Sandvik logo

M10 Materiella anläggningstillgångar

2022

 

Byggnader och mark

Maskiner

Inventarier

Pågående ny­anläggningar

Totalt

Ackumulerade anskaffningsvärden

 

 

 

 

 

Ingående balans 1 januari 2022

1 459

5 560

1 038

622

8 679

Nyanskaffningar

3

53

15

262

333

Avyttringar och utrangeringar

–5

–175

–25

–26

–231

Omklassificeringar

89

122

38

–246

3

Utgående balans 31 december 2022

1 546

5 560

1 066

612

8 784

Omvärdering

 

 

 

 

 

Ingående balans 1 januari 2022

32

32

Avyttringar och utrangeringar

0

0

Utgående balans 31 december 2022

32

32

Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar

 

 

 

 

 

Ingående balans 1 januari 2022

696

4 211

722

5 629

Avyttringar och utrangeringar

–4

–169

–24

–197

Omklassificeringar

4

4

Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden

44

239

75

358

Årets nedskrivningar

0

0

Utgående balans 31 december 2022

740

4 281

773

5 794

Planenligt restvärde vid årets slut

 

 

 

 

 

Utgående balans 31 december 2022

838

1 279

293

612

3 022

2023

 

Byggnader och mark

Maskiner

Inventarier

Pågående ny­anläggningar

Totalt

Ackumulerade anskaffningsvärden

 

 

 

 

 

Ingående balans 1 januari 2023

1 546

5 560

1 066

612

8 784

Nyanskaffningar

7

97

22

295

421

Avyttringar och utrangeringar

–3

–201

–7

–211

Omklassificeringar

42

225

29

–304

–8

Utgående balans 31 december 2023

1 592

5 681

1 110

603

8 986

Omvärdering

 

 

 

 

 

Ingående balans 1 januari 2023

32

32

Avyttringar och utrangeringar

0

0

Utgående balans 31 december 2023

32

32

Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar

 

 

 

 

 

Ingående balans 1 januari 2023

740

4 281

773

5 794

Avyttringar och utrangeringar

–3

–187

–6

–196

Omklassificeringar

–4

–4

–1

–9

Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden

46

244

62

352

Årets nedskrivningar

13

13

Utgående balans 31 december 2023

779

4 347

828

5 954

Planenligt restvärde vid årets slut

 

 

 

 

 

Utgående balans 31 december 2023

845

1 334

282

603

3 064

§ Redovisningsprinciper

Låneutgifter

I moderbolaget belastar lånekostnader resultatet under de perioder till vilka de hänför sig. Inga låneutgifter aktiveras på tillgångar.