Sandvik logo

Miljö, hälsa och säkerhet (EHS)

Vår policy för miljö, hälsa och säkerhet (EHS) utgår från principerna i vår uppförandekod och kärnvärden för att förverkliga vår vision om noll skador på medarbetare och miljö. Vi har fastställt EHS-procedurer för koncernen som fokuserar på identifiering av faror, hantering av operativa risker, incidentrapportering och skadehantering, mätning och övervakning av EHS-prestanda samt utbildning och kompetens inom EHS. Varje procedur definierar tydligt roller, ansvarsområden och indikatorer för resultatstyrning. Regelbundna interna och externa revisioner genomförs för att granska efterlevnaden av lagstiftning, policyer och förfaranden.

Vår EHS-policy, tillsammans med koncernens EHS-mål och hållbarhetsmålen för 2030, ligger till grund för vårt hälso- och säkerhetsarbete. Varje affärsområde utvecklar planer för att uppfylla dessa mål, och årliga mål sätts för att driva utvecklingen på alla organisatoriska nivåer mot 2030-målen. Utöver åtagandet gällande vår egen verksamhet, innehåller vår EHS-policy även ett åtagande gentemot externa parter.

Sandviks EHS-råd (EHS Council), som består av representanter från alla affärsområden, fungerar som ett viktigt forum för att underlätta samarbetet inom företaget och främja våra framsteg mot vår EHS-vision. EHS-aktiviteterna är decentraliserade inom affärsområdena, men EHS-rådet identifierar, når konsensus om och implementerar gemensamma initiativ och procedurer. Dessutom utarbetar rådet dokument, inklusive EHS-policy och mål, för övervägande och godkännande av koncernledningen. Rådet har också befogenhet att utse arbetsgrupper för att ta itu med specifika EHS-frågor, till exempel arbetsgrupper för miljö.

Våra ledningssystem för miljö, hälsa och säkerhet baseras på ISO 14001 och ISO 45001. Hanteringen av enskilda frågor följer kriterierna i etablerade ramverk men kan sträcka sig längre än så. Vi har en enhetlig EHS-policy för företaget, tillsammans med koncernrutiner inom områden där Sandvik strävar efter att etablera standarder som överstiger kraven i våra certifierade ledningssystem. Anläggningar med en lägre riskprofil är inte skyldiga att genomgå extern certifiering. Dessa anläggningar måste dock uppfylla de krav som anges i koncernförfarandet för små anläggningar och kontor.

För specifika lokala frågor, till exempel gränser för utsläpp av avloppsvatten eller miljötillstånd som inte behandlas i lagkrav, certifieringar eller koncernprocesser, genomför vi lokala initiativ som är anpassade till de specifika behoven hos varje produktionsenhet eller affärsdivision. Ledningssystemen för miljö, hälsa och säkerhet omfattar även relationer utanför företagets gränser och betonar vårt ansvar att upprätthålla en hög standard i miljöer som står under företagets kontroll. Detta innebär att aktivt identifiera och minska risker för att förhindra arbetsrelaterade skador eller arbetssjukdomar.

Miljökriterier är integrerade i processen för hållbar leverantörshantering, medan både miljö- och säkerhetskriterier är integrerade i produktutvecklingsprocessen.

Varje anläggning kontrollerad av Sandvik ska upprätta och upprätthålla formella system och processer för att genomföra riskbedömningar. Alla medarbetare kan och uppmuntras att rapportera observerade faror. Systemet stöder en process för att hantera alla faror på ett adekvat sätt och följa dem till slutförande. Den mest seniora Sandvik-chefen på varje anläggning ansvarar för att registrerade risker hanteras på ett korrekt sätt.

Varje affärsområde/arbetsplats har ett system för rapportering och utredning av incidenter, med ansvar för att sprida resultaten från incidentutredningar inom hela organisationen. Varje medarbetare har tillgång till en kollega på sin närmaste arbetsplats eller organisation som fungerar som representant för EHS-funktionen inom Sandvik. Hälso- och säkerhetskommittéer organiseras utifrån den lokala organisationens specifika struktur och de frågor som är aktuella i regionen. I dessa kommittéer ingår vanligtvis representanter för den lokala ledningen, de anställda och EHS-specialister.

Alla medarbetare utbildas inom EHS som en del av sin introduktion och för EHS-specialister är den mer djupgående. Dessutom integreras EHS-frågor i utbildningsprogram för specifika roller. Våra utbildningspaket omfattar olika format, inklusive interna lektioner i klassrum, extern utbildning och möjligheter till självstudier, t.ex. e-learning.

Tillgången till medicinska tjänster och hälsovårdstjänster anpassas efter lokala behov, från professionell sjukvård på plats till externa partnerskap som tillhandahåller tjänster som vaccinationer och hälsokontroller för våra medarbetare. Vi erbjuder frivilliga hälso- och välbefinnandeprogram till våra medarbetare. Programmen är anpassade till lokala behov och tar upp ett brett spektrum av frågor som träning, kost, mental hälsa och sjukdomsförebyggande åtgärder.