Sandvik logo

K2 Segmentsrapportering

Uppgifter per affärsområde

2022

 

SMR

SRP

SMM

Koncern­gemensamt

Elimineringar

Totalt

Externa intäkter

56 843

9 587

45 901

112 332

Interna intäkter

15

34

499

–548

Totalt

56 858

9 621

46 400

–548

112 332

Andelar i intresseföretags resultat

9

–4

6

Rörelseresultat

9 909

1 186

8 148

–651

18 592

Finansnetto

–854

Årets skattekostnad

–4 884

Årets resultat, kvarvarande verksamhet

9 909

1 186

8 148

–651

12 854

Övrig resultatinformation

 

 

 

 

 

 

Tillgångar

67 270

17 661

72 444

1 283

158 658

Andelar i intresseföretag och joint ventures

183

231

415

Summa tillgångar

67 454

17 661

72 675

1 283

159 073

Ofördelade tillgångar

 

 

 

 

 

17 609

Totala tillgångar

 

 

 

 

 

176 682

Skulder

18 240

4 113

12 002

1 276

35 631

Ofördelade skulder

 

 

 

 

 

59 781

Totala skulder

 

 

 

 

 

95 412

Investeringar i anläggningar

–1 566

–253

–2 377

–37

–4 234

Avskrivningar

–2 241

–274

–3 772

–157

–6 443

Nedskrivningar

–120

–92

23

–11

–199

Övriga icke kassaflödespåverkande poster

194

–66

–29

216

315

2023

 

SMR

SRP

SMM

Koncern­gemensamt

Elimineringar

Totalt

Externa intäkter

65 690

11 472

49 340

126 503

Interna intäkter

16

1

373

–390

Totalt

65 707

11 473

49 713

–390

126 503

Andelar i intresseföretags resultat

19

–3

16

Rörelseresultat

13 215

1 225

8 792

–814

22 418

Finansnetto

–2 623

Årets skattekostnad

–4 493

Årets resultat, kvarvarande verksamhet

13 215

1 225

8 792

–814

15 301

Övrig resultatinformation

 

 

 

 

 

 

Tillgångar

69 687

16 595

70 488

1 668

158 438

Andelar i intresseföretag och joint ventures

170

289

459

Summa tillgångar

69 856

16 595

70 777

1 668

158 897

Ofördelade tillgångar

15 313

Totala tillgångar

 

 

 

 

 

174 210

Skulder

17 208

3 194

11 133

1 369

32 904

Ofördelade skulder

53 646

Totala skulder

 

 

 

 

 

86 549

Investeringar i anläggningar

–2 056

–428

–2 778

–92

–5 354

Avskrivningar

–2 446

–579

–3 691

–67

–6 783

Nedskrivningar

–94

–48

–488

–47

–676

Övriga icke kassaflödespåverkande poster

–251

–19

–533

2 636

1 834

Samtliga transaktioner mellan affärsområdena sker på marknadsmässiga villkor. För uppgifter om förvärv av rörelse se not K31.

Externa intäkter per land, kvarvarande verksamheter

Externa intäkter per land

2022

2023

USA

16 408

18 425

Australien

12 679

15 247

Kanada

6 837

8 406

Kina

8 361

8 280

Tyskland

6 616

7 195

Sydafrika

5 102

5 324

Mexiko

4 581

5 007

Italien

3 514

3 855

Indonesien

3 042

3 702

Brasilien

2 577

3 313

Indien

3 355

3 075

Frankrike

2 594

3 000

Chile

2 044

2 571

Sverige

2 181

2 232

Polen

1 629

1 937

Storbritannien

1 589

1 879

Ghana

1 614

1 749

Spanien

1 215

1 497

Japan

1 476

1 455

Peru

1 272

1 378

Turkiet

1 092

1 371

Österrike

1 262

1 278

Tanzania

869

1 262

Kongo

781

1 205

Schweiz

906

1 189

Övriga länder

18 736

20 671

Totalt

112 332

126 503

Intäkterna har fördelats per land baserat på vart kunderna finns.

Anläggningstillgångar per land

 

2022

2023

USA

29 907

27 923

Australien

14 510

14 716

Sverige

7 146

12 978

Luxemburg

8 647

8 341

Frankrike

4 521

4 354

Tyskland

3 672

3 605

Österrike

2 906

2 893

Finland

2 546

2 653

Kina

2 716

2 584

Kanada

2 103

2 568

Storbritannien

2 076

2 082

Indien

1 864

1 905

Schweiz

1 557

1 616

Irland

633

1 220

Polen

801

878

Övriga länder

7 153

1 797

Totalt

92 758

92 113

Anläggningstillgångarna har fördelats per land baserat på var tillgångarna finns. Anläggningstillgångar omfattar immateriella och materiella anläggningstillgångar samt nyttjanderättstillgångar.

§ Redovisningsprinciper

Sandviks verksamhet är organiserad på det sätt att koncernens högste verkställande beslutsfattare, det vill säga koncernchefen, följer upp det resultat, avkastning och kassaflöde som koncernens olika varor och tjänster genererar. Varje rörelsesegment har en chef som är ansvarig för den dagliga verksamheten och som regelbundet rapporterar utfallet av rörelsesegmentets prestationer samt behov av resurser till koncernchefen. Då koncernchefen följer upp verksamhetens resultat och beslutar om resursfördelning utifrån de varor koncernen tillverkar och säljer och de tjänster som tillhandahålls, utgör dessa koncernens rörelsesegment.

Koncernens verksamhet är organisatoriskt uppdelad i ett antal affärsområden baserat på produkter och tjänster. Även marknadsorganisationen avspeglar denna struktur.

Segmentinformation lämnas i enlighet med IFRS 8 endast för koncernen.

I segmentens resultat, tillgångar och skulder har inkluderats direkt hänförbara poster samt poster som kan fördelas på segmenten på ett rimligt och tillförlitligt sätt. Ej fördelade poster består av ränte- och utdelningsintäkter, vinster vid avyttring av finansiella placeringar, räntekostnader, förluster vid avyttring av finansiella placeringar, skattekostnader och vissa administrationskostnader. Tillgångar och skulder som inte har fördelats ut på segment är skattefordringar och skatteskulder, finansiella placeringar och finansiella skulder.