Sandvik logo

Mänskliga rättigheter och rättvisa arbetsvillkor

Vårt engagemang för mänskliga rättigheter och rättvisa arbetsvillkor bekräftas i både vår uppförandekod samt uppförandekod för leverantörer. Dessa vägledande dokument stöds av viktiga internationella ramverk, bland annat den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, Internationella arbetsorganisationens (ILO) deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet samt FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Sandviks uppförandekod ligger i linje med våra kärnvärden och fungerar som en vägledning för att identifiera, förebygga och minska risker i samband med mänskliga rättigheter och rättvisa arbetsvillkor.

För att minska riskerna relaterade till mänskliga rättigheter arbetar vi kontinuerligt med att säkerställa efterlevnad av nationell lagstiftning och internationellt överenskomna standarder och regler för mänskliga rättigheter. Vi utvärderar regelbundet våra processer och rutiner för att identifiera, förebygga och minska dessa risker i koncernens verksamhet och i vår värdekedja. Den dubbla väsentlighetsanalysen har tagit hänsyn till mänskliga rättigheter i hela vår värdekedja. Vårt arbete med mänskliga rättigheter och rättvisa arbetsvillkor är integrerat i våra ordinarie processer och rutiner på olika sätt, till exempel i vår hållbara leverantörshantering, vårt säkerhetsarbete och i vårt arbete med mångfald, lika möjligheter och inkludering. Vi har nolltolerans mot modernt slaveri i alla dess former, tvångsarbete, slavarbete och/eller barnarbete. Vi stöder barns rättigheter och rätten till utbildning.

Alla anställda har rätt att gå med i en fackförening och omfattas av ett kollektivavtal. Vårt engagemang inkluderar att avvisa alla former av trakasserier eller mobbning. Vi tror starkt på att främja mångfald inom arbetsstyrkan och upprätthålla nolltolerans mot diskriminering på grund av kön, könsidentitet eller könsuttryck, sexuell läggning, etnicitet, nationellt ursprung, ålder, funktionshinder, tro, civilstånd, socialgrupp eller någon annan egenskap.

Speak Up är vår klagomålsmekanism som är tillgänglig för anställda och externa partners i hela vår värdekedja.