Sandvik logo

K21 Särskilda upplysningar om eget kapital

Specifikation av eget kapital-posten reserver

 

2022

2023

Omräkningsreserv

 

 

Ingående omräkningsreserv

6 190

13 806

Årets omräkningsdifferenser

7 616

–3 113

Utgående omräkningsreserv

13 806

10 693

Säkringsreserv

 

 

Ingående säkringsreserv

–45

–108

Kassaflödessäkringar redovisade i övrigt totalresultat

–64

835

Utgående säkringsreserv

–108

727

Summa reserver

 

 

Ingående reserver

6 145

13 698

Årets förändring av reserver:

 

 

Omräkningsreserv

7 617

–3 113

Säkringsreserv

–64

835

Utgående reserver

13 698

11 420

Styrelsen har föreslagit en utdelning om 5,50 kronor per aktie (5,00). Förslaget motsvarar 43 procent (42) av justerad vinst per aktie för koncernen. Avstämningsdag för rätt till utdelning föreslås bli den 2 maj 2024. Under förutsättning att stämman godtar utdelningsförslaget mottages utdelning den 7 maj 2024, vilken kommer att göras i en utbetalning. Årsstämman kommer att hållas den 29 april 2024.

Under året har ingen förändring skett i koncernens kapitalhantering. Varken moderbolaget eller något av dotterföretagen står under externa kapitalkrav.

§ Redovisningsprinciper

Eget kapital
Omräkningsreserv

Omräkningsreserven innefattar de valutakursdifferenser som uppstår vid omräkning av finansiella rapporter från utländska verksamheter som har upprättat sina finansiella rapporter i en annan valuta än den valuta i vilken koncernens finansiella rapporter presenteras.

Säkringsreserv

Säkringsreserven innefattar den effektiva andelen av den ackumulerade nettoförändringen av verkligt värde på ett kassaflödessäkringsinstrument (rörlig till fast ränta och säkring av nettoinvestering i utlänsk valuta) hänförbart till säkringstransaktioner som ännu inte har inträffat. Förändringar i kassaflödessäkringar överförda till årets resultat uppgick till 0 miljoner kronor (0).

Innehav utan bestämmande inflytande

Förvärv från innehav utan bestämmande inflytande redovisas som en transaktion inom eget kapital, det vill säga mellan moderbolagets ägare och innehav utan bestämmande inflytande. Därför uppkommer inte goodwill i dessa transaktioner. Resultat från försäljning till innehav utan bestämmande inflytande redovisas också i eget kapital.

Säljoption utställda till ägare med minoritetsintresse

Säljoptioner utställda till ägare med minoritetsintresse är relaterat till avtal som ger minoritetsägaren rätt att sälja innehavet i företaget, antingen till ett bestämt pris eller till verkligt värde vid den framtida tidpunkten när optionen kan lösas in. Beloppet som ska betalas om optionen faller ut är initialt upptagen till nuvärde som en finansiell skuld. Skulden omvärderas och förändringen rapporteras i eget kapital. Om optionen inte löses in vid förfallotidpunkten kommer skulden att omklassificeras till eget kapital.