Sandvik logo

K23 Övriga räntebärande skulder

 

2022

2023

Långfristiga skulder

 

 

Obligationer

30 231

26 648

Leasingskulder

4 043

4 389

Långfristiga lån från finansinstitut

8 054

1 746

Övrigt

36

58

Totalt

42 364

32 842

Kortfristiga skulder

 

 

Obligationer

1 280

3 832

Leasingskulder

1 059

1 114

Kortfristiga lån från finansinstitut

7 301

7 175

Övrigt

53

119

Totalt

9 693

12 240

§ Redovisningsprinciper

Finansiella skulder exklusive derivat klassificeras och redovisas till upplupet anskaffningsvärde. Eventuella skillnader mellan upp­låningsbeloppet, netto efter transaktionskostnader, och återbetalningsbeloppet redovisas i årets resultat fördelat över låneperioden med tillämpning av effektivräntemetoden. För information om villkor och återbetalningstider samt företagets exponering för ränterisk och risk för valutakursförändringar se not K28.