Sandvik logo

Koncernens balansräkning

MSEK

Not

31 dec 2022

31 dec 2023

TILLGÅNGAR

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

Immateriella anläggningstillgångar

K13

66 134

64 495

Materiella anläggningstillgångar

K14

21 683

22 234

Nyttjanderättstillgångar

K15

4 941

5 384

Andelar i intresseföretag och joint ventures

K16

415

459

Finansiella tillgångar

K16

886

947

Uppskjutna skattefordringar

K11

3 373

3 461

Långfristiga fordringar

K17

4 258

5 113

Summa anläggningstillgångar

 

101 689

102 093

Omsättningstillgångar

 

 

 

Varulager

K18

35 019

34 301

Kundfordringar

K19

18 685

18 477

Skattefordringar

K11

972

3 065

Övriga fordringar

K20

8 018

9 947

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

1 688

1 809

Likvida medel

 

10 489

4 363

Tillgångar som innehas för försäljning

K32

121

154

Summa omsättningstillgångar

 

74 993

72 117

SUMMA TILLGÅNGAR

 

176 682

174 210

 

 

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

Aktiekapital

 

1 505

1 505

Övrigt tillskjutet kapital

 

7 678

7 678

Reserver

 

13 698

11 420

Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat

 

58 346

67 028

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

 

81 227

87 631

Innehav utan bestämmande inflytande

 

43

66

Summa eget kapital

K21

81 270

87 697

Långfristiga skulder

 

 

 

Avsättningar för pensioner

K22

3 458

4 089

Räntebärande skulder

K23, K28

42 364

32 842

Uppskjutna skatteskulder

K11

4 005

3 586

Övriga avsättningar

K24

826

887

Övriga skulder

K25

1 534

1 231

Summa långfristiga skulder

 

52 186

42 635

Kortfristiga skulder

 

 

 

Räntebärande skulder

K23

9 693

12 240

Leverantörsskulder

 

11 625

9 488

Skatteskulder

K11

2 904

3 024

Övriga skulder

K25

8 060

8 641

Övriga avsättningar

K24

2 947

2 429

Upplupna kostnader

K26

7 900

8 020

Skulder hänförliga till tillgångar som innehas för försäljning

K32

97

36

Summa kortfristiga skulder

 

43 226

43 878

Summa skulder

 

95 412

86 513

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

176 682

174 210