Sandvik logo

Koncernens förändringar i eget kapital

 

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

 

 

MSEK

Aktiekapital

Övrigt tillskjutet kapital

Reserver

Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat

Summa

Innehav utan bestäm­mande inflytande

Totalt eget kapital

Ingående eget kapital 1 januari 2022

1 505

7 678

6 145

61 872

77 200

132

77 332

Korrigering av tidigare år

–172

–172

–172

Ingående eget kapital 1 januari 2022

1 505

7 678

6 145

61 699

77 028

132

77 160

Årets resultat

11 212

11 212

13

11 225

Övrigt totalresultat

7 553

2 619

10 172

10 172

Periodens totalresultat

7 553

13 832

21 385

13

21 398

Transaktioner med ägare

 

 

 

 

 

 

 

Verkligt värde förändring av säljoption på innehav utan bestämmande inflytande

–12

–12

–12

Förändringar av innehav utan bestämmande inflytande

–44

–44

–103

–147

Ökning/minskning av optionsprogram

–135

–135

–135

Utdelning

–5 955

–5 955

–5 955

Utdelning av Alleima

–11 039

–11 039

–11 039

Utgående eget kapital 31 december 2022

1 505

7 678

13 698

58 346

81 227

43

81 270

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingående eget kapital 1 januari 2023

1 505

7 678

13 698

58 346

81 227

43

81 270

Korrigering av tidigare år

204

204

204

Ingående eget kapital 1 januari 2023

1 505

7 678

13 698

58 551

81 431

43

81 475

Årets resultat

15 300

15 300

1

15 301

Övrigt totalresultat

–2 278

–344

–2 622

–1

–2 623

Årets totalresultat

–2 278

14 956

12 678

0

12 678

Transaktioner med ägare

 

 

 

 

 

 

 

Verkligt värde förändring av säljoption på innehav utan bestämmande inflytande

–86

–86

–86

Förändringar av innehav utan bestämmande inflytande

–23

–23

23

Ökning/Minskning av säkring optionsprogram

–109

–109

–109

Utdelning

–6 261

–6 261

–6 261

Utgående eget kapital 31 december 2023

1 505

7 678

11 420

67 028

87 631

66

87 697