Sandvik logo

Koncernens kassaflödesanalys

MSEK

Not

2022

2023

Koncernen totalt

 

 

 

Kassaflöde från den löpande verksamheten

 

 

 

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader1)

 

21 443

19 794

Återläggning av avskrivningar och nedskrivningar

 

6 648

7 459

Andra justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, med mera

K30

–1 758

1 834

Utbetalning till pensionsfonder

 

–431

–509

Betald skatt

 

–5 262

–6 852

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital

 

20 639

21 726

Förändringar i rörelsekapital

 

 

 

Förändring av lager

 

–9 070

292

Förändring av rörelsefordringar

 

–2 107

–171

Förändring av rörelseskulder

 

1 601

–2 527

Kassaflöde från förändring i rörelsekapital

 

–9 576

–2 406

Investeringar i hyresmaskiner

 

–923

–910

Försäljning av hyresmaskiner

 

324

387

Kassaflöde från den löpande verksamheten, netto

 

10 465

18 797

Kassaflöde från investeringsverksamheten

 

 

 

Förvärv av verksamheter och aktier, exklusive likvida medel

K31

–15 184

–1 877

Försäljning av verksamheter och aktier i dotterbolag, exkl. likvida medel

K32

–34

–164

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

 

–3 564

–3 872

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

 

739

315

Förvärv av immateriella tillgångar

 

–966

–1 482

Försäljning av immateriella tillgångar

 

6

6

Förvärv av finansiella tillgångar

 

–499

–113

Försäljning av finansiella tillgångar

 

10

Övriga investeringar, netto

 

–801

–1 327

Kassaflöde från investeringsverksamheten , netto

 

–20 304

–8 505

Finansieringsverksamheten

 

 

 

Återbetalning av lån

 

–17 658

–8 457

Upptagna lån

 

32 507

78

Förvärv av aktier inom aktieprogram

 

–270

–242

Utdelning av Alleima

 

–1 186

Utbetald utdelning

 

–5 955

–6 261

Amorteringar av leasingskulder

 

–1 214

–1 323

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

 

6 222

–16 206

Årets kassaflöde

 

–3 617

–5 913

Likvida medel vid årets början

 

13 585

10 489

Kursdifferens i likvida medel

 

521

–213

Likvida medel vid årets slut

K30

10 489

4 363

Kvarvarande verksamhet

 

 

 

Kassaflöde från den löpande verksamheten, netto

 

11 092

18 797

Kassaflöde från investeringsverksamheten, netto

 

–19 882

–8 505

Kassaflöde från finansieringsverksamheten, netto

 

6 906

–16 206

Årets kassaflöde, kvarvarande verksamhet

 

–1 884

–5 913

1)

Exklusive nettokapitalförlusten från utdelningen av Alleima under 2022.