Sandvik logo

En värld i förändring

Sandvik har definierat viktiga externa faktorer och drivkrafter som påverkar vårt företag. Tillsammans med kunder och andra intressenter tar vi vara på de möjligheter de skapar för att generera lönsam tillväxt, hantera risker och minimera vår miljöpåverkan.

Digitalisering och automatisering

Tillverknings- och gruvindustrin upplever ett skifte mot ökad digitalisering och automatisering. Tillgång till big data, sofistikerade analysverktyg, robotteknik och artificiell intelligens skapar nya affärsmöjligheter och förbättrad informationsinhämtning. Nya sätt för människor att interagera med maskiner och förmågan att överföra digitala instruktioner till fysiska produkter eller utrustning möjliggör beslut i realtid i bearbetningsprocessen. Sådan utveckling bidrar till minskade kostnader, ökad produktivitet och bättre hantering av varierande efterfrågan. Det ställer också högre krav på våra medarbetares kompetens. Sandvik erbjuder digitaliserade lösningar och tjänster för att optimera kundernas verksamhet avseende kostnader, produktivitet och miljöpåverkan.

Historiskt sett har design, bearbetning och analys varit tre tydligt definierade faser i tillverkningen av komponenter. Ny teknik, digitalisering och metrologi leder till att de tre stegen integreras och bildar en sömlös, automatiserad värdekedja från början till slut.

Inom gruvindustrin används digitalisering och automatisering i hela värdekedjan, från gruvplanering via gruv- och krossverksamhet till utvinning av mineraler. Datainsamling, till exempel i gruvutrustning, möjliggör avancerad analys för att optimera processer och förutsäga underhållsbehov. Vi är marknadsledande inom automatiserade lösningar för gruvutrustning.

Ekonomisk och politisk utveckling

Makrofaktorer som globalisering, politisk styrning och ett cirkulärt samhälle påverkar Sandvik. En växande medelklass och snabb urbanisering ökar efterfrågan på metaller och mineraler, behovet av infrastrukturinvesteringar samt efterfrågan på konsument- och industrivaror. Regionalisering och protektionism påverkar handelsregleringar, till exempel tullar eller nya lagkrav. Vår globala och lokala närvaro och vårt decentraliserade arbetssätt gör att vi kan vara flexibla och anpassa oss till förändrade förhållanden. Alla våra affärsområden har handlingsplaner för att hantera förändringar i marknadsförhållandena.

Ny teknik

Ett antal framväxande teknologier kommer att påverka våra branscher. Den snabbt ökande efterfrågan på batteridrivna fordon innebär stora affärsmöjligheter för Sandvik inom gruvverksamheten men också nackdelar i andra delar av verksamheten, till exempel inom komponenttillverkning för fordonssektorn.

Artificiell intelligens (AI) och maskininlärning kommer att användas för allt mer komplexa uppgifter och implementeringen av 5G kommer att bidra till mer intelligent utrustning. Sandvik investerar i AI och maskininlärningsmodeller där övervakningsverktyg och identifiering av underhållsbehov innan gruvutrustningen går sönder är exempel på tillämpningar.

Multiaxelteknik gör det möjligt att bearbeta ett material från flera olika vinklar, förbättrar effektiviteten och möjliggör produkter med, till exempel, mer komplex design.

Sandvik har djup kunskap om additiv tillverkning, en teknik som kräver färre tillverkningssteg och som minskar miljö- påverkan genom att tillverka lättare produkter med mindre råmaterialåtgång.

Hållbarhet

Parisavtalets mål att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5° C ställer krav på företag och samhälle om förändring och nytänkande. En konsekvens är den snabba elektrifieringen av samhället, ökad efterfrågan på elektrifieringsmineraler och behovet av fossilfria energikällor. Sandvik är världsledande inom elektrisk gruvutrustning och levererar verktyg och verktygssystem för energiindustrin, bland annat förnybar energi.

Sandvik har satt upp ett tydligt mål att minska sina utsläpp av växthusgaser genom hela värdekedjan. Vår största påverkan sker genom våra produkter och lösningar och vi strävar kontinuerligt efter att öka produktiviteten och minimera miljö- påverkan. Sandvik strävar efter att öka cirkulariteten genom att använda mer sekundärt material i produktionen. Vi köper tillbaka kundernas begagnade hårdmetallskär, borrkronor och bergborrverktyg och återvinner dem till volframkarbidpulver och nya verktyg.

Dagens kunder och intressenter förväntar sig etiskt uppträdande från företag och Sandvik säkerställer höga standarder.