Sandvik logo

Moderbolagets balansräkning

MSEK

Not

2022-12-31

2023-12-31

TILLGÅNGAR

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

Immateriella anläggningstillgångar

M9

447

312

Materiella anläggningstillgångar

M10

3 022

3 064

Finansiella anläggningstillgångar

 

 

 

Andelar i koncernföretag

M12

41 577

58 004

Fordringar hos koncernföretag

 

29 394

25 408

Finansiella placeringar

 

2

0

Långfristiga fordringar

M13

70

20

Uppskjuten skattefordran

M8

1

117

Summa anläggningstillgångar

 

74 513

86 925

Omsättningstillgångar

 

 

 

Varulager

M14

1 105

1 082

Kortfristiga fordringar

 

 

 

Kundfordringar

 

283

265

Fordringar hos koncernföretag

 

5 415

8 566

Skattefordringar

M8

0

2 038

Övriga fordringar

M13

520

510

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

1 032

1 028

Likvida medel

 

0

0

Summa omsättningstillgångar

 

8 355

13 489

SUMMA TILLGÅNGAR

 

82 868

100 414

 

 

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

Aktiekapital

 

1 505

1 505

Reservfond

 

1 611

1 611

Fritt eget kapital

 

 

 

Balanserad vinst

 

12 575

20 737

Årets resultat

 

14 522

5 396

Summa eget kapital

M15

30 213

29 249

Övriga obeskattade reserver

 

1 070

1 057

Avsättningar för pensioner

M16

550

848

Övriga avsättningar

M17

315

330

Långfristiga räntebärande skulder

 

 

 

Skulder till koncernföretag

M18

1

1

Övriga skulder

M18

30 231

26 648

Långfristiga icke räntebärande skulder

 

 

 

Övriga skulder

 

881

416

Kortfristiga räntebärande skulder

 

 

 

Skulder till koncernföretag

 

15 210

26 880

Övriga skulder

 

1 280

3 832

Summa långfristiga skulder

 

16 490

30 712

Kortfristiga icke räntebärande skulder

 

 

 

Förskott från kunder

 

32

88

Leverantörsskulder

 

1 025

991

Skulder till koncernföretag

 

0

528

Skattefordringar

M8

214

0

Övriga skulder

 

217

186

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

M19

1 629

9 359

Summa kortfristiga skulder

 

3 117

11 152

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

82 868

100 414

För information om eventualförpliktelser och ställda säkerheter, se not M20.