Sandvik logo

M8 Skatter

Redovisat i resultaträkningen

Årets skattekostnad

 

2022

2023

Periodens aktuella skatt

–1 694

–1 023

Justering av skatt hänförlig till tidigare år

–54

1 544

Total aktuell skattekostnad

–1 748

521

Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader och outnyttjade underskottsavdrag

–44

117

Total redovisad skattekostnad

–1 792

638

Avstämning av verklig skatt, moderbolaget

Moderbolagets verkliga skattesats understiger nominell skattesats i Sverige, vilket huvudsakligen är en effekt av utdelningar från aktier i dotterföretag som är ej skattepliktiga intäkt.

Avstämning mellan moderbolagets nominella skattesats och moderbolagets verkliga skatt

 

2022

2023

 

MSEK

%

MSEK

%

Resultat före skatt

16 314

 

4 759

 

Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget

–3 361

–20,6

–980

–20,6

Skatteeffekter av

 

 

 

 

Ej avdragsgilla kostnader

–72

–0,4

–1 626

–34,2

Ej skattepliktiga intäkter

1 696

10,4

1 833

38,5

Ändringar avseende tidigare år

4

0,0

1 544

32,5

Övrigt

–59

–0,4

–133

–2,8

Total redovisad verklig skatt

–1 792

–11,0

638

13,4

Redovisat i balansräkningen

Uppskjuten skattefordran/avsättning för uppskjuten skatt

Den i balansräkningen angivna fordran och avsättningen för uppskjuten skatt kommer från följande tillgångar och skulder.

 

2022

2023

 

Uppskjuten skattefordran

Uppskjuten skatteskuld

Netto

Uppskjuten skattefordran

Uppskjuten skatteskuld

Netto

Materiella anläggningstillgångar

–24

–24

–24

–24

Lager

12

12

14

14

Avsättningar

–18

–18

–27

–27

Icke räntebärande poster

77

–46

31

160

–6

154

Totalt

89

–88

1

174

–57

117

Kvittning inom bolag

–89

89

–174

174

Total uppskjuten skattefordran/avsättning för uppskjuten skatt

1

1

117

117

Förändring av uppskjuten skatt i temporära skillnader och underskottsavdrag

 

2022

2023

Ingående balans, netto

45

1

Redovisat i resultaträkningen

–44

116

Utgående balans, netto

1

117

Förutom uppskjuten skattefordran/avsättning har Sandvik följande skulder och fordringar vad avser skatt:

 

2022

2023

Skatteskulder

–214

Skattefordran

2 038

Netto skatteskuld/skattefordran

–214

2 038

§ Redovisningsprinciper

Skatt

I moderbolaget redovisas obeskattade reserver inklusive uppskjuten skatteskuld.

I koncernredovisningen delas däremot obeskattade reserver upp på uppskjuten skatteskuld och eget kapital. I resultaträkningen för moderbolaget görs på motsvarande sätt ingen fördelning av bokslutsdispositioner till uppskjuten skattekostnad.