Sandvik logo

K3 Intäkternas fördelning

Information om intäkter, kvarvarande verksamheter

 

2022

2023

Primära geografiska marknader

SMR

SRP

SMM

Total

SMR

SRP

SMM

Total

Europa

5 867

2 130

21 901

29 899

6 809

2 187

24 573

33 569

Nordamerika

12 473

2 353

13 000

27 825

15 551

2 426

13 863

31 840

Sydamerika

5 316

1 032

1 069

7 417

6 285

1 485

1 169

8 939

Afrika och Mellanöstern

11 553

1 063

411

13 027

13 442

1 269

502

15 213

Asien

9 556

2 224

9 163

20 944

9 967

2 188

8 890

21 046

Australien och Nya Zeeland

12 078

785

357

13 220

13 637

1 917

342

15 896

Totalt

56 843

9 587

45 901

112 332

65 690

11 472

49 340

126 503

Primära varukategorier

 

 

 

 

 

 

 

 

Försäljning av varor

52 656

9 309

42 162

104 126

59 124

10 463

45 277

114 864

Utförande av tjänster

3 314

275

3 717

7 306

5 631

997

4 030

10 658

Leasingintäkter

849

3

9

861

903

11

6

919

Övriga icke-varurelaterade intäkter

24

1

14

39

33

1

28

62

Totalt

56 843

9 587

45 901

112 332

65 690

11 472

49 340

126 503

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att intäktsföras efter 2024.

2 277

10

38

2 324

2 360

23

2 383

§ Redovisningsprinciper

Varuförsäljning

Intäkter från varuförsäljning (ex. skärverktyg för metall, gruvutrustning) redovisas då kontrollen för varan överförs till kunden. Vid försäljning av varor övergår kontrollen till kunden vanligtvis när väsentliga risker och förmåner har överförts, vilket oftast sker enligt leveransvillkor. För förändringar i kontraktstillgångar och -skulder, se not K20 och K25.

Vid försäljning av kundanpassade varor föreligger rätt till betalning för prestation som uppnåtts till dato, försäljningen intäktsförs över tid. Färdigställandegraden av respektive prestationsåtagande används för att fastställa intäkten genom att jämföra ådragna kostnader i förhållande till totalt estimerade kostnader.

Betalning erhålls generellt mellan 30 – 90 dagar från att kontrollen för varan övergått. I vissa kontrakt föreligger kortfristiga förskott innan varorna levereras.

Tillhandahållande av tjänster

Intäkter hänförliga till tillhandahållande av tjänster (t.ex. installation, support och underhåll) redovisas över tid då kunden erhåller och förbrukar fördelarna i samband med att de erhålls. Färdigställandegraden av respektive prestationsåtagande används för att fastställa intäkten genom att jämföra ådragna kostnader i förhållande till totalt estimerade kostnader.

Betalning erhålls generellt mellan 30 – 90 dagar efter slutförande av tjänsten.

Rörlig ersättning

Kontrakt med kunder kan inkludera rörlig ersättning såsom rörligt försäljningspris, rabatter eller returrätt. Vid bedömning av rörligt försäljningspris används den förväntade värdemetoden och intäkter redovisas när det är mycket sannolikt att återföring inte kommer att ske.

Signifikant finansieringskomponent

Sandvik använder lättnadsregeln att inte beräkna eller redovisa finansieringskomponenter om perioden mellan överföring av varor och tjänster till kund och betalning är 12 månader eller kortare.

Kostnader för att erhålla kundkontrakt

Sandvik använder lättnadsregeln att kostnadsföra direkta kostnader för att erhålla ett kundkontrakt, om kontraktet har en löptid kortare än 12 månader.

Licenser

Om kunden kan använda licensen i nuvarande skick och inga ytterligare förbättringar är förväntade eller nödvändiga redovisas intäkten vid försäljningstillfället. Om kunden har rätt att få tillgång till licensen samt framtida uppdateringar som ger förbättrad funktionalitet, intäktsförs licenserna linjärt över kontraktsperioden.