Sandvik logo

K13 Immateriella anläggningstillgångar

2022

 

Internt upparbetade immateriella tillgångar

Förvärvade immateriella tillgångar

Totalt

 

Aktiverade utgifter för FoU

Pro-
gram-
varor

Patent och licenser

Övrigt

Summa

Aktiverade utgifter för FoU

Pro-
gram-
varor

Patent och licenser

Varu-
mär-
ken

Goodwill

Övrigt

Summa

 

Ackumulerade anskaffningsvärden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 januari 2022

4 155

3 156

273

159

7 744

621

1 099

1 434

2 264

34 278

10 117

49 817

57 560

Avveklad verksamhet

–143

–195

0

–64

–402

–19

–72

–1

–18

–1 352

–34

–1 496

–1 898

Nyanskaffningar

209

442

9

661

187

82

9

7

285

946

Förvärv av rörelse

43

135

230

478

10 552

3 755

15 193

15 193

Avyttringar och utrangeringar

–4

–4

–5

–13

–45

–2

–10

–59

–72

Nedskrivningar

–88

–88

–88

Omklassificeringar

7

–6

6

7

37

–30

–22

–15

–8

Årets omräkningsdifferenser

162

93

24

13

291

66

65

192

307

4 182

1 371

6 182

6 474

31 december 2022

4 380

3 499

294

114

8 287

899

1 301

1 863

3 001

47 572

15 184

69 820

78 107

Ackumulerade av- och nedskrivningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 januari 2022

3 261

2 205

157

119

5 742

244

728

488

415

2 135

4 011

9 752

Avveklad verksamhet

–140

–161

–43

–345

–13

–58

–1

–3

–3

–78

–423

Avyttringar och utrangeringar

–4

–4

–8

–44

–2

0

–11

–59

–67

Nedskrivningar

16

16

19

19

35

Återföring av tidigare gjorda nedskrivningar

–4

–4

–4

Omklassificeringar

2

–3

0

–1

0

8

–1

–31

–19

–43

–44

Årets avskrivningar på anskaffningsvärden

220

335

11

1

567

59

103

134

114

1 155

1 565

2 132

Årets omräkningsdifferenser

114

63

15

11

203

24

45

54

31

236

391

594

31 december 2022

3 450

2 455

180

87

6 173

313

782

674

526

3 506

5 801

11 974

Planeligt restvärde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 december 2022

930

1 044

114

27

2 114

585

519

1 189

2 475

47 571

11 677

64 019

66 134

2023

 

Internt upparbetade immateriella tillgångar

Förvärvade immateriella tillgångar

Totalt

 

Aktiverade utgifter för FoU

Pro-
gram-
varor

Patent och licenser

Övrigt

Summa

Aktiverade utgifter för FoU

Pro-
gram-
varor

Patent och licenser

Varu-
mär-
ken

Goodwill

Övrigt

Summa

 

Ackumulerade anskaffningsvärden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 januari 2023

4 380

3 499

294

114

8 287

899

1 301

1 863

3 001

47 572

15 184

69 820

78 107

Nyanskaffningar

314

754

14

2

1 085

249

102

3

5

0

40

398

1 482

Förvärv av rörelse

33

3

1

141

712

759

1 649

1 649

Avyttringar och utrangeringar

–94

–35

0

0

–129

–1

–93

–25

0

–72

–13

–204

–333

Nedskrivningar

–2

–2

–13

–83

–77

–173

–174

Omklassificeringar

12

–20

–1

–7

–16

–12

87

–2

30

0

32

135

119

Årets omräkningsdifferenser

–28

26

–7

–6

–15

–18

–21

–57

–110

–1 474

–558

–2 238

–2 253

31 december 2023

4 584

4 223

298

104

9 209

1 151

1 378

1 782

3 053

46 656

15 367

69 388

78 598

Ackumulerade av- och nedskrivningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 januari 2023

3 450

2 455

180

87

6 173

313

782

674

526

3 506

5 801

11 974

Avyttringar och utrangeringar

–76

–35

0

0

–111

0

–78

–20

0

–11

–108

–220

Nedskrivningar

16

16

0

0

16

Återföring av tidigare gjorda nedskrivningar

1

1

0

0

1

Omklassificeringar

4

–16

–1

0

–14

–4

19

0

30

1

46

31

Årets avskrivningar på anskaffningsvärden

223

267

12

0

502

101

154

154

126

1 490

2 025

2 527

Årets omräkningsdifferenser

–17

21

–3

–5

–4

–7

–12

–27

–13

–162

–220

–224

31 december 2023

3 599

2 691

189

83

6 561

404

866

780

669

0

4 825

7 544

14 104

Planeligt restvärde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 december 2023

985

1 532

110

21

2 648

747

512

1 002

2 384

46 656

10 542

61 844

64 495

Årets avskrivningar ingår i följande rader i resultaträkningen

 

2022

2023

Kostnad för sålda varor och tjänster

–569

–771

Försäljningskostnader

–1 034

–1 284

Administrationskostnader

–251

–205

Forsknings- och utvecklingskostnader

–278

–267

Total

–2 132

–2 527

Nedskrivningar/återföringar av nedskrivningar ingår i följande rader i resultaträkningen

 

2022

2023

Kostnad för sålda varor och tjänster

4

–16

Försäljningskostnader

–18

–91

Administrationskostnader

–4

0

Forsknings- och utvecklingskostnader

–12

–1

Övriga rörelsekostnader

–88

–83

Total

–118

–191

Nedskrivningsprövning av immateriella anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar med en bestämd nyttjanderättsperiod prövas för nedskrivning då indikation uppstår. Immateriella anläggningstillgångar med en obestämd nyttjanderättsperiod prövas för nedskrivning årligen och när händelser eller förändringar i omständigheter indikerar att restvärdet har blivit nedskrivet. Testerna resulterade i nedskrivningar på 191 miljoner kronor (118).

Goodwill

Goodwill per kassagenererande enhet

 

Redovisat värde

 

2022

2023

Sandvik Manufacturing and Machining Solutions

 

 

Walter Group

4 571

4 319

Seco Tools

576

621

Sandvik Coromant

4 370

4 016

Dormer Pramet

370

275

Affärsområdesnivå

15 489

15 166

Totalt

25 377

24 397

Sandvik Mining and Rock Solutions

 

 

Affärsområdesnivå

15 785

16 095

Totalt

15 785

16 095

Sandvik Rock Processing Solutions

 

 

Affärsområdesnivå

6 369

6 127

Totalt

6 369

6 127

Övrigt

41

39

Koncernen totalt

47 572

46 657

Nedskrivningsprövning goodwill

I enlighet med vad som anges nedan uppgick redovisat värde för goodwill i koncernens balansräkning till 46 657 miljoner kronor (47 572), huvudsakligen hänförligt till ett antal större rörelseförvärv.

Under 2023 har det inte skett några förändringar i affärsområdena som förändrat CGU:erna. Det innebär att goodwill nedskrivningsprövas på affärsområdesnivå för Sandvik Mining and Rock Solutions och Sandvik Rock Processing Solutions och på divisions-/affärsområdesnivå för Sandvik Manufacturing and Machining Solutions med de följande kassagenererande enheterna; Sandvik Coromant, Seco Tools, Dormer Pramet, Walter Group och Sandvik Manufacturing and Machining Solutions affärsområdesnivå. Konsoliderad goodwill allokeras till de kassagenererande enheter som anges ovan. Återvinningsvärdet för samtliga kassagenererande enheter har bedömts utifrån uppskattat nyttjandevärde. Beräkningen av nyttjandevärdet grundar sig på de uppskattade framtida kassaflödena med användning av prognoser som omfattar en fyraårsperiod, vilka baseras på de affärsplaner som tas fram årligen av samtliga affärsområden och som har godkänts av koncernledningen.

Dessa planer grundar sig på affärsområdenas strategier och en analys av det rådande och förväntade affärsklimatet, och den inverkan detta förväntas ha på den marknad där affärsområdet är verksamt. En rad ekonomiska indikatorer, som skiljer sig åt för varje marknad, och externa och interna studier av dessa, används vid analysen av det rådande affärsklimatet. Prognosen utgör grunden för hur beloppen i de väsentliga antagandena fastställs. De nedan nämnda antagandena baseras på tidigare erfarenheter, aktuell och framtida situation och överensstämmer med extern information. De mest väsentliga antagandena vid fastställandet av nyttjandevärdet är förväntad efterfrågan, tillväxttakt, rörelsemarginal, rörelsekapitalbehov och diskonteringsränta. Antaganden om tillväxttakt och marginaler ligger på normala nivåer i relation till senaste års utfall för de flesta kassagenererande enheterna. De framtida intäkterna under 2024 är något högre till följd av förvärv slutförda under 2023, men under 2025 och framåt har intäkterna antagits vara normaliserade.

Den faktor som använts för att beräkna tillväxten i terminalperioden efter fyraårsperioden uppgår till 2 procent för samtliga kassagenererande enheter. Behovet av rörelsekapital efter fyraårsperioden bedöms öka ungefär i samma takt som den förväntade tillväxten i terminalperioden. Diskonteringsräntan består av en viktad genomsnittlig kapitalkostnad för lånat kapital och eget kapital. Sandvik beräknar en diskonteringsränta före skatt för varje kassagenererande enhet, vilken varierade mellan 9,7 procent och 11,2 procent: Sandvik Mining och Rock Solutions 11,2 procent (11,4), Sandvik Rock Processing Solutions 11,0 procent (11,7), Walter Group 11,0 procent (10,4), Seco Tools 10,0 procent (9,6), Sandvik Coromant 9,7 procent (9,4), Dormer Pramet 10,5 procent (9,9) och Sandvik Manufacturing and Machining Solutions 10,0 procent (9,8). De specifika riskerna med kassagenererande enheter har justerats för i de framtida kassaflödesprognoserna.

Goodwill hänförlig till affärsområdet Dormer Pramet skrevs under det andra kvartalet ner med 83 miljoner kronor till följd av en förväntad nedstängning av en mindre verksamhet. Kostnaderna är bokade i övriga rörelsekostnader.

Prövning av goodwill har genomförts under fjärde kvartalet 2023, vilken inte visade på några tecken på nedskrivningsbehov. Känsligheten i beräkningarna innebär att goodwillvärdet skulle kunna upprätthållas även om diskonteringsräntan höjdes med 2 procentenheter eller om den långsiktiga tillväxttakten sänktes med 2 procentenheter. Goodwillvärdet skulle också kunna upprätthållas om rörelsemarginalen sänktes med 2 procentenheter.

§ Redovisningsprinciper

Immateriella tillgångar
Goodwill

Goodwill fördelas på de kassagenererande enheterna som förväntas erhålla fördelar genom synergieffekter från förvärvet. Goodwill som uppkommit vid förvärv av intresseföretag inkluderas i det redovisade värdet för andelar i intresseföretag.

Övriga immateriella tillgångar

Övriga immateriella tillgångar som förvärvats av företaget är redovisade till anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Här ingår aktiverade utvecklingskostnader samt köp av programvaror för koncernens IT-verksamhet.

Avskrivning av immateriella tillgångar

Avskrivningar redovisas i årets resultat linjärt över immateriella tillgångars beräknade nyttjandeperioder, såvida inte sådana nyttjandeperioder är obestämbara.

De beräknade nyttjandeperioderna är:

  • Patent 10 – 20 år
  • Varumärken 3 – 20 år samt vissa med obestämbar nyttjandeperiod
  • Aktiverade utvecklingskostnader 3 – 10 år
  • Programvaror för IT-verksamheten 3 år
Lånekostnader för immateriella anläggningstillgångar

Låneutgifter som är hänförbara till uppförandet av så kallade kvalificerade tillgångar aktiveras som en del av den kvalificerade tillgångens anskaffningsvärde. En kvalificerad tillgång är en tillgång som med nödvändighet tar en betydande tid i anspråk att färdigställa för avsett bruk eller försäljning. Koncernen betraktar en tidsperiod som är längre än ett år som en betydande tid.

För koncernen är kapitaliseringen av lånekostnaderna hänförliga till immateriella tillgångar främst relevanta när det gäller aktiverade utvecklingskostnader för nya datasystem.

Molnbaserade lösningar

Sandvik tillämpar IFRS Interpretations Committee (IFRS IC) agendabeslut från 2021 för cloud computing arrangemang. Beslutet innebär att endast konfigurerings- och kundanpassning kostnader som Sandvik har kontroll över aktiveras.

! Väsentliga uppskattningar och bedömningar

Nedskrivningsprövning av goodwill

Nedskrivning av goodwill prövas årligen och dessutom närhelst händelser eller ändrade omständigheter indikerar att värdet på goodwill som har uppkommit vid ett förvärv kan ha minskat, till exempel på grund av ändrat affärsklimat eller beslut om att avyttra eller lägga ner viss verksamhet. För att bestämma om värdet på goodwill minskat måste den kassagenererande enhet till vilken goodwill hänförts värderas, vilket sker genom en diskontering av enhetens kassaflöden. Vid tillämpningen av denna metod förlitar sig bolaget på ett antal faktorer, inklusive uppnådda resultat, affärsplaner, ekonomiska prognoser och marknadsdata. Som framgår av beskrivningen skulle ändringar av förutsättningarna för dessa antaganden och uppskattningar kunna ha en väsentlig effekt på värdet av goodwill.

Nedskrivningsprövning av övriga immateriella anläggnings­tillgångar

Sandviks immateriella anläggningstillgångar, exklusive goodwill och vissa varumärken, upptas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Sandvik redovisar utöver goodwill och vissa varumärken inga immateriella anläggningstillgångar med obestämbar nyttjandeperiod. Avskrivningar görs över beräknad nyttjandeperiod till ett bedömt restvärde. Såväl nyttjandeperiod som restvärde omprövas minst i slutet av varje räkenskapsperiod.

Det redovisade värdet på koncernens anläggningstillgångar prövas närhelst händelser eller ändrade förutsättningar indikerar att det redovisade värdet inte kan återvinnas. Det redovisade värdet av immateriella tillgångar som ännu inte är färdiga för användning prövas varje år. Om en sådan analys indikerar ett för högt upptaget värde fastställs tillgångens återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högre av en tillgångs verkliga värde med avdrag för försäljningskostnader och dess nyttjandevärde. Nyttjandevärdet beräknas som förväntat framtida diskonterat kassaflöde från tillgången, alternativt den kassagenererande enhet till vilken tillgången hör.

En prövning av det redovisade värdet aktualiseras även i samband med att en anläggningstillgång klassificeras som att den innehas för försäljning, då den upptas till det lägsta av det redovisade värdet och det verkliga värdet efter avdrag för försäljningskostnader.