Sandvik logo

K30 Kompletterande upplysningar kassaflödesanalys, totala koncernen

Likvida medel

 

2022

2023

Kassa och bank

8 067

3 541

Kortfristiga placeringar, jämställda med likvida medel

2 421

822

Summa enligt balansräkningen

10 489

4 363

Summa enligt kassaflödesanalysen

10 489

4 363

Betald och erhållen ränta samt erhållen utdelning

 

2022

2023

Erhållen utdelning

2

14

Erhållen ränta

390

583

Erlagd ränta

–1 378

–2 593

Totalt

–986

–1 996

Andra justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

 

2022

2023

Ej utdelade resultatandelar i intresseföretag

–6

–16

Övriga avsättningar

–87

–348

Förändring i värdet av finansiella instrument

–1 782

2 186

Vinst vid avyttring bolag och aktieinnehav

–14

–243

Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar

–268

–139

Avsättningar till pensioner

466

275

Uppskjuten köpeskilling

–268

0

Övrigt

200

119

Totalt

–1 758

1 834

2022

 

 

Kassaflödeseffekter

 

Ej kassaflödespåverkande förändringar

 

 

1 januari 2022

Nya lån

Amorteringar

Utdelning av Alleima

 

Omklassi­ficeringar

Nya leasar

Förvärv

Avyttring

Valutakurs­effekter

Övrigt

31 december 2022

Räntebärande skulder

20 672

17 229

–229

 

–299

–691

1 637

2

38 321

Kortfristiga räntebärande skulder

9 761

15 277

–17 429

 

299

822

478

–576

8 633

Leasingskulder

3 917

–1 209

 

1 765

556

327

–253

5 102

Utbetald utdelning

–5 955

–1 186

 

Totalt

34 350

32 507

–24 823

–1 186

 

1 765

687

2 442

–827

52 057

2023

 

 

Kassaflödeseffekter

 

Ej kassaflödespåverkande förändringar

 

 

1 januari 2023

Nya lån

Amorteringar

Utdelning av Alleima

 

Omklassi­ficeringar

Nya leasar

Förvärv

Avyttring

Valutakurs­effekter

Övrigt

31 december 2023

Räntebärande skulder

38 321

5

–6 598

 

–3 855

27

552

28 452

Kortfristiga räntebärande skulder

8 633

73

–1 859

 

3 855

145

–47

325

11 126

Leasingskulder

5 102

–1 323

 

1 986

–13

–199

–50

5 503

Utbetald utdelning

–6 261

 

Totalt

52 057

78

–16 041

 

1 986

159

–47

678

–50

45 081

§ Redovisningsprinciper

Koncernkassaflödet upprättas enligt den indirekta metoden. Kortfristiga placeringar har klassificerats som likvida medel enligt följande utgångspunkter:

  • De har en obetydlig risk för värdefluktuationer
  • De kan lätt omvandlas till kassamedel
  • De har en löptid om högst tre månader från anskaffningsdatum.