Sandvik logo

K6 Forskning och utveckling

 

2022

2023

Utgifter för

 

 

Forskning och utveckling

–4 471

–4 803

Kvalitetssäkring

–192

–202

Totalt

–4 663

–5 005

varav kostnadsfört totalt

–4 455

–4 691

varav kostnadsfört avseende forskning och utveckling

–4 185

–4 489

§ Redovisningsprinciper

Det redovisade värdet inkluderar direkt hänförbara kostnader, till exempel för material och tjänster, ersättningar till medarbetare, registrering av immateriella rättigheter och avskrivningar av patent och licenser. Övriga kostnader för utveckling, redovisas i årets resultat som kostnad när de uppkommer.

För ytterligare redovisningsprinciper avseende forskning och utveckling, se avsnittet immateriella tillgångar not K13.