Sandvik logo

Sandvik som investering

Sandvik har världsledande positioner och varumärken inom alla marknadssegment där vi är verksamma. Genom en stark leverans på vår strategi har vi byggt en ledande digital- och mjukvaruplattform och med vår expertis, innovativa erbjudanden och nära kundrelationer fortsätter vi att stödja våra kunders övergång till en mer digital, automatiserad och hållbar verksamhet. Hållbarhet är inbäddat i vår affärsmodell. Våra lösningar stödjer säkrare och effektivare gruvdrift, krossning och sortering med maximalt värde och minskad energiförbrukning samt en mer produktiv och effektiv tillverkningsindustri. Innovation är kärnan i vår kultur och strategi och möjliggör att vi kan behålla våra ledande positioner. Innovation stödjer organisk tillväxt och värdebaserad prissättning. Vi har accelererat våra FoU-investeringar de senaste åren och 2023 uppgick investeringarna till 4,8 miljarder kronor.

Vår ambition är att leverera lönsam tillväxt genom att arbeta agilt genom affärscykeln och leverera på vår tillväxtstrategi. För att nå vårt tillväxtmål på 7 procent kommer vi att fortsätta expandera och stärka våra positioner i tillväxtregioner och -segment samt i våra kunders värdekedja. Nutidens stora omvandlingar mot digitalisering, automatisering och hållbarhet är en integrerad del av vår tillväxtstrategi och vi kommer att fortsätta att ligga i framkant av digitaliseringen och erbjuda hållbara lösningar. Vi har bestämt oss för att utöka vårt digitala erbjudande till 6,5 miljarder kronor i intäkter till 2025 och under 2023 validerades Sandviks mål för att minska utsläppen av växthusgaser (GHG) av Science Based Targets initiative (SBTi) i linje med den senaste klimatvetenskapen och i överensstämmelse med Parisavtalet.

Vi ser flera globala trender som är till vår fördel. Den växande medelklassen och den snabba urbaniseringen driver behovet av metaller, mineraler och infrastrukturinvesteringar. Behovet av infrastruktur driver i sin tur efterfrågan på industriell produktion och tillverkning. Den gröna omställningen ökar efterfrågan på elektrifieringsmineraler och bearbetning av lättviktsmaterial. Efterfrågan på ökad produktivitet, effektivitet och hållbarhet genom ny teknik, digitalisering och automatisering ligger i linje med vårt syfte och strategi. Vårt tillväxtmål på 7 procent ska komma från organisk tillväxt och förvärv. Sandvik har gjort stora framsteg och har sedan 2019 tillfört 19 miljarder kronor i intäkter genom strategiska förvärv. Under 2023 växte intäkterna med 13 procent, varav 6 procent organiskt. För att uppnå lönsam tillväxt måste vi vara agila. Vår decentraliserade organisation gör det möjligt för oss att reagera snabbare på marknadstrender, konjunktursvängningar och kundbehov. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra vår egen operativa effektivitet och har ökat andelen rörliga kostnader för att minska vinstvolatiliteten. Kassaflödesgenereringen är stark för koncernen och för 2023 uppgick det fria operativa kassaflödet till 19,6 miljarder kronor. Med en solid balansräkning, bra kassaflödesgenerering och motståndskraftiga marginaler har Sandvik en stark plattform att bygga ifrån och är väl positionerat för att ta vara på framtida tillväxtmöjligheter.

Vårt syfte är att möjliggöra skiften genom ingenjörsskap som förbättrar världen genom vår tekniska förmåga och att skapa värde för alla våra intressenter – våra kunder, medarbetare och samhällen – och i slutändan skapa aktieägarvärde. För 2023 föreslog styrelsen en utdelning på 5,50 kronor per aktie, motsvarande en utdelningskvot på 43 procent, väl i linje med vår ambition att dela ut 50 procent av justerad vinst per aktie över en affärscykel.

Kundens förstaval

 • Genom att erbjuda kunder produkter och tjänster som förbättrar deras produktivitet och hållbarhet säkrar vi våra marknadsledande positioner och bibehåller en värdebaserad prissättning
 • Strategiska och långsiktiga kundrelationer kombinerat med en decentraliserad beslutsmodell möjliggör att vi kan anpassa oss snabbare till nuvarande och framtida behov
 • Cirka 4 procent av intäkterna investeras i FoU för att garantera ett ledande produkterbjudande
 • Höga ingångsbarriärer till följd av en teknologiskt ledande position, kapitalintensitet, materialkunskap och kundrelationer

Skifte mot tillväxt

 • En solid balansräkning, starkt kassaflöde
 • Tillväxtmål om minst 7 procent över en konjunkturcykel från organisk och förvärvad tillväxt
 • Capex om <5,4 miljarder kronor 2023, för 2024 cirka 5,0 miljarder kronor
 • Investeringar i produktutveckling
 • Förvärv för att bredda vårt värdeskapande kunderbjudande, leda digitalisering och automatisering samt expandera till snabbare växande marknader

Flexibla genom affärscykeln

 • Stabil justerad EBITA-marginal 2023 om 20,0 procent, inom målintervallet 20–22 procent
 • Förstärkt marginalelasticitet och minskad omsättningscyklikalitet genom ökad penetration inom reservdelar, tjänster och förbrukningsvaror, inklusive erbjudande inom programvara
 • Flexibel kostnadsstruktur för att säkra motståndskraft i nedgångar
 • Fortsatt arbete för att förbättra kostnadsstrukturer och operationell effektivitet

Aktieägarna belönas

 • Ansvarsfull och värdeskapande kapitalallokering
 • Policy om en utdelningskvot om 50 procent av justerad vinst per aktie över en konjunkturcykel
 • Utdelningskvot om 43 procent för året, genomsnittlig utdelningskvot om 42 procent över en treårsperiod och 39 procent över en femårsperiod
 • Tillväxt för justerad vinst per aktie om 6 procent över ett år, 14 procent över tre år och 5 procent över en femårsperiod.