Sandvik logo

K18 Varulager

 

2022

2023

Råvaror och förnödenheter

7 952

7 345

Varor under tillverkning

5 906

5 475

Färdiga varor

21 161

21 481

Totalt

35 019

34 301

I kostnad för sålda varor för koncernen ingår nedskrivning av varulager med 205 miljoner kronor (660).

§ Redovisningsprinciper

Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet, med beaktande av inkurans. Nettoförsäljningsvärdet är det uppskattade försäljningspriset i den löpande verksamheten efter avdrag för uppskattade kostnader för färdigställande och för att åstadkomma en försäljning.

Anskaffningsvärdet beräknas antingen genom tillämpning av lagervärderings­principen först-in-först-ut (FIFU) och inkluderar utgifter som uppkommit vid förvärvet av lagertillgångarna och för att få dem till deras nuvarande plats och i deras nuvarande skick eller genom en metod som bygger på vägda genomsnitts­priser. Varulager med likartad beskaffenhet värderas enligt samma metod. För egentillverkade varor och pågående arbete inkluderar anskaffningsvärdet en rimlig andel av indirekta kostnader baserad på en normal kapacitet.