnor), %

79/21

79/21

Kvinnor i ledande befattning, %

19,2

19,6

Olycksfallsfrekvens (LTIFR)

1,5

1,1

Total olycksfallsfrekvens (TRIFR)

2,3

2,3

1)

Mestadels formgjutning, elektronik, medicinsegmentet, pumpar och ventiler, räls och försvar.

2)

Justerat för jämförelsestörande poster om –552 MSEK (–935).

3)

Omräknat till heltidstjänster.

Produktportfölj

Vi erbjuder kunderna ett ledande och hållbart sortiment som levereras via flera divisioner och varumärken i form av metallbearbetningsverktyg, lösningar för digital tillverkning och programvarulösningar, additiv tillverkning och industriell mätteknik.

Marknadsbeskrivning

Skärande verktyg utgör en liten del av den totala tillverkningskostnaden för kunderna men har stor betydelse för produktivitet och kvalitet. Servicenivåer och produktlösningar skiljer premiumerbjudandet från övriga erbjudanden. I det mer priskänsliga mellansegmentet är servicegraden lägre.

Drivkrafter för efterfrågan
 • Tillverkningsvolymer
 • Materialutveckling
 • Nya tillverkningstekniker
 • Komplex komponentdesign och funktioner
 • Hållbarhet
 • Automatisering
 • Flexibel tillverkning
 • Brist på kompetenta medarbetare
Konkurrenssituation/större konkurrenter
 • Konkurrenter i premiumsegmentet: IMC-gruppen (varumärket Iscar), Kennametal (varumärket Kennametal)
 • Fragmenterad i mellansegmentet där även globala premiumaktörer finns med sina varumärken för mellansegmentet: Mitsubishi, IMC-gruppen (varumärket Taegutec), Kennametal (varumärket Widia), Zhuzhou
 • Inom CAM: Hexagon, Autodesk, Open Mind, Tebis och Dassault Systèmes. Inom additiv tillverkning och industriell mätteknik en blandning av större konkurrenter och mindre, nischade aktörer.
Modell för försäljningskanaler

Direktförsäljning cirka 55–60 procent. Distributionsförsäljning överväger i Nordamerika medan direktförsäljning överväger i Europa. I Asien övervägande försäljning via distributörer med ett begränsat serviceerbjudande inom mellansegmentet och direktförsäljning med hög servicenivå inom premiumsegmentet.

Tillväxtstrategi

Expansion genom organisk tillväxt, innovation och nischade förvärv stärker vår position inom snabbväxande segment inom kärnverksamheten. Expansion inom digitala lösningar och programvarulösningar, additiv tillverkning och industriell mätteknik som stärker kundernas värdekedjor.

Strategisk riskhantering

Systematisk hantering och mitigering av affärsrisker med påverkan på marknaden för metallbearbetning i allmänhet, bland annat förändringar i kundernas beteende, förvärvsrelaterade risker, handels/geopolitiska risker, strukturella förändringar inom branschen, informationssäkerhetsrisker och risker kopplade till regelefterlevnad.