Sandvik logo

2023 i korthet

  • Sandvik uppvisade fortsatt goda resultat trots utmanande marknadsförhållanden. Orderingången ökade med 5 procent till 125 011 miljoner kronor och intäkterna med 13 procent till 126 503 miljoner kronor.
  • Justerad EBITA ökade med 12 procent till 25 240 miljoner kronor och den justerade EBITA-marginalen uppgick till 20,0 procent (20,0), vilket är inom vårt målintervall.
  • Många produktinnovationer lanserades inom strategiska områden som elektrifiering, automation och digital tillverkning.
  • Vi förvärvade sju företag inom bland annat gruvoptimering, CAM-lösningar, elektrifiering, pulverlösningar och medicinteknik.
  • Rekordstora beställningar för elektrisk och automatiserad gruvutrustning samt för utrustning för gruvdrift ovan jord.
  • Vi uppdaterade vår hållbarhetsstrategi och Science Based Targets initiative godkände våra mål för utsläpp av växthusgaser.
  • TRIFR (total olycksfallsfrekvens) minskade till 3,0 (3,1). Ett tragiskt dödsfall understryker dock vikten av ett ständigt fokus på säkerhet.
  • En ny varumärkesidentitet och logotyp lanserades som speglar den omvandling Sandvik genomgått.
Nyckeltal

 

2022

2023

Orderingång, MSEK

119 196

125 011

Intäkter, MSEK

112 332

126 503

EBITA, MSEK

22 471

24 530

EBITA-marginal, %

18,2

19,4

Justerad EBITA1), MSEK

22 486

25 240

Justerad EBITA-marginal1), %

20,0

20,0

Fritt operativt kassaflöde, MSEK

12 103

19 582

Avkastning på sysselsatt kapital, %

15,8

16,5

Vinst per aktie efter utspädning, SEK

10,24

12,20

Justerad vinst per aktie efter utspädning, SEK1)

11,98

12,69

Utsläpp av växthusgaser (scope 1 – 2), kton

139

141

Avfallscirkularitet

73

71

Total olycksfallsfrekvens, TRIFR2)

3,1

3,0

Antal anställda3)

40 489

40 877

Andel kvinnor, %

20,2

20,6

1)

Justerat för jämförelsestörande poster, se The Sandvik Way. För mer information om alternativa nyckeltal se Definitioner Not NF11.

2)

Totala antalet registrerbara olycksfall per miljon arbetade timmar.

3)

Omräknat till heltidstjänster.

9 %

Tillväxt (CAGR vs 2019) i fasta växelkurser

Orderingång och intäkter, MSEK, fasta växelkurser

2023 2022 2021 2020 2019 Orderingång Intäkter 60 000 80 000 100 000 120 000 140 000 0 20 000 40 000 Order intake Revenues 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 0 20,000 40,000

20.0 %

Justerad EBITA-marginal

Justerad EBITA, MSEK, och justerad EBITA-marginal, %

% 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 2023 2022 2021 2020 2019 16 17 18 19 20 21 22 2023 2022 2021 2020 2019 17 18 19 20 21 22 % 16 Justerad EBITA 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 0 5 000 Justerad EBITA-marginal EBITA, adjusted 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 0 5,000 EBITA margin, adjusted

1.2

Skuldsättningsgrad/EBITDA

Skuldsättningsgrad MSEK, och skuldsättningsgrad/EBITDA

-10 000 0 10 000 20 000 30 000 40 000 2023 2022 2021 2020 2019 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 A g i l e t h r o u g h c y c l e E m p l o y e r o f C h o i c e C u s t o m e r F o c u s 2023 2022 2021 2020 2019 Skuldsättningsgrad 10 000 20 000 30 000 40 000 -10 000 0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 Skuldsättningsgrad/EBITDA Financial net debt 10,000 20,000 30,000 40,000 -10,000 0 Financial net debt/EBITDA -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0

Intäkter per kundsegment

S u s t a i n a b i l i t y S h i f t C u s t o m e r s 1 s t C h o i c e A g i l e t h r o u g h c y c l e E m p l o y e r o f C h o i c e D i g i t a l S h i f t S h i f t t o G r o w t h C u s t o m e r F o c u s P a s s i o n t o W i n I n n o v a t i o n 51%20%10%7%4% 8% GruvorVerkstadInfrastrukturFordonFlygÖvriga 51%20%10%7%4% 8% MiningEngineeringInfrastructureAutomotiveAerospaceOther

Intäkter per marknadsområde

S u s t a i n a b i l i t y S h i f t C u s t o m e r s 1 s t C h o i c e A g i l e t h r o u g h c y c l e E m p l o y e r o f C h o i c e D i g i t a l S h i f t S h i f t t o G r o w t h C u s t o m e r F o c u s P a s s i o n t o W i n I n n o v a t i o n 26%25%17%13%12% 7% EuropaNordamerikaAsienAustralienAfrika/ MellanösternSydamerika

Index

Sandvik är inkluderat i flera prestigefyllda hållbarhetsindex och har undertecknat FN:s Global Compact (UNGC).

Ethibel Sustainability Indices, FTSE4Good, CDP Discloser 2023, UN Global Compact och UN Global Compact (logos)