Sandvik logo

K24 Övriga avsättningar

 

Garantie­åtagande

Om­struktur­eringsåt­gärder

Personal­relaterade förmåner

Miljö­åtaganden

Legala tvister

Övriga förplik­telser

Totalt

Redovisat 1 januari 2022

444

1 389

676

425

230

742

3 907

Avvecklad verksamhet

–45

–166

–91

–186

–8

–18

–514

Avsättningar som gjorts under året

277

1 170

466

7

124

306

2 351

Avsättningar som tagits i anspråk under året

–172

–749

–401

–14

–10

–450

–1 796

Outnyttjade avsättningar som återförts under året

–45

–141

–56

–7

–45

–241

–536

Omklassificeringar

2

–11

1

1

–29

–36

Förvärv av rörelse

28

144

16

11

200

Årets omräkningsdifferenser

35

38

36

25

16

48

198

Redovisat 31 december 2022

524

1 532

774

250

323

369

3 772

varav kortfristig del

425

1 444

416

38

304

319

2 947

varav långfristig del

99

88

359

212

19

49

826

 

 

 

 

 

 

 

 

Redovisat 1 januari 2023

524

1 532

774

250

323

369

3 772

Avsättningar som gjorts under året

448

482

662

46

42

254

1 934

Avsättningar som tagits i anspråk under året

–304

–673

–442

–17

–77

–280

–1 792

Outnyttjade avsättningar som återförts under året

–98

–174

–71

0

–37

–109

–490

Omklassificeringar

9

–126

–8

1

37

176

88

Förvärv av rörelse

7

1

3

11

Avyttringar

–68

–57

–126

Årets omräkningsdifferenser

–14

–28

–20

–7

–5

–7

–82

Redovisat 31 december 2023

572

945

898

272

227

402

3 316

varav kortfristig del

457

863

512

52

205

340

2 429

varav långfristig del

115

82

386

220

22

62

887

§ Redovisningsprinciper

Avsättningarna är huvudsakligen hänförliga till garantiåtaganden, omstrukturering, miljöåtaganden, långsiktiga incitament samt rättstvister och ersättningsanspråk, som momsfrågor och kund- och leverantörsanspråk hänförliga till pågående eller avslutade projekt.

Om effekten av tidpunkten för utbetalning är väsentlig, beräknas avsättningar genom diskontering av det förväntade framtida kassaflödet till en räntesats före skatt som återspeglar aktuella marknadsbedömningar av pengars tidsvärde och, om det är tillämpligt, de risker som är förknippade med skulden.

Garantiåtaganden

En avsättning för garantier redovisas när de underliggande produkterna eller tjänsterna säljs. Avsättningen baseras på historiska data om garantier och en sammanvägning av tänkbara utfall i förhållande till de sannolikheter som utfallen är förknippade med.

Omstruktureringsåtgärder

En avsättning för omstrukturering redovisas när koncernen har fastställt en utförlig och formell omstruktureringsplan och omstruktureringen har antingen påbörjats eller blivit offentligt tillkännagiven. Inga avsättningar görs för framtida rörelsekostnader.

Personalrelaterade förmåner

En avsättning för personalrelaterade förmåner redovisas i enlighet med ingångna avtal för långsiktiga incitamentsprogram, lokala bonusprogram, deltidspensioner och andra personalåtaganden.

Miljöåtaganden

En avsättning för miljöåtaganden gör när det finns ett legalt krav eller annat bindande åtagande att sanera eller återställa förorenad mark.

Legala tvister

Under rubriken ingår avsättningar för tvister som vid bokslutsdagen ännu inte var avslutade.

Övriga förpliktelser

Övriga förpliktelser inkluderar avsättningar för affärsmässiga förlustkontrakt och förpliktelser inom ramen för Sandvik Försäkrings AB verksamhet.

! Väsentliga uppskattningar och bedömningar

Tvister

Sandvik är involverat i ett antal tvister och rättsliga förfaranden inom ramen för den löpande verksamheten. Ledningen rådgör med juridisk expertis i frågor rörande rättstvister och med andra experter såväl inom som utanför bolaget i frågor rörande den löpande affärsverksamheten. Enligt bästa bedömning är varken moderbolaget eller något dotterföretag för närvarande involverat i något rättsligt förfarande eller skiljeförfarande som bedöms komma att ha någon väsentlig negativ effekt på verksamheten, den finansiella ställningen eller resultatet av verksamheten.