Sandvik logo

M22 Kompletterande upplysningar kassaflödesanalys

Likvida medel

 

2022

2023

Följande delkomponenter ingår i likvida medel:

 

 

Kassa och bank

0

0

Summa enligt balansräkningen

0

0

Summa enligt kassaflödesanalysen

0

0

Betald och erhållen ränta och utdelning

 

2022

2023

Erhållen utdelning

8 125

8 400

Erhållen ränta

909

458

Erlagd ränta

–739

–1 690

Totalt

8 295

7 168

Andra justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

 

2022

2023

Förändring i värdet av finansiella instrument

698

–302

Ej utdelade resultatandelar i intresseföretag

Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar

–12

–22

Vinst och förlust vid avyttring bolag och aktieinnehav

–3

–2

Avsättningar till pensioner

309

298

Övriga avsättningar

32

15

Övrigt

840

7 791

Totalt

1 864

7 778