Ägarstruktur och årsstämma

Ägarstruktur

Per den 31 december 2022 uppgick Sandviks aktiekapital till 1 505 263 107,60 kronor och antalet aktier till 1 254 385 923. Vid årets slut hade Sandvik cirka 143 000 aktieägare och AB Industrivärden var största ägare med cirka 13,7 procent av aktiekapitalet. Av det totala aktiekapitalet vid årets slut ägdes cirka 41 procent av investerare utanför Sverige.

Bolagsstämma

Bolagsstämman är det högsta beslutande organet. På årsstämman ges aktieägarna möjlighet att utöva sin rösträtt avseende bland annat årsredovisningen, utdelning, val av styrelse och revisor, samt andra frågor i enlighet med aktiebolagslagen, bolagsordningen och, i förekommande fall, Koden.

Alla aktieägare som är upptagna i aktieboken och som till bolaget har anmält sitt deltagande inom den tid som föreskrivs i kallelsen till stämman har rätt att delta i stämman och rösta för sina aktier. Aktieägare kan även företrädas av ombud vid stämman. Enligt bolagsordningen har styrelsen också möjlighet att besluta om att låta aktieägarna utöva sin rösträtt genom poströstning före stämman.

Alla aktier i Sandvik har samma rösträtt med en röst per aktie.

Årsstämma 2022

Sandviks årsstämma 2022 (foto)

Årsstämman 2022 hölls på Göransson Arena i Sandviken.

Vid årsstämman den 27 april 2022 deltog aktieägare som representerade 57,5 procent av aktiekapitalet och rösterna. Stämman beslutade bland annat om följande:

  • Utdelning om 4,75 kronor per aktie
  • Utdelning till aktieägarna av samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Alleima AB (affärsområdet Sandvik Materials Technology)
  • Omval av styrelseledamöterna Jennifer Allerton, Claes Boustedt, Marika Fredriksson, Johan Molin, Andreas Nordbrandt, Helena Stjernholm, Stefan Widing och Kai Wärn samt omval av Johan Molin som styrelsens ordförande
  • Omval av PricewaterhouseCoopers AB som revisor
  • Godkännande av styrelsens ersättningsrapport
  • Antagande av ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett prestationsbaserat aktiesparprogram för cirka 350 ledande befattningshavare och nyckelpersoner i koncernen
  • Bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier upp till högst 10 procent av samtliga aktier i bolaget
  • Ändringar i bolagsordningen rörande antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter

För ytterligare information om årsstämman, inklusive protokoll, se home.sandvik.

Tio största aktieägarna

31 december 2022, %

 

AB Industrivärden

13,7

Alecta Pensionsförsäkring

4,8

Swedbank Robur Fonder

3,9

Vanguard

3,0

BlackRock

2,8

Lundbergföretagen AB

2,8

SEB Fonder

1,7

Handelsbanken Fonder

1,5

Norges Bank

1,4

Invesco

1,4

Källa: Monitor, Modular Finance AB

Årsstämma 2023

Nästa årsstämma kommer att hållas i Sandviken den 27 april 2023. Mer information finns i kallelsen till stämman och på home.sandvik.