Sandvik logo

Koncernchefens kommentar

Sandvik bevisar kvaliteten

Sandvik utvecklades väl under 2023 och vi gjorde viktiga strategiska framsteg. Vår starka prestation bidrog till god tillväxt inom många av våra strategiska fokusområden och genererade god lönsamhet, trots en utmanande omvärld.

Stefan Widing, vd och koncernchef, sittandes på en stol. (foto)
Stefan Widing, vd och koncernchef

Vi har en tydlig strategi och ett tillväxtfokus där de lösningar vi erbjuder bidrar till att göra våra kunder mer produktiva och mer hållbara. Genom våra ledande marknadspositioner, en växande andel reservdelar, tjänster och förbrukningsvaror och en målinriktad expansion i våra kunders värdekedjor har vi utvecklats till en mer agil och motståndskraftig affär med en stärkt plattform för långsiktig tillväxt.

Vårt resultat 2023 är ett tydligt bevis på denna omvandling. Intäkterna, i fast valuta, ökade med hela 9 procent och vi levererade ett rekordhögt justerat rörelseresultat (EBITA) på 25,2 miljarder SEK, en ökning med 12 procent.

Världen förändras och Sandvik förändras med den. Vi har en stark plattform att bygga vidare på med världsledande marknadspositioner, starka varumärken och en vinnande kultur. Utifrån denna grund är vi väl positionerade att ta vara på framtida tillväxtmöjligheter och driva digitala och hållbara förändringar i de branscher där vi är verksamma.

Inom många strategiska fokusområden fortsatte vi att se en god utveckling under året. Efterfrågan på våra batterielektriska och automatiserade gruvlösningar är fortsatt god. Vi vann flera större ordrar, samt ett stort antal återkommande ordrar, vilket understryker kvaliteten och styrkan i vårt erbjudande. Vi har ökat vårt fokus på gruvdrift ovan jord och under 2023 gjorde vi goda framsteg, till exempel genom flera produktlanseringar och en rekordorder i det fjärde kvartalet.

Vår affär inom metallbearbetning bygger en stark position för att möta externa trender, till exempel den ökande efterfrågan på aluminiumbearbetning för elfordon, samt ett ökat intresse för automation och digitala lösningar. Produktivitet, hållbarhet och säkerhet är kärnan i Sandvik. Med vårt unika erbjudande, som kombinerar världsledande utrustning, verktyg och mjukvarulösningar, har vi stor potential att skapa värde för våra kunder.

Ett nytt utseende

Sandvik har i många avseenden utvecklats till ett nytt företag under de senaste åren. För att spegla detta lanserade vi en ny, modern varumärkesidentitet och logotyp som representerar vårt syfte, våra världsledande positioner och vår strategiska inriktning. Vårt nya utseende innebär att vi är ännu bättre rustade för att leva upp till vårt syfte: Vi möjliggör skiften – ingenjörskap som förbättrar världen.

Ett agilt företag

Våra ansträngningar de senaste åren för att stärka motståndskraften, flexibiliteten och snabbheten i vår decentraliserade organisation fortsätter att ge resultat. Vi arbetar aktivt med att bibehålla motståndskraftiga intäktsströmmar och har ett konstant kostnadsfokus för att göra Sandvik ännu mer konkurrenskraftigt, mer effektivt och mindre komplext. Alla delar av vår verksamhet har åtgärdsplaner på plats vilket möjliggör snabba reaktioner på olika scenarier. I en mångfacetterad efterfrågemiljö med geopolitiska spänningar, ihållande inflationstryck och störningar i leveranskedjan är jag stolt över att vi lyckades leverera en justerad EBITA-marginal på 20,0 procent, vilket är inom vårt målintervall.

Att bygga på innovation

Sandvik är uppbyggt på världsledande forskning och utveckling (FoU) vilket fortsätter att vara avgörande för att säkerställa vår framtida framgång. Våra FoU-investeringar uppgick till 4,8 miljarder kronor 2023, vilket motsvarar 3,8 procent av koncernens omsättning. Den organiska tillväxten uppgick till 6 procent, med fortsatt stark utveckling inom strategiska områden, som programvara för komponenttillverkning, reservdelar, tjänster och förbrukningsvaror, automation och batterielektriska fordon. Vissa innovationer som introducerades var de första i sitt slag inom de branscher vi verkar i, och utvecklingen inom strategiska fokusområden visar tydligt att vår innovativa produktportfölj är starkare än någonsin.

En plattform för tillväxt

Vi strävar efter att växa både organiskt och genom förvärv, och de senaste åren har vi mycket aktivt arbetat med att etablera en stark förvärvsagenda. De sju förvärv som gjordes under 2023 förbättrar ytterligare våra starka positioner på marknaden och stärker vår ställning inom områden som gruvoptimering, CAM-lösningar, elektrifiering, pulverlösningar och medicinteknik.

Tidigare förvärvade bolag har tillfört stort värde till Sandvik. Förvärvet 2022 av SP Mining inom Sandvik Rock Processing Solutions ökade till exempel vår exponering mot gruvindustrin och ledde till en större andel försäljning av reservdelar, tjänster och förbrukningsvaror, vilket bidrog positivt till resultatet för 2023. Förvärvet av Deswik 2022, världens ledande företag inom mjukvara för gruvplanering, gjorde det möjligt för oss att tillhandahålla ett unikt helhetserbjudande till våra kunder.

Vi fortsätter att göra framsteg i våra strävanden att dra nytta av de tillgångar i världsklass Sandvik besitter och att stegvis förverkliga målet att stötta våra kunder inom komponenttillverkning att automatisera hela produktionscykeln – från design och planering till tillverkning och verifiering.

“Världen förändras och Sandvik förändras med den.”

En hållbar utveckling

I september validerade Science Based Targets initiative våra mål för att minska utsläppen av växthusgaser. Denna tredjepartsvalidering av våra utsläppsmål är viktig när vi bestämmer strategisk inriktning för Sandvik. Vi anser också att vi har en stor möjlighet att driva hållbarhet genom våra kunderbjudanden.

Den totala registrerbara olycksfallsfrekvensen (TRIFR) var 3,0 (3,1). Vi har en nollvision för olyckor på arbetsplatsen och har intensifierat vårt fokus på detta område för att fortsätta vår långsiktigt positiva trend. Sandvik fortsätter att stödja principerna i FN:s Global Compact och bidrar till FN:s mål för hållbar utveckling.

Ett starkare företag

Under 2023 fortsatte vi att bygga ett starkare Sandvik och det är tydligt att vi gör goda framsteg. Med årets resultat har vi återigen bevisat vår förmåga att navigera bland utmaningar som kommer i vår väg och vi ser med tillförsikt fram emot de möjligheter som ligger framför oss. Jag vill tacka våra fantastiska medarbetare, vars fortsatta enastående insatser är den främsta anledningen till att vi kan se tillbaka på ännu ett starkt år. Jag vill också rikta ett stort tack till våra aktieägare och kunder för ert fortsatta förtroende.

Stefan Widing
vd och koncernchef