Sandvik logo

M11 Leasing

Operationell leasing med Sandvik som leasetagare i enlighet med RFR 2

Operationell leasing med Sandvik som leasetagare

 

2022

2023

Inom ett år

142

168

Mellan ett år och fem år

307

487

Längre än fem år

235

309

Koncernen totalt

684

964

Leasingkostnader för tillgångar som innehas via operationell leasing som hyrda lokaler, maskiner och kontorsutrustning redovisas bland rörelsekostnader. Moderbolaget redovisade leasingkostnader om 190 miljoner kronor 2023.

Operationell leasing där Sandvik är leasegivare

Det finns inga framtida förväntade minimileaseintäkter för ej annullerbara leasingkontrakt (0).

§ Redovisningsprinciper

Leasade tillgångar

I moderbolaget redovisas samtliga leasingavtal enligt reglerna för operationell leasing.