Sandvik logo

K22 Avsättningar till pensioner och andra långfristiga ersättningar

Sandvik tillhandahåller pensionslösningar i egen regi samt deltar på annat sätt i ett antal förmåns- och avgiftsbestämda pensionsplaner samt andra planer avseende långfristiga ersättningar till anställda runt om i världen. Pensionsplanerna är strukturerade i enlighet med lokala regler och lokal praxis. De för koncernen väsentligaste förmånsbestämda pensionsplanerna beskrivs nedan.

Sverige

Den svenska pensionsplanen är fonderad i en stiftelse, pensionen baseras på slutlönen . Planen är delvis stängd för nya inträden i den meningen att endast nya anställda födda före 1979 har möjlighet att inträda i planen. Anställda födda efter 1979 ingår i en avgiftsbestämd plan. Det finns inga fonderingskrav för den förmånsbestämda planen. Pensionsutbetalningar till pensionärer görs direkt från Sandvik.

Åtaganden för familjepension tryggas genom försäkring i Alecta, åtagande är förmånsbestämt. Bolaget har dock inte tillgång till information som gör det möjligt att redovisa dessa åtaganden som en förmånsbestämd plan, dessa redovisas därför som en avgiftsbestämd plan. Vid utgången av 2023 redovisade Alecta ett överskott i planen på preliminärt 157 procent (172). Koncernens andel av Alectas totala sparpremier uppgår till 0,1 procent, koncernens andel av totalt aktiva försäkrade uppgår till 0,5 procent. Premier som ska betalas till Alecta under 2024 uppskattas till 17 miljoner kronor (29).

Koncernens ömsesidiga åtagande med kreditförsäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti i Sverige klassificeras som ansvarsförbindelse och uppgår till 72 miljoner kronor (63). Detta ömsesidiga åtagande kan endast tas i anspråk om PRI Pensionsgaranti konsumerat alla sina tillgångar och uppgår till maximalt 2 procent av koncernens pensionsåtaganden i Sverige.

Storbritannien

Den huvudsakliga pensionsplanen i Storbritannien är fonderad i en stiftelse, den är stängd för nya inträden och pensionen baseras på slutlönen. Fonderingsnivån omvärderas vart tredje år, och om denna indikerar ett behov av att öka fonderingen tillskjuter bolaget pengar till planen över en viss tid. Planen styrs av styrelsemedlemmar som fattar investeringsbeslut efter att ha konsulterat med bolaget. Sandvik och Trustees har som en del av den aktuariella värderingen kommit överens om en plan för att täcka under­skott och nyintjäning av pensioner. Pensionsutbetalningar till pensionärer görs från planen.

USA

Pensionen baseras på slutlönen och är stängd för nya inträden. Fonderingsnivån omvärderas årligen med mål att återställa fonderingsnivån över sju års tid. De som är berättigade till pensionsplanen är också berättigade till sjukplanen vid pensionering. Pensionsutbetalningar till pensionärer görs från planen.

Finland

I Finland har Sandvik en förmånsbestämd pensionsplan som är fonderad i en stiftelse. Förmånerna som omfattas är ålderspension och invaliditetspension. Utöver de förmåner som företaget garanterar, finns även en komponent i pensionen som är avgiftsbestämd. Pensionsutbetalningar till pensionärer görs från planen.

Tyskland

Sandviks pensionsplan i Tyskland innehåller arbetsgivar- och löntagarfinansierade bidrag. Arbetsgivaren skjuter till bidrag som baseras på lön. För varje anställd administerar arbetsgivaren behållningen på ett individuellt kapitalkonto. Pensionsutbetalningar till pensionärer görs främst från bolaget.

Generellt finns det inget fonderingskrav i Tyskland. Pensionstillgångarna täcks genom tillgångar inom planen och skyddade mot insolvens genom Sandvik Pension Trust, en så kallad Contractual Trust Agreement som innehas av Sandvik.

