Sandvik logo

IF6 Medarbetare

Vid utgången av 2023 uppgick antalet medarbetare till 40 877 (40 489).

Kompetensutveckling

Sandvik erbjuder många utvecklingsmöjligheter genom utmanande uppdrag, mentorskap, digitala utbildningsplattformar och klassrumsutbildning. Vi erbjuder ett globalt, gemensamt utbud av ledarskaps- och expertprogram, olika utbildningsakademier, vi erbjuder digitala workshops och e-utbildningar, till exempel för fortbildning och omskolning för dagens och morgondagens arbetsliv. Samtliga globala ledarskaps- och expertprogram stöttar vår strategi för 2025.

Global Graduate-program

Global Graduate-programmet är ett traineeprogram inom Sandvik som ger unga yrkesverksamma möjlighet att under 15 månader utforska olika aspekter av vår globala verksamhet. Programmet syftar till att attrahera och rekrytera toppstudenter från utvalda marknader, underlätta deras introduktion till Sandvik och bidra till vårt arbetsgivarvarumärke. I september 2023 inleddes det sjätte globala graduate-programmet med tolv deltagare från Kina, Indien, Finland, Sverige, Brasilien, Tyskland och USA, med en balanserad könsfördelning på 50/50 procent.

Intern arbetsmarknad

Som medarbetare på Sandvik är du ansvarig för att styra din egen karriärutveckling. Vår organisation erbjuder ett brett spektrum av karriärmöjligheter. Genom vår interna arbetsmarknad har medarbetare möjlighet att byta till olika divisioner inom Sandvik eller utforska möjligheter i andra länder, vilket främjar både personlig och professionell utveckling. Under 2023 välkomnade vi 3 599 nyanställda som rekryterades externt till Sandvik. En betydande andel av dessa tjänster utannonserades på koncernens interna arbetsmarknad.

Mångfald, lika möjligheter och inkludering

Vi strävar efter att skapa en jämlik arbetsplats med en inkluderande kultur för olika typer av talanger, vilket är bra även för samhälle, värdekedja och kund. Detta återspeglas i vår rekrytering, utveckling och bevarande av medarbetare och vi arbetar med ett antal initiativ som det går att läsa mer om på Sandvik Mining and Rock Solutions, Sandvik Rock Processing Solutions och Sandvik Manufacturing and Machining Solutions.

Vi anser att mångfald, lika möjligheter och inkludering är viktigt och börjar uppifrån. Vår koncernledning speglar detta med 4 (5) olika nationaliteter och varierande bakgrunder. Som en delmålsättning strävar vi efter att uppnå 25 procent kvinnlig representation bland våra chefer senast 2025, och 2023 hade vi nått 20,5 procent (19,6). År 2023 var 32 procent (30) av de externa chefsrekryteringarna kvinnor, och 27 procent (28) av talangpoolen för divisionsledningarna bestod av kvinnor. 14 procent (14) av medlemmarna i affärsområdenas ledningsgrupper var icke-européer.

Under 2023 påbörjade vi integreringen av lika möjligheter (Equity) i vårt arbete med mångfald och inkludering (D&I). Detta innebar att vi definierade förhållandet mellan lika möjligheter och koncernens kärnvärde fair play, införlivade lika möjligheter i vår hållbarhetsstrategi och lanserade kvartalsvisa globala kampanjer med #SandvikTrueColor. Genom att säkerställa lika möjligheter strävar Sandvik efter att ha en medarbetarcentrerad strategi som tar hänsyn till och hanterar våra talangers olika förutsättningar.

Vi strävar efter att ge medarbetarna möjlighet att trivas och vara sig själva på jobbet samt främja en arbetsplats som stödjer allas karriärutveckling, oavsett bakgrund.

Vi mäter inkludering genom kvartalsvisa D&I Pulse-undersökningar. Som en del av vår strategi erbjuder vi utbildning i mångfald, lika möjligheter och inkludering (nu DEI istället för D&I) till alla medarbetare, chefer och HR-specialister inom alla våra affärsområden. Det omfattande programmet innehåller en verktygslåda med digitala och fysiska utbildningar, workshops, övningar och en grundläggande DEI-utbildning som erbjuds alla nyanställda och nyförvärvade medarbetare. Vårt Bridge-program fokuserar särskilt på ledarskap i olika kulturer, och alla interna globala ledarskapsprogram innehåller utbildning om hur man skapar en inkluderande arbetsmiljö och främjar mångfald.

Topp 300-chefer, nationaliteter

S u s t a i n a b i l i t y S h i f t C u s t o m e r s 1 s t C h o i c e A g i l e t h r o u g h c y c l e E m p l o y e r o f C h o i c e D i g i t a l S h i f t S h i f t t o G r o w t h C u s t o m e r F o c u s P a s s i o n t o W i n F a i r P l a y I n n o v a t i o n 40%45% 5%3%5% 1%1% SverigeEuropa exklusive SverigeNordamerikaAsienSydamerikaAustralienAfrika/Mellanöstern 40%45% 5%3%5% 1%1% SwedenEurope excl. SwedenNorth AmericaAsiaSouth AmericaAustraliaAfrica/Middle East

Andel kvinnor i chefsposition, %

S u s t a i n a b i l i t y S h i f t C u s t o m e r s 1 s t C h o i c e A g i l e t h r o u g h c y c l e E m p l o y e r o f C h o i c e D i g i t a l S h i f t S h i f t t o G r o w t h C u s t o m e r F o c u s P a s s i o n t o W i n F a i r P l a y 2019 2020 2021 2022 2023 18 19 20 21 18 19 20 21 Andel kvinnor i chefsposition Share of women in managerial positions
Medarbetare per anställningskontrakt och kön

 

Kvinnor

Män

Totalt

FTE

2022

2023

2022

2023

2022

2023

Tillsvidare

6 662

7 043

26 467

27 400

33 129

34 443

Tidsbegränsat

318

345

1 067

1 007

1 385

1 352

Totalt

6 980

7 388

27 534

28 470

34 514

35 795

Medarbetare per anställningstyp och kön

 

Kvinnor

Män

Totalt

FTE

2022

2023

2022

2023

2022

2023

Heltid

6 402

6 785

27 033

27 890

33 435

34 675

Deltid

578

603

501

517

1 079

1 120

Totalt

6 980

7 388

27 534

28 407

34 514

35 795

Medarbetare per anställningskontrakt och region

 

Tillsvidare

Tidsbegränsat

Totalt

FTE

2022

2023

2022

2023

2022

2023

Europa

17 160

17 428

681

516

17 841

17 944

Nordamerika

4 361

4 492

23

27

4 384

4 519

Sydamerika

2 006

2 310

35

32

2 041

2 342

Afrika och Mellanöstern

2 032

2 122

250

380

2 282

2 502

Asien

6 517

6 671

374

362

6 891

7 033

Australien

1 062

1 434

23

36

1 085

1 470

Totalt

33 138

34 457

1 386

1 353

34 524

35 810

Medarbetare per anställningstyp och region

 

Heltid

Deltid

Totalt

 

2022

2023

2022

2023

2022

2023

Europa

16 843

16 895

998

1 049

17 841

17 944

Nordamerika

4 359

4 503

25

16

4 384

4 519

Sydamerika

2 021

2 323

20

19

2 041

2 342

Afrika och Mellanöstern

2 277

2 497

5

5

2 282

2 502

Asien

6 887

7 028

4

5

6 891

7 033

Australien

1 058

1 444

27

26

1 085

1 470

Totalt

33 445

34 690

1 079

1 120

34 524

35 810

Nyanställdas ålder

 

2022

2023

 

Anställda

%

Anställda

%

Under 30

1 153

32

1 146

32

30 – 50

2 148

60

2 141

59

Över 50

298

8

310

9

Totalt

3 599

100

3 597

100

Nyanställdas kön

 

2022

2023

 

Anställda

%

Anställda

%

Kvinnor

872

24

832

23

Män

2 734

76

2 763

77

Totalt

3 607

100

3 599

100

Nyanställda per region

 

2022

2023

 

Anställda

%

Anställda

%

Europa

1 328

37

1 176

33

Nordamerika

835

23

865

24

Sydamerika

387

11

452

13

Afrika & Mellanöstern

268

7

268

7

Asien

594

17

557

15

Australien

195

5

281

8

Totalt

3 607

100

3 599

100

Personalomsättning, ålder

 

2022

2023

 

Lämnat

%

Lämnat

%

Under 30

556

16

547

15

30 – 50

2 448

12

1 887

9

Över 50

911

10

946

10

Totalt

3 915

12

3 380

10

Personalomsättning, kön

 

2022

2023

 

Lämnat

%

Lämnat

%

Kvinnor

818

13

716

10

Män

3 098

12

2 665

10

Totalt

3 916

12

3 381

10

Personalomsättning, region

 

2022

2023

 

Lämnat

%

Lämnat

%

Europa

2 192

13

1 325

8

Nordamerika

638

15

762

17

Sydamerika

225

12

328

15

Afrika & Mellanöstern

212

11

216

10

Asien

496

8

508

8

Australien

154

15

243

19

Totalt

3 917

12

3 382

10

Medarbetare, kön och kategori

 

Kvinnor (%)

Män (%)

Totalt (%)

 

2022

2023

2022

2023

2022

2023

Tjänstemän

27

27

73

73

57

57

Arbetare

12

12

88

88

43

43

Totalt

20

20

80

80

100

100

Medarbetare, ålder och kategori

 

Under 30 (%)

30 – 50 (%)

Över 50 (%)

Totalt (%)

 

2022

2023

2022

2023

2022

2023

2022

2023

Tjänstemän

8

8

64

64

27

28

57

57

Arbetare

18

17

57

58

25

25

43

43

Totalt

13

12

61

63

26

25

100

100

Andel kvinnor och åldersstruktur

 

 

Åldersstruktur (%)

 

Andel kvinnor (%)

Under 30

30 – 50

Över 50

Styrelsen

25 (25)

0 (0)

25 (25)

75 (75)

Chefer

21 (20)

1 (1)

68 (69)

31 (30)

Övriga medarbetare

21 (20)

14 (14)

60 (60)

26 (26)

Medarbetarengagemang

Sandvik genomför kvartalsvisa medarbetarundersökningar (QPulse). Syftet med dessa är att mäta medarbetarnöjdhet och engagemang samt få insikter för framtida förbättringsområden inom identifierade prioriterade områden. Under tredje kvartalet introducerade vi en modern engagemangsplattform som stärker vår medarbetarcentrerade och digitala strategi. Plattformen ger cheferna tillgång till engagemangsdata i realtid, vilket möjliggör snabba åtgärder utifrån medarbetarnas svar. Genomsnittet under året var ett engagemangsindex om 78 procent (78), och ett inkluderingsindex om 81 procent (79,5), med en svarsfrekvens om 73 procent (65).

Nyckeltal baserade på resultaten implementeras i varje affärsområde och koncernfunktion.

Inom chefsutbildningar infördes medvetenhet om förutfattade meningar. En enkät visade att 93 procent upplevde att utbildningen var användbar.

Alla medarbetare på Sandvik erbjuds minst ett individuellt medarbetarsamtal med sin chef per år. Samtalet behandlar tidigare prestationer, nya mål och utvecklingsplaner för kommande år. Under 2023 deltog 94 procent (93) av medarbetarna i medarbetarsamtalen.

År 2023 omfattades 42 procent (46) av de anställda av kollektivavtal.

Ersättningar

Förhållandet mellan den årliga totala ersättningen till koncernchefen och verkställande direktören och den genomsnittliga ersättningen per anställd (exklusive verkställande direktören) är 30 till 1. Det procentuella förhållandet mellan dessa respektive ersättningar för 2023 jämfört med 2022 är 1,4 till 1. Avseende ersättningar, se not K4.

§ Redovisningsprinciper

Statistik avseende antal anställda motsvarande heltidstjänster (FTE), hämtas från koncernens finansiella konsolideringssystem. Vi rapporterar kvarvarande verksamhet, i linje med den finansiella redovisningen. All övrig medarbetardata (ålder, personalomsättning, antal nyanställda, deltids-eller heltidsanställda, kön, medarbetarsamtal, etc.) hämtas från koncernens gemensamma HR-system och omfattar 86 procent av koncernens medarbetare. Dessa siffror sammanställs på årsbasis och fungerar som underlag för olika beräkningar, som till exempel medarbetarsamtal. Skillnader i totala antalet medarbetare i vissa tabeller beror på otillräckliga data. Vår definition av chef är en medarbetare som ansvarar för en organisatorisk enhet. Sandvik har en liten, ej signifikant, andel personal som inte är formellt anställda.