Sandvik logo

K16 Andelar i intresseföretag, joint ventures och finansiella tillgångar

Andelar i intresseföretag och joint venture

 

2022

2023

Ackumulerade kapitalandelar

 

 

Redovisat värde vid årets början

595

415

Omklassificering

–286

–41

Förvärv av intressebolag och joint venture

23

64

Kapitaltillskott

14

29

Årets andel av resultaten

6

15

Mottagna utdelningar

0

–15

Årets omräkningsdifferens

63

–7

Redovisat värde vid årets slut

415

459

Specifikation av värden och ägd andel

 

 

2022

2023

 

Land

Intäkter

Resultat

Tillgångar

Skulder

Eget kapital

Ägd andel, %

Intäkter

Resultat

Tillgångar

Skulder

Eget kapital

Ägd andel, %

Intresseföretag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3C Metrologic

Mexiko

9

0

8

2

6

40,0

8

0

10

4

6

40,0

Beam IT Spa

Italien

103

6

728

403

325

31,3

–1

0

734

386

348

33,2

Eimco Elecon

Indien

105

11

461

41

420

25,1

213

25

467

46

418

25,1

Fagersta Seco AB

Sverige

3

2

1

50,0

3

2

1

50,0

Fagerstahälsan AB

Sverige

8

0

8

5

3

33,3

9

0

8

5

3

33,3

MCB Serviços e Mineração Ltda.

Brasilien

45

21

44

7

37

30,0

N/A

Joint ventures

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rocbolt Resins Pty Ltd.

Australien

197

14

102

49

53

50,0

217

12

100

48

52

50,0

Shanghai Innovatools Co. Ltd.

Kina

6

0

11

2

9

47,1

0

–1

7

0

7

47,1

Talleres Sema-Dur, SL

Spanien

39

4

39

9

31

50,0

51

6

44

13

32

50,0

VWR Cutting Tools

Rumänien

–10

22

22

0

50,0

7

–5

22

25

–3

50,0

Finansiella tillgångar

 

2022

2023

Långfristiga fordringar hos intressebolag

82

85

Övriga finansiella tillgångar

804

862

Totalt

886

947

Övriga upplysningar

Intresseföretag och joint ventures redovisas med en månads eftersläpning med undantag för Beam IT Spa som redovisas med ett års eftersläpning och Eimco Elecon som inrapporteras årligen med ett brutet räkenskapsår, vilket slutar den 31 mars. Inga finansiella rapporter av senare datum har erhållits.

Utdelning som har betalats är inkluderad i beräkningen av kapitalandelen.

Den 1 april 2023 förvärvade Sandvik resterande 70 procent av aktierna i MCB Services and Minerals. Vid tidpunkten före förvärvet ägde Sandvik 30 procent av aktierna.

§ Redovisningsprinciper

Intresseföretag och joint ventures

Innehav i intresseföretag och joint ventures redovisas enligt kapitalandelsmetoden i koncernredovisningen. Kapitalandelsmetoden innebär att det i koncernen redovisade värdet på aktierna i intresseföretagen och joint ventures motsvaras av koncernens andel i intresseföretagens och joint ventures eget kapital samt eventuell goodwill och eventuella justeringar för verkligt värde redovisade på förvärvsdagen. Sandviks andel av intresseföretagets och joint ventures resultat med justeringar för upplösning av förvärvade över- och undervärden redovisas som en separat post i koncernens resultaträkning.

Övriga finansiella tillgångar

Övriga finansiella tillgångar är innehav i investeringsobjekt över vilka koncernen inte har något betydande inflytande. Att inte ha betydande inflytande innebär generellt att Sandviks aktieinnehav motsvarar mindre än 20 procent av rösterna i bolaget. Övriga finansiella tillgångar redovisas och värderas till verkligt värde, antingen via övrigt totalresultat eller via resultatet, beroende av vilken affärsmodell för förvaltning av finansiella tillgångar som är tillämplig för innehavet. Erhållna utdelningar redovisas via resultatet.