Sandvik logo

K33 Statliga stöd

Sandvik har erhållit olika former av statliga stöd i länder där koncernen är verksam och för 2023 uppgår de till 144 miljoner kronor (46). Merparten av de erhållna bidragen 2023 har redovisats som en minskad kostnad till vilken bidraget är hänförligt till, som för 2022.

2023 var 63 procent av bidragen relaterade till utvecklingsprojekt och resterande 37 procent till största delen var relaterade till personalkostnader och energi stöd. Under 2022 var största delen av bidragen var hänförliga till utvecklingsprojekt.

Majoriteten av bidragen har inga ouppfyllda villkor eller eventualförpliktelser som är knutna till sig.

§ Redovisningsprinciper

Statliga stöd redovisas som upplupen intäkt i balansräkningen när det är rimligt säkert att stödet kommer att erhållas och enheten kommer uppfylla villkoren för dem. Stöd redovisas i årets resultat under samma perioder som de relaterade kostnaderna de är avsedda att kompensera för. Stöd relaterade till tillgångar presenteras genom att dra av stödet från tillgångens redovisade värdet.