Nuvärdet av fonderade och ofonderade pensionsåtaganden

 

2022

2023

Ingående balans 1 januari

32 799

23 167

Kostnad för nyintjänande

361

284

Kostnader för tjänstgöring under tidigare år

7

–8

Regleringar

–10

–1

Regleringar från förvaltningstillgångar

–501

Räntekostnad

655

1 058

Inbetalningar från anställda

31

33

Pensionsutbetalningar

–1 265

–1 272

Aktuariella vinster/förluster hänförligt till:

 

 

- Finansiella antaganden

–9 470

644

- Demografiska antaganden

–2

–76

- Erfarenhetsbaserade förändringar

504

72

Utdelning av Alleima

–2 134

Förvärv av rörelse

154

68

Övrigt

–2

–5

Valutakursdifferenser

2 040

–279

Utgående balans 31 december

23 167

23 865

Nuvärdet av förvaltningstillgångar, inklusive tillgångstaket

 

2022

2023

Ingående balans 1 januari

26 891

21 001

Ränteintäkt

578

1 003

Regleringar

–501

Inbetalningar till pensionsplaner från arbetsgivaren

193

276

Pensionsutbetalningar direkt från bolaget

248

233

Inbetalningar från anställda

31

33

Pensionsutbetalningar

–1 265

–1 272

Avkastning på förvaltningstillgångar, exkl. ränteintäkt

–5 353

85

Tillgångsbegränsningen

2171)

34

Utdelning av Alleima

–1 675

Förvärv av rörelse

148

57

Övrigt

–30

–8

Valutakursdifferenser

1 5191)

–315

Utgående balans 31 december

21 001

21 127

1)

Beloppen har uppdaterats jämfört med årsredovisningen 2022.

 

2022

2023

Avkastning på förvaltningstillgångar

–4 484

160

Konsolideringsnivå, fonderade planer %

100

98

Konsolideringsnivå, samtliga planer %

90

88

Förväntad utbetalning kommande året

396

399

Information per land, 31 december 2022

 

Sverige

Storbritannien

USA

Finland

Tyskland

Övriga

Totalt

Belopp i balansräkningen

 

 

 

 

 

 

 

Nuvärdet av fonderade och ofonderade pensionsåtaganden

4 393

5 207

5 862

3 956

2 076

1 673

23 167

-varav för aktiva

1 935

1 363

1 145

764

1 160

6 367

-varav intjänade men ej uttagna

1 361

2 102

652

777

308

67

5 267

-varav för pensionärer

1 096

3 105

3 847

2 035

1 004

445

11 532

Förvaltningstillgångar

2 531

5 320

6 395

4 624

1 562

1 267

21 699

Tillgångsbegränsningen

–688

–10

–698

Totalt överskott/(underskott)

–1 862

113

–155

668

–514

–416

–2 165

Pensionsplaner som redovisas enligt lokala regler

–218

Total nettoskuld

2 383

Avsättning för pensioner

3 458

Tillgång fonderade pensionsplaner

1 074

Fonderingsnivå, %

58

102

109

117

75

76

94

Netto skuld för sjukvårdspensionsplaner

216

41

257

Duration, återstående löptid på pensionsåtagandet, år

21

17

11

15

7

E/T

14

Belopp i resultaträkningen/Övrigt totalresultat

 

 

 

 

 

 

 

Kostnad för nyintjänande

–103

5

–132

–30

–66

–326

Räntekostnad

–70

–23

5

–11

36

–63

Aktuariella vinster/(förluster)

1 835

30

27

345

353

816

3 405

Total kostnad for förmånsbestämda planer före skatt

1 661

30

9

218

313

785

3 016

Kassaflöden

 

 

 

 

 

 

 

Inbetalningar till pensionsplaner från arbetsgivaren

3

–96

–23

–49

–21

–186

Pensionsutbetalningar direkt från bolaget

–89

–29

–64

–36

–218

Utbetalda regleringar

–501

1

–500

Viktigaste antagandena för värdering av pensionsskulden

 

 

 

 

 

 

 

Livslängd, år1)

23

23

22

23

22

E/T

E/T

Inflation, %

2,00

3,10

2,50

2,00

2,25

E/T

2,40

Diskonteringsränta, % (vägt snitt)

3,95

4,95

5,20

4,24

4,10

E/T

4,58

Framtida löneökningar (viktat genomsnitt)

3,25

E/T

E/T

3,00

3,25

E/T

2,21

1)

Uttryckt som den förväntade återstående livslängden för en 65-åring antal i år.

Information per land, 31 december 2023

 

Sverige

Storbritannien

USA

Finland

Tyskland

Övriga

Totalt

Belopp i balansräkningen

 

 

 

 

 

 

 

Nuvärdet av fonderade och ofonderade pensionsåtaganden

4 932

5 160

5 658

3 922

2 247

1 767

23 685

-varav för aktiva

2 048

0

1 080

1 162

886

1 270

6 446

-varav intjänade men ej uttagna

1 566

2 282

638

773

328

46

5 631

-varav för pensionärer

1 318

2 878

3 939

1 987

1 033

452

11 608

Förvaltningstillgångar

2 464

5 375

6 175

4 734

1 713

1 330

21 791

Tillgångsbegränsningen

–661

–3

–664

Totalt överskott/(underskott)

–2 468

215

–144

812

–535

–440

–2 558

Pensionsplaner som redovisas enligt lokala regler

–199

Total nettoskuld

–2 757

Avsättning för pensioner

4 089

Tillgång fonderade pensionsplaner

1 333

Fonderingsnivå, %

50

104

97

121

76

75

88

Netto skuld för sjukvårdspensionsplaner

204

41

244

Duration, återstående löptid på pensionsåtagandet, år

22

12

10

16

7

E/T

14

Belopp i resultaträkningen/Övrigt totalresultat

 

 

 

 

 

 

 

Kostnad för nyintjänande

–75

–3

–117

–23

–57

–275

Räntekostnad

–72

8

–8

29

–24

–35

–101

Aktuariella vinster/(förluster)

–559

–13

–16

227

–161

13

–510

Total kostnad for förmånsbestämda planer före skatt

–706

–5

–27

139

–209

–78

–886

Kassaflöden

 

 

 

 

 

 

 

Inbetalningar till pensionsplaner från arbetsgivaren

–3

–106

–3

–125

–39

–276

Pensionsutbetalningar direkt från bolaget

–103

–31

–65

–34

–233

Viktigaste antagandena för värdering av pensionsskulden

 

 

 

 

 

 

 

Livslängd, år1)

23

23

22

23

22

E/T

E/T

Inflation, %

1,75

3,05

2,50

2,00

2,00

E/T

2,28

Diskonteringsränta, % (vägt snitt)

3,45

4,80

4,95

3,60

3,90

E/T

4,24

Framtida löneökningar (viktat genomsnitt)

3,00

E/T

E/T

3,00

3,25

E/T

3,14

1)

Uttryckt som den förväntade återstående livslängden för en 65-åring antal i år.

Risker och kassaflöden

Det finns huvudsakligen tre kategorier av risker kopplat till förmånsbestämda pensionsplaner för bolaget.

Framtida pensionsutbetalningar

Ökad livslängd, ökade inflationsantaganden och högre löner kan öka de framtida pensionsutbetalningarna och därmed också skulden avseende pensionsåtagandet.

Avkastning på tillgångar i fonderade stiftelser

Låg avkastning kan leda till att tillgångarna i framtiden inte är tillräckliga för att täcka de framtida pensionsutbetalningarna.

Värderingsmetod

Värderingsmetoder som används, främst avseende diskonteringsränta, vilken används för att beräkna nuvärdet av pensionsåtaganden. Diskonteringsräntan kan fluktuera vilket innebär stora förändringar av den redovisade pensionsskulden. Diskonteringsräntan påverkar också den räntekomponent som finns i pensionsskulden och redovisas inom finansnettot.

Diskonteringsränta

För att fastställa diskonteringsräntan används AA-klassificerade företagsobligationer som motsvarar längden av pensions­åtagandet. Finns det ingen djup marknad för företagsobligationer används istället statsobligationer som grund för att fastställa diskonteringsräntan. För Sverige används bostadsobligationer för att fastställa diskonteringsräntan.

Känslighetsanalys

Nedan redovisas en känslighetsanalys för de viktigaste antagandena som påverkar den redovisade pensionsskulden. Notera att känslighetsanalysen inte är menad att uttrycka en åsikt från bolaget om sannolikheten för att dessa inträffar.

Känslighetsanalys, förändring av avsättning för pensioner

 

SE

UK

US

FIN

DE

Totalt

Livslängd, +1 år

184

156

148

139

51

678

Diskonteringsränta –50 bps

537

332

297

317

82

1 565

Inflation +50 bps

526

110

9

28

673

Aktier –20 %

140

68

122

305

75

710

Förvaltningstillgångar

I det verkliga värdet av förvaltningstillgångarna per 31 december 2023 ingår lån till Sandvikföretag med 0 miljoner kronor (0) och värde i fastigheter som hyrs ut till Sandvik med 202 miljoner kronor (204).

Tillgångsslag

%

20221)

2023

Räntebärande värdepapper

59

61

Aktier

17

17

Fastigheter

11

9

Övrigt

9

9

Likvida medel

4

4

1)

Beloppen har uppdaterats jämfört med årsredovisningen 2022.

Styrning

De förmånsbestämda och avgiftsbestämda planerna styrs genom Sandviks Pension Supervisory Board (PSB). PSB sammanträder två gånger om året och har följande ansvarsområden:

  • Implementera policyer och direktiv
  • Tillförsäkra en effektiv administration av de stora pensionsplanerna och en effektiv förvaltning av avsatta förvaltningstillgångar
  • Godkänna etablering av nya planer, materiella förändringar eller stängning av befintliga planer
  • Godkänna riktlinjer för tillgångsförvaltningen

Det finns ett annat operativt organ, som dessutom är förberedande till PSB, Group Pension Committee (GPC), med representation från länder med större förmånsbestämda planer och berörda koncernfunktioner. Syftet är att följa upp utvecklingen i länderna, föreslå förändringar i pensionsplaner till PSB och godkänna principen för hur de aktuariella antagandena sätts. GPC sammanträder två gånger om året.

Investeringsstrategi

Investeringsbesluten i de stiftelser som hanterar förvaltningstillgångarna syftar till följande mål:

  • Tillförsäkra att förvaltningstillgångarna är tillräckliga för att täcka stiftelsens framtida pensionsåtaganden
  • Uppnå bästa möjliga avkastning med beaktande av rimlig risk

Varje stiftelse ska ha en skriftlig investeringspolicy godkänd av GPC, översyn ska göras årligen. Stiftelsen beslutar själv om sin investeringsstrategi och tar i beaktande hur pensionsåtagandena ser ut, behovet av likvida medel och hur investeringsmöjligheterna är. Investeringsstrategin ska vara långsiktig och i linje med de riktlinjer som PSB fastställt. En investeringskommitté ska finnas.

§ Redovisningsprinciper

Avgiftsbestämda planer

En avgiftsbestämd pensionsplan är en förmån efter avslutad anställning där en enhet betalar fastställda belopp till en separat juridisk enhet och där företagets förpliktelse är begränsad till de avgifter företaget åtagit sig att betala.

Förmånsbestämda planer

Koncernens nettoförpliktelse avseende förmånsbestämda planer beräknas separat för varje plan genom en uppskattning av den framtida ersättning som de anställda intjänat genom sin anställning under innevarande och tidigare perioder. Denna ersättning diskonteras till ett nuvärde. Vidare beräknas det verkliga värdet av eventuella förvaltningstillgångar.

Denna redovisning tillämpas beträffande de mest väsentliga förmånsbestämda planerna i koncernen. Ett antal pensionsplaner som varken var för sig eller totalt är väsentliga i förhållande till koncernens totala pensionsåtaganden redovisas dock fortsatt enligt lokala regler.

Vid fastställandet av pensionsförpliktelsens nuvärde och verkligt värde på förvaltningstillgångar kan det uppstå aktuariella vinster och förluster. Dessa uppkommer antingen genom att det verkliga utfallet avviker från det tidigare gjorda antagandet (så kallad erfarenhetsbaserade justeringar) eller genom att antagandena ändras. Dessa aktuariella vinster och förluster redovisas i balansräkningen samt i resultaträkningen under övrigt totalresultat.

! Väsentliga uppskattningar och bedömningar

Pensionsantaganden

Aktuariella antaganden är viktiga inslag i de aktuariella metoder som används för att mäta pensionsåtaganden, och kan ha en väsentlig inverkan på redovisad nettoskuld och årlig pensionskostnad. Diskonteringsräntan är ett antagande som har väsentlig betydelse för beräkningen av såväl årets pensionskostnad som nuvärdet av de förmånsbaserade pensionsförpliktelserna innevarande år. Diskonteringsräntan används både för att beräkna nuvärdet av pensionsåtagandet och för att uppskatta avkastningen på förvaltningstillgångarna. Diskonteringsräntan ses över kvartalsvis, vilket påverkar nettoskulden, och årligen, vilket även påverkar kostnaderna för kommande år. Övriga antaganden granskas åtminstone årligen och kan avse demografiska faktorer som pensionsålder, dödstal och personalomsättning.