Sandvik logo

Moderbolagets förändringar i eget kapital

MSEK

Aktiekapital

Reservfond

Fritt eget kapital

Summa eget kapital

Ingående eget kapital 1 januari 2022

1 505

1 611

31 487

34 603

Årets totalresultat

14 522

14 522

Utdelning till aktieägare

–5 953

–5 953

Utdelning av Alleima1)

–12 825

–12 825

Aktierelaterade ersättningar som regleras med egetkapitalinstrument

–134

–134

Utgående eget kapital 31 december 2022

1 505

1 611

27 097

30 213

 

 

 

 

 

Ingående eget kapital 1 januari 2023

1 505

1 611

27 097

30 213

Årets totalresultat

5 396

5 396

Utdelning till aktieägare

–6 260

–6 260

Aktierelaterade ersättningar som regleras med egetkapitalinstrument

–100

–100

Utgående eget kapital 31 december 2023

1 505

1 611

26 133

29 249

1)

Moderbolaget tillämpar inte IFRS 5 eller IFRIC 17. Moderbolagets egna kapital har reducerats med ett belopp motsvarande det bokförda värdet av aktier som delats ut. Utdelning av aktier i Alleima har inte genererat någon resultat-eller kassaflödeseffekt.