Sandvik logo

K19 Kundfordringar

Åldersanalys

 

2022

2023

 

Brutto

Förlustreserv

Brutto

Förlustreserv

Ej förfallna

15 198

–106

14 881

–101

1 – 30 dgr efter förfall

2 051

–47

1 997

–29

31 – 60 dgr efter förfall

658

–37

700

–19

61 – 90 dgr efter förfall

333

–33

302

–18

91 – 180 dgr efter förfall

470

–75

489

–98

181 – 360 dgr efter förfall

379

–187

370

–105

Fler än 360 dgr efter förfall

514

–433

538

–432

Total

19 604

–919

19 279

–802

Kundfordringar uppgick till 18 477 (18 685) och rapporteras netto från förväntade kundförluster och andra nedskrivningar, vilka uppgick till –802 (–919). Kredit risk och förväntade kreditförluster relaterade till finansiell leasing presenteras i not K28, avsnitt Kreditrisk.

§ Redovisningsprinciper

Kundfordringar redovisas till upplupet anskaffningsvärde när ersättningen är ovillkorad minus förlustavdrag.