Sandvik logo

IF1 Om redovisningen

Det här är vårt artonde år i rad av hållbarhetsrapportering, och vårt åtagande om årlig hållbarhetsrapportering kvarstår. Rapporten publicerades den 13 mars 2024. De uppgifter som presenteras avser räkenskapsåret 2023. Den senaste hållbarhetsredovisningen publicerades i mars 2023. De icke-finansiella noterna ger information om strategi, ledningssystem, intressent- dialoger, väsentlighetsanalys och hållbarhetsdata.

Information enligt svensk lagstiftnings krav på hållbarhetsrapportering, lagstadgad hållbarhetsrapport, liksom koncernens hållbarhetsredovisning återfinns på Om Sandvik, Finansiella mål och hållbarhetsmål, Skifte mot hållbarhet, Riskhantering, Icke-finansiella noter. Se not M12 för en lista över enheter som ingår i siffrorna om inget annat anges.

Rapporten har upprättats i enlighet med Global Reporting Initiatives riktlinjer, GRI Standards 2021. Siffrorna som presenteras för 2023 är en sammanställning av samtliga rapporterande enheter, om inte annat anges. För datan används operationell kontroll som metod för konsolidering. Den täcker samtliga materiella aspekter utifrån den väsentlighetsanalys som beskrivs på Nyckelrisker 2023 och har granskats av en extern part. Inga justeringar av information från tidigare rapporteringsperioder har gjorts.

Vår rapportering följer Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), och vi följer även Sustainability Accounting Standards Board (SASB) rapporteringsstandard. Vår klimatpåverkan redovisas genom den ideella organisationen CDP.

Sandvik har förbundit sig till FN:s Global Compact (UNGC) sedan 2013 och rapporterar om de tio principerna i enlighet med kriterierna för avancerad nivå i FN:s Global Compact.

I september 2023 godkände Science Based Targets initiative (SBTi) koncernens vetenskapsbaserade mål för utsläppsminskningar av växthusgaser.

En oberoende granskare, anlitad av koncernens styrelse och vd, har utfört en kombinerad granskning av koncernens årsredovisning 2023.

Koncernens uppförandekod, uppförandekod för leverantörer samt uppförandekod för affärspartners finns tillgängliga på home.sandvik/sustainability. Koncernpolicyer, som klassificeras som interna dokument, finns tillgängliga på företagets intranät efter att ha godkänts av koncernledningen. 14 policyer, inklusive policyn mot mutor och korruption, har också godkänts av styrelsen. Dessa åtaganden gäller hela organisationen, inklusive affärsrelationer, och kommuniceras via linjeorganisationen.

För ytterligare information om vår rapportering, besök home.sandvik/sustainability.