Sandvik logo

M6 Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader

Moderbolagets övriga rörelseintäkter uppgick till 32 miljoner kronor (89) och består i huvudsak av vinst på avyttringar 11 miljoner kornor (13), valutakursvinster 4 miljoner kronor (15) samt övriga icke finansiella intäkter 13 miljoner kronor (9).

Moderbolagets övriga rörelsekostnader uppgick till –1 139 miljoner kronor (–1 201) och består i huvudsak av royalties mellan koncernbolag på –834 miljoner kronor (–1 124), transfer price justeringar –240 miljoner kronor samt (42) kostnader avseende förvärv –38 miljoner kronor (–36).