Sandvik logo

K1 Väsentliga redovisningsprinciper samt viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål

Koncernredovisningen omfattar moderbolaget Sandvik AB, organisationsnummer 556000 – 3468, (moderbolaget) och dess dotterföretag, gemensamt utgör de koncernen med säte i Stockholm, Sverige. Adressen till huvudkontoret är Box 510, 101 30 Stockholm. Koncernen inkluderar även andelar i intresseföretag.

Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor (SEK), vilket även utgör rapporteringsvalutan för moderbolaget och koncernen. Därmed presenteras de finansiella rapporterna i SEK, alla belopp är i miljoner kronor, om inte annat anges. På grund av avrundningar summerar inte belopp och beräkningar exakt till totalbelopp i tabellerna i de finansiella räkningarna och i noterna.

Alla noter presenteras för kvarvarande verksamheten om inte annat anges.

Redovisningsprinciper presenteras i denna not eller i samband med den not som beskrivs.

§ Redovisningsprinciper

Symbolen och rubriken visar var redovisningsprinciper finns beskrivna i respektive not.

Överensstämmelse med normgivning och lag

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) så som de antagits av EU. Vidare har rekommendationen RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner utgiven av Rådet för finansiell rapportering tillämpats.

Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall som anges i not M1 under avsnittet ”Moderbolagets redovisningsprinciper”.

De finansiella rapporterna omfattar sidorna 40 – 136 i den tryckta årsredovisningen. Moderbolagets årsredovisning och koncernredovisningen har godkänts av styrelsen den 8 mars 2023. Koncernens och moderbolagets resultat- och balansräkningar fastställs på årsstämman den 29 april 2024.

Beräkningsgrunder

Tillgångar och skulder redovisas till historiska anskaffningsvärden, förutom vissa finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde. Finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde består av derivatinstrument. Kvittning av fordringar och skulder och av intäkter och kostnader görs endast om detta krävs eller uttryckligen tillåts i en redovisningsrekommendation.

Med händelser efter balansdagen avses både gynnsamma och ogynnsamma händelser som inträffar mellan balansdagen och den dag då de finansiella rapporterna undertecknas av styrelsens ledamöter. Upplysningar lämnas i årsredovisningen om väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut som inte har tagits i beaktande när balans- och resultaträkningarna fastställs. Endast sådana händelser som bekräftar förhållanden som förelåg på balansdagen beaktas vid räkningarnas fastställande. De nedan samt i noterna angivna för koncernen väsentligaste redovisningsprinciperna har, med de undantag som närmare beskrivs, tillämpats konsekvent för samtliga perioder som presenteras i koncernens finansiella rapporter. Koncernens redovisningsprinciper har vidare konsekvent tillämpats av koncernens samtliga företag i deras redovisning och i intresseföretagens redovisning, vid behov, genom anpassning till koncernens principer.

Konsolideringsprinciper

Koncernredovisningen upprättas i enlighet med koncernens redovisningsprinciper, och omfattar redovisningen för moderbolaget och samtliga koncernbolag.

Utländsk valuta
Utländska verksamheters finansiella rapporter

Tillgångar och skulder i utlandsverksamheter, inklusive goodwill och justeringar av verkligt värde vid konsolideringar, omräknas från utlandsverksamhetens funktionella valuta till svenska kronor, koncernens rapporteringsvaluta, till den valutakurs som råder på balansdagen. Intäkter och kostnader i en utlandsverksamhet omräknas till svenska kronor till den genomsnittskurs som utgör en ungefärlig bedömning av de valutakurser som förelegat vid respektive transaktionstidpunkt. Omräkningsdifferenser som uppstår vid valutaomräkning av utlandsverksamheter redovisas i övrigt totalresultat och ackumuleras i en separat post i eget kapital, benämnd omräkningsreserv. Vid avyttring av en utlandsverksamhet omklassificeras de ackumulerade omräkningsdifferenserna hänförliga till den avyttrade utlandsverksamheten från eget kapital till årets resultat som en justerad omklassificering, i samband med att vinst eller förlust redovisas från avyttringen. I de fall avyttring sker men bestämmande inflytande kvarstår, överförs en proportionell andel av den ackumulerade omräkningsdifferensen från övrigt totalresultat till innehav utan bestämmande inflytande.

Ändrade redovisningsprinciper 2023

IASB har publicerat tillägg till standarder effektiva från 1 januari 2023. Dessa tillägg har inte haft någon väsentlig påverkan på Sandviks finansiella rapporter.

IAS 1 Upplysning av redovisningsprinciper

Företag ska lämna upplysningar om väsentliga redovisningsprinciper snarare än betydande redovisningsprinciper. Ändringen ska tillämpas från 1 januari 2023.

IAS 12 Uppskjuten skatt

Uppskjuten skatt ska redovisas på alla temporära skillnader som samtidigt ger upphov till lika stora fordringar och skulder. Ändringen ska tillämpas från 1 januari 2023.

Pelare II

Sandvik tillämpar undantaget att rapportera och upplysa om uppskjuten skattefordran-och skuld hänförligt till Pelare 2 inkomstskatter, såsom det framgår av tillägget i IAS 12 publicerat i maj 2023. Ändringen ska tillämpas omedelbart.

Ändrade redovisningsprinciper 2024 och framåt

Ett antal nya och ändrade redovisningsstandarder och tolkningar har publicerats och träder ikraft 2024 eller senare. Ingen av dessa förväntas ha någon väsentlig effekt på Sandviks finansiella rapporter.

IAS 7 Upplysning av leverantörsfinansiering

Ändringen specificerar de nya upplysningskrav avseende leverantörsfinansiering. Syftet med de nya upplysningarna är att tillhandahålla information om leverantörsfinansieringsupplägg som gör det möjligt för investerare att bedöma effekterna på ett företags skulder, kassaflöden och exponeringen för likviditetsrisk. Ändringen ska tillämpas från 1 januari 2024.

Väsentliga uppskattningar och bedömningar
Väsentliga källor till osäkerhet i uppskattningar

För att upprätta de finansiella rapporterna måste företags­ledningen och styrelsen göra bedömningar och antaganden som påverkar tillgångs- och skuldposter, respektive intäkts- och kostnadsposter redovisade i bokslutet samt lämnad information i övrigt, bland annat i fråga om ansvarsförbindelser. De uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål som behandlas i detta avsnitt är de som bedöms vara de viktigaste för en förståelse av de finansiella rapporterna, utifrån betydelsen av bedömningarna och osäkerheten. Förutsättningarna för Sandviks verksamhet ändras successivt, vilket medför att dessa bedömningar förändras.

! Väsentliga uppskattningar och bedömningar

Symbolen och rubriken visar var väsentliga uppskattningar och bedömningar finns beskrivna i respektive not där det är tillämpligt. I noterna nedan har väsentliga uppskattningar och bedömningar gjorts.

Not

Väsentliga uppskattningar och bedömningar

K13

Nedskrivningsprövning av goodwill och Nedskrivningsprövning av övriga immateriella tillgångar

K14

Nedskrivningsprövning av materiella anläggningstillgångar

K22

Pensionsantaganden

K24

Tvister

K31

Allokering av goodwill och andra övervärden vid förvärv