Sandvik logo

M9 Immateriella anläggningstillgångar

2022

 

Patent och andra immateriella tillgångar

Goodwill

Totalt

Ackumulerade anskaffningsvärden

 

 

 

Ingående balans 1 januari 2022

754

139

893

Utgående balans 31 december 2022

754

139

893

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

 

 

 

Ingående balans 1 januari 2022

169

139

308

Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden

138

138

Utgående balans 31 december 2022

307

139

446

Planenligt restvärde vid årets slut

 

 

 

Utgående balans 31 december 2022

447

447

2023

 

Patent och andra immateriella tillgångar

Goodwill

Totalt

Ackumulerade anskaffningsvärden

 

 

 

Ingående balans 1 januari 2023

754

139

893

Utgående balans 31 december 2023

754

139

893

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

 

 

 

Ingående balans 1 januari 2023

307

139

446

Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden

135

135

Utgående balans 31 december 2023

442

139

581

Planenligt restvärde vid årets slut

 

 

 

Utgående balans 31 december 2023

312

312

 

2022

2023

Kostnad för sålda varor och tjänster

–2

–2

Forsknings- och utvecklingskostnader

–136

–135

Totalt

–138

–137

§ Redovisningsprinciper

Immateriella tillgångar

I moderbolaget redovisas samtliga utgifter för egen utveckling som en kostnad i resultaträkningen.

Avskrivning av immateriella tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Immateriella anläggningstillgångar skrivs av från det datum då de är tillgängliga för användning. De beräknade nyttjandeperioderna är för:

  • Patent 10 – 20 år
  • Goodwill 10 år
Låneutgifter

I moderbolaget belastar lånekostnader resultatet under de perioder till vilka de hänför sig. Inga låneutgifter aktiveras på tillgångar